The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Schengen-avtalen

 

Hva er Schengen?

Schengen- samarbeidet og Island/Norge

Hovedtrekkene i Schengen -samarbeidet

Visumsamarbeidet

Innvandringspolitikk

Asylsamarbeidet

Politisamarbeidet

Den praktiske gjennomføring i Island og Norge.

Deltakelse i Schengensamarbeidet innebærer et relativt omfattende arbeid med nye lovbestemmelser og forskrifter i Island og i Norge. I tillegg må det foretas en praktisk tilrettelegging ved grensestasjoner, flyplasser og havner samtid som personale må gis opplæring. Dette er et tidkrevende arbeid som allerede er satt i gang på basis av de forhandlinger som ble ført i 1995 og 1996 og som er blitt ytterligere intensivert i 1999.

Det institusjonelle samarbeid mellom Norge/Island og EU

For å sikre Island og Norge en best mulig deltakelse i Schengen-samarbeidet er det opprettet et fellesorgan hvor Island og Norge og samtlige av Unionsrådets medlemmer (herunder også Irland og Storbritannia) skal delta. Fellesorganet skal behandle alle typer Schengensaker, både de som gjelder anvendelsen av de allerede vedtatte regler og spørsmål i forbindelse med videreføring av Schengen-samarbeidet.

Fellesorganet skal være et fleksibelt organ som skal kunne møtes på regjeringsnivå, embetsnivå og ekspertnivå. I tillegg er det også åpnet for samarbeid på parlamentarikernivå. Avtalen gir ikke EF-domstolen eller Kommisjonen myndighet i Island eller Norge. Avtalen har heller ingen bestemmelser om tvisteløsning og eventuelle tvister vil måtte løses på politisk nivå. Avtalen kan ensidig sies opp av Island og Norge. EU-landene kan kun si opp avtalen dersom Schengenlandene i Unionsrådet bestemmer det. En oppsigelse vil få virkning seks måneder etter at det er gitt underretning om den.

Ny lovgivning og lovendringer som følge av Schengensamarbeidet

I forbindelse med Stortingets behandling i 1997 av St prp nr 42 om Schengensamarbeidet ga Regjeringen uttrykk for at Norges tilknytning til Schengen informasjonssystem (SIS) og opprettelsen og driften av informasjonssystemet burde reguleres i en egen lov.

Forslag til ny lov og endringer i en del andre lover ble fremmet av Regjeringen i St prp nr 50 (1998-99).

Endringer i utlendingsloven (Lov av 24. 06. 1998, nr. 64).

Etter endringene i utlendingsloven skal det innføres fast utreisekontroll fra Norge og det er foretatt visse endringer i reglene for bortvisning.

Visumreglene er endret slik at et visum utstedt i et Schengenland skal være gyldig for innreise og opphold i Norge. Videre skal en utlending som har oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland  være unntatt fra visumplikten

Endringer i utleveringsloven (Lov av 03. 03. 1961, nr. 1.).

Endringene innebærer bl.a. at Norge skal kunne inngå overenskomst med fremmed stat om at visse typer lovbrudd ikke skal anses som politiske.

Endringer i straffeloven (Lov av 04. 08. 1995, nr. 53).

Endringen innebærer en presisering av hovedregelen om at det ikke skal innledes straffeforfølging i Norge for forhold som er strafferettslig avgjort i andre land.

Endringer i politiloven (Lov av 04. 08. 1995, nr. 53).

Endringene innebærer at utenlandsk politi på nærmere bestemte vilkår gis adgang til å foreta myndighetsutøvelse, å fortsette observasjon og forfølgelse, samt å pågripe på norsk territorium. Retten er begrenset til polititjenestemenn i snever forstand og omfatter bl.a. ikke tolltjenestemenn.   

Viktige norske Schengendokumenter.

St prp nr 42 (1996-97) Om samtykke til ratifikasjon av samarbeidsavtale av 19. desember 1996 mellom partene i Schengenavtalen og Schengenkonvensjonen, og Island og Norge om avskaffelse av personkontroll på de felles grenser.

Behandlet av Stortinget 09. 06. 1997.

St prp nr 50 (1998-99) Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Rådet for Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og viderutviklingen av Schengen-regelverket.

Behandlet av Stortinget 26. 04. 1999

Ot prp nr 56 (1998-99) Om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet.

Behandlet i Odelstinget 08. 06. og Lagtinget 15. 06. 1999.

St meld nr 33 (1998-99)  Om regelverk som avtalen med Den europeiske union om institusjonelle løsninger for tilknytning til Schengen-samarbeidet skal anvendes på.

Særskilt vedlegg nr 1 til St meld nr 33 (1998-99) - Schengen-regelverk vedtatt i perioden 19. 12. 1996 til og med 16. 12. 1998.

Behandlet av Stortinget 26. 04. 1999.

St meld nr 18 (1999 - 2000) Om norsk deltakelse i internasjonalt politisamarbeid.

Behandlet av Stortinget 25. 05. 2000.

St.prp. nr. 38 (200-2001) Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat.