The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

Lisboastrategiens hovedsatsningsområder

Fokus 1: Gjøre Europa attraktivt

Å gjøre Europa og regionene til et mer attraktivt investerings- og arbeidsmarked er et av målene i Lisboastrategien. Det er nødvendig å fullføre det indre marked. Tjenestesektoren, som står for 70 % av økonomien i Europa, kan videreutvikles slik at den blir en fullkommen del av det indre marked. Europa og regionene kan gjøres mer attraktive for investeringer ved å forenkle markedstilgangen. Ved åpnere konkurranse, et forbedret regelverk og en velutbygd infrastruktur vil det bli lettere å starte opp nye virksomheter og skape arbeidsplasser. Det er også viktig å fjerne unødvendige byråkratiske regler som vanskeliggjør gjennomføringen av innovative forslag.

Fokus 2: Kunnskap og innovasjon som vekstfaktorer

EU ønsker å satse på et konkurransedyktig forskningsmiljø basert på fremragenhet. Et mål er å bruke opp til 3 % av BNP til forskning og utdanning, muliggjort gjennom en kombinasjon av EU-regulering og -finansiering. En omfattende reform av statsstøttereglene er nødvendig for å bedre konkurransesituasjonen til EU i et internasjonalt marked. Det skal gjøres enklere å støtte kunnskap og innovasjon, for eksempel ved å bistå ungdom, så vel som nyskapende foretak, for å øke konkurranseevnen. Økt mobilitet og en mer utbredt satsing på felles arenaer for innovative bedrifter og næringsliv, skal promoteres.

I det 7. rammeprogrammet for forskning og utvikling er det fokus på fri bevegelse, kommersialisering, forskningsbaserte regionale clustre og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Strategien i2010: ”Europeisk informasjonssamfunn” er spesielt utviklet med tanke på digital økonomi, vekst og sysselsetting. Strategien skal gjøre IKT til et satsingsområde for EU. En bedre kopling mellom næringsliv og forskning (Joint Technology Initiatives) skal føre til økt innovasjon, og små- og mellomstore bedrifter skal støttes med hensyn til forskning og kunnskap.

Investering i infrastruktur, så som transeuropeiske nettverk, skal hjelpe med å åpne flaskehalser (trafikkaos) og dermed bedre produktiviteten. En satsning på miljøvennlig, energieffektiv og fornybar energiteknologi vil være med på å skape et sterkere Europa. Videre er det nødvendig å enes om en felles patentløsning for EU (Community Patent) for å fremme en kunnskapsdrevet, nyskapende økonomi basert på en sterk industriell kapasitet i EU. Mer om de ulike satsingsområdene finner du under "Key Areas" på Kommisjonens hjemmeside (eng)

Fokus 3: Flere og bedre arbeidsmuligheter

Flere arbeidsplasser vil bidra til å sikre sosial samhørighet og bedre fordeling. Det skal være attraktivt å arbeide, så trygde- og velferdsordningene må moderniseres. Arbeidsmarkedet må være fleksibelt og tilpasningsdyktig. Sysselsettingsagendaen fra februar 2005 oppmuntrer medlemslandene til å sørge for en bedre håndtering av økonomisk omstrukturering, skape nye muligheter for arbeid og samtidig beholde det sosiale sikkerhetsnett. Yrkes- og geografisk mobilitet i et paneuropeisk arbeidsmarked er målet og det skal utarbeides et felles rammeverk for å håndtere økonomisk migrasjon. En slik agenda fører med seg en satsning på menneskelig kapital, utdanning og fagopplæring. Den skal ha fokus på unge, men også utvikle en strategi for aktive eldre og samtidig ha fokus på livslang læring. Målene for strategien er å nå en total sysselsettingsrate på 70 % innen 2010, mot 63 % i 2004, kvinneandelen av sysselsettingen skal opp fra 55 % i 2004 til 60 % i 2010, og prosentandelen arbeidere over 55 år skal nå 50 %-grensen i 2010, mot 40 % i 2004. Mer om forbedrede arbeidsmuligheter på EUs hjemmeside

                                                                                                                                                             Sist oppdatert 03.11.05