The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
Kort om EU
EUs programmer
Presse   

 

Samferdsel

 

  Alt om EUs samferdselspolitikk

Nyheter 

Generaldirektorat for transport

Kommissæren

Lovgivning

Hvitboken for transport

Oversikt

Vi europeere tar vår mulighet til å bevege oss for gitt. Varer transporteres hurtig fra fabrikk til forbruker, gjerne over landegrenser. EU har bidratt til å fjerne fysiske og tekniske hindre for den frie bevgelsen, men de nåværende transportmønstre og vekstrater er ikke bærekraftige.  Utfordringen er å oppmuntre til en bedre balanse mellom ulike former for transport og å ta i bruk eksisterende transportnett på en mer effektiv måte.

EUs langsiktige mål er å legge grunnlag for en bærekraftig samferdselspolitikk. En viktig målsetting er å flytte trafikk over fra vei til bane.  Dette avhenger av at de europeiske jernbanene blir vesentlig forbedret. Et annet mål er å integrere det lappeteppet som det europeiske transportnettet er, for å gjøre det mer effektivt. En tredje prioritet er å gjøre det enklere kombinere ulike transportformer: som vei og jernbane, jernbane og sjøtransport og så videre.

I Amsterdamtraktaten er det slått fast at transeuropeiske nettverk skal være Unionens ansvar. Slike nettverk består av kommunikasjonslinjer over hele EU; veier, kanalsystemer, telefonlinjer og annen infrastruktur. Nå som EU får ti nye medlemmer blir dette arbeidet enda viktigere; i mange av de nye medlemslandene er infrastrukturen mindre utviklet enn i de gamle medlemslandene. Samtidig gir økt velstand i de tidligere østeuropeiske landene økt bilbruk, og alternative transportveier blir stadig viktigere.

Det er satt i gang arbeid med å samordne jernbanetrafikken og å bygge opp et sammenhengende nettverk for høyhastighetstog over hele EU. Innenfor både luftfart og skipsfart er det innført felleseuropeiske tiltak. Innen veitransport samarbeides det med felles regler for maksimumsvekt på større kjøretøyer, felles sikkerhetsstandarder og felles førerkort.

EU er også involvert i finansieringen av en lang rekke større utbygninger som tunnelen under Den engelske kanal, broen mellom Sverige og Danmark - Öresundbrua -  og deler av nettverket for høyhastighetstog i Spania, Frankrike og Belgia.

Hovedmålene for den felles samferdselspolitikken

■ Sette miljø-, sikkerhets- og sosialpolitiske standarder for transport

■ Sikre rettferdig og effektiv prising av transporttjenestene ved hjelp av aktiv konkurranse, men med politiske reguleringer når det er nødvendig

■ Påskynde investeringer i transportsektoren

■ Oppmuntre forskning og teknologisk utvikling innen transport

■ Opprette transportforbindelser til land utenfor Unionen  

 

Tilbake Link to top of page