The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

Forskning og utvikling

 

  Alt om EUs politikk for forskning og utvikling

Lisboastrategien

Nyheter 

Generaldirektorat for forskning og utvikling

Cordis - Informasjonssenter

Kommissæren

Lovgivning

Norge og EUs forskningspolitikk

EU forskningsinfo (Norges forskningsråd)

Bakgrunn

Oversikt

Det er ofte mer naturlig, rasjonelt og effektivt å drive forskning og teknologisk utvikling på europeisk enn nasjonalt nivå. For det første på grunn av kostnadseffektivisering ved hjelp av stordriftsfordeler på områder som for eksempel termonukleær fusjon, mikroelektronikk og genforskning. For det andre fordi det er store fordeler å hente ved å forene krefter og ekspertise. Vitenskapsmenn - og kvinner fra hele Europa har best forutsetninger for gode resultater om de gjør felles sak og hyppig kan utveksle erfaringer og resultater. Forskning og utdanning på europeisk nivå erstatter ikke den aktiviteten som foregår innen hvert land, men utfyller det.

Programmene innen forskning og teknologisk utvikling skal styrke den europeiske industriens konkurranseevne. Forskningspolitikken er styrt gjennom rammeprogrammer som fokuserer på spesielle områder. Det sjette rammeprogrammet for forskning gjelder fra 2002 til 2006.

Norge og EUs forskningsprogram

Norge deltar i rammeprogrammene for forskning og teknologisk utvikling gjennom EØS-avtalen. Deltakere fra Norge har de samme rettigheter og plikter som de fra EU-landene. Som vederlag for deltakelsen betaler Norge en kontingent til EU. EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling har ambisjoner om å forene forskningspolitikk og forskningsfinansiering, og å bygge sterke relasjoner mellom de mest fremtredende miljøene i Europa.

Dette griper inn i norsk forskning på langt mer omfattende måte enn tidligere, både hva angår antall involverte aktører men også hva angår konsekvenser for struktureringen og internasjonaliseringen av norsk forskning.

Forskningsrådets nettsider for EU-forskningen finner du omtale av rammeprogrammets forskjellige satsingsområder, lenker til utlysninger og arbeidsprogrammer, og ikke minst; siste nytt om informasjonstiltak og arrangementer i forbindelse med 6. rammeprogram.

  

    Til toppLink to top of page