The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Regionalpolitikk

Alt om EUs regionalpolitikk

INFOREGIO - nyheter

Generaldirektorat for regionalpolitikk

Kommissæren

Lovgivning

Norge og EUs regionalpolitikk

Strukturfondene -  sammenfatning av lovgivningen

Oversikt

EUs regionalpolitikk utrykker solidaritet mellom medlemslandene. Spesielt etter de siste utvidelsene er det store økonomiske og sosiale forskjeller i EU. En av fire regioner har et BNP som er under 75% av EUs gjennomsnitt.  Målet med EUs regionalpolitikk er å utjevne regionale forkjeller i den økonomiske utviklingen. Samtidig er målet å forsterke konkurranseevne til den europeiske økonomien i sin helhet. Mer enn 1/3 av EUs budsjett er viet til samhørigetspolitikk. Dette utgjør 347,4 milliarder euro for perioden 2007-2013.

EUs regionalpolitikk går ut på å overføre midler fra de mer velstående medlemsland til de mindre velstående. Midlene brukes til å hjelpe svakt utviklede regioner, omstille industrien, hjelpe ungdom og langtidsledige, modernisere landbruket osv. For budsjettet 2007-2013, er det blitt satt tre mål for regionalpolitiske finansielle tiltak:

- Konvergens: Målet er å hjelpe de minst utviklete landene og regionene i EU til å innhente EUs gjennomsnitt ved å bedre vilkårene for vekst og sysselsetting. Dette gjøres ved å investere i fysisk og menneskelig kapital, innovasjon, tilpasning til endringer, miljø og en effektiv forvaltning.

- Regionale konkurransedyktighet og sysselsetting: Målet er å stryke konkurranseevne, sysselsetting og attraktivitet også i andre regioner enn de minst utviklede. Dette gjøre ved for eksempel å fremme innovasjon, satse på miljøtiltak, forbedre tilgjengelighet, bedre muligheten til å forutsi økonomiske endringer, gjøre arbeidsmarkedene mer inkluderende.

- Europeisk territorielt samarbeid: Dette målet skal forsterke grenseregionalt og interregionalt samarbeid. Hensikten er å fremme felles løsninger på spørsmål som nabokommuner eller naboregioner jobber med. Det kan for eksempel være byutvikling og utvikling av kystområdet, utbyging av økonomiske forbindelser og nettverksmarbeidet mellom små og mellomstore bedrifter.

Disse målene finansieres gjennom tre fond fra EUs budsjett:

- Det europeiske fond for regional utvikling, som støtter den regionale utvikling, bedring av konkurranseevnen og territorialt samarbeid i hele EU.

- Samhørighetsfondet fokuserer på transport- og miljøinfrastruktur, energieffektivisering og fornybar energi i medlemsland som har et BNP under 90% av EUs gjennomsnitt.

- Det europeisk sosialfond investerer i mennesker og støtter den europeiske sysselsettingsstrategien.

Norge og de regionale programmene

Norge deltar i INTERREG, programmet for territorialt samarbeid. Norge deltar også i URBACT, et nettverks-samarbeid mellom byer i Europa. I disse programmene deltar Norge som tilgrensende tredjeland og må selv finansiere sine kostnader. 

Sist endret 17.06.08