The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

Regionalpolitikk

  Alt om EUs regionalpolitikk

Nyheter

Generaldirektorat for regionalpolitikk

Kommissæren

Organigram

Støtteordninger 

Lovgivning

Norge og EUs regionalpolitikk

Bakgrunn

Oversikt

En viktig og stadig voksende oppgave for EU-samarbeidet er regionalpolitikken. Etter utvidelsen  mai 2004 har de økonomiske forskjellene mellom de rike delene av EU og de mindre ressurssterke områdene økt. For å utjevne forskjellene er det opprettet regional- og sosialfond som skal sørge for jevn fordeling av midler til de områdene som trenger økonomisk drahjelp. Fondene administreres under et handlingsprogram for regionalpolitikk som strekker seg over flere år, fra 2000-2006. Hensikten er at de dårligst stilte regionene skal motta bistand fra fellesskapet for å forbedre sin infrastruktur, utvikle industrien og få bukt med arbeidsledighetsproblemer. Fondene bistår områder som opplever sterk industriell tilbakegang og de skal bidra til å opprettholde bosettingen i distriktene.

Den største delen av regionalstøtten gikk før utvidelsen 1. mai 2004 til Hellas, Sør-Italia, Spania, Portugal og Irland. Etter utvidelsen er hovedtyngden av regionalstøtten konsentrert om de nye medlemslandene i Mellom- og Øst-Europa. Det er likevel slik at visse regioner i alle EU-landene mottar støtte fra fondene.

EUs regionalpolitikk har vært i kontinuerlig utvikling for å tilpasse seg ulike behov og situasjoner. Spesielt i forbindelse med nye medlemsland endres og utvides regionalpolitikken. Sverige og Finland nyter f. eks godt av nye regionaltiltak for arktisk og subarktisk landbruk. Med utvidelsen østover har regionalpolitikken nye utfordringer.

Generaldirektorat for regionalpolitikk og utjevning har følgende adresse på Internett: http://www.europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm 
Databasen INFOREGIO gir oversikt over alle regionene i EU og hva de får i støtte, hvorfor og for hvilke prosjekter: http://www.inforegio.cec.eu.int/ 

Målene med EU-landenes felles regionalpolitikk

  • Fremme utviklingen og strukturtilpasningen i de mindre utviklede regionene.

  • Omstilling i regioner som er rammet av industriell tilbakegang.

  • Bekjempelse av langtidsledighet.

  • Yrkesmessig integrering av ungdom.

  • Tilpasning av produksjon, bearbeiding og avsetningsstrukturer i land- og skogbruk.

  • Utvikling av jordbruksdistriktene.

Norge og EUs regionalpolitikk

Norge deltar i deler av EUs regionalpolitikk gjennom EØS-avtalen. Programmet INTERREG II har tre prosjekter i Norge. Disse fordeler seg langs hele svenskegrensen og inkluderer samarbeid på Nordkalotten/Barents og også med Danmark og Skottland. I disse programmene deltar Norge som tilgrensende tredjeland og må selv finansiere sine kostnader. 

 

    Til toppLink to top of page