The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

Fiske: Kommissær Fischler er “bekymret” over at reduksjonen av det ukontrollerte fiske av komule er feilslått

Et år etter å ha uttrykt stor bekymring over mangelen på enighet omkring styringstiltakene for fiske av komule i det nordøstre Atlanterhav, har Kommisjonen på ny advart mot den alvorlige faren som denne bestanden utsettes for ved at de aktuelle kystnasjonene ikke ble enige om fangstreduksjon. Kommisjonen mener at denne feilslåingen skyldes omfattende og urealistiske krav fra andre parter, basert på fangst som er blitt tredoblet fra 1998 til 2001, på tross for gjentatte advarsler fra forskere. De involverte kystnasjonene inkluderer EU, Færøyene, Grønland, Island og Norge. I lys av fiske av blåkeite, er Russland blitt innlemmet i disse forhandlingene. På linje med råd fra forskerhold, har EU beholdt sine fangstkvoter[1] på et ansvarlig stabilt nivå (se graf i vedlegget). Som et første skritt mot redningsplanen anbefalt av ICES (International Council for the Exploration of the Sea), har EU bestemt å minske fangsten med 35%. “Jeg  ber   alle involverte land ta ansvar og samarbeide om bevaringen av denne felles fiskebestanden. Å øke fangsten med 300% i for å sikre historiske kvoter er uansvarlig, spesielt nå det ukontrollerte fisket utgjør en stor fare for at bestanden av komule  forsvinner,” sa  EUs fiskerikommissær Franz Fischler.

Kommisjonens advarsel kommer etter et teknisk møte mellom de aktuelle kyststatene om styringstiltak for komule i Reykjavik 11-12 februar 2002 da de ikke lykkes i å bli enige om reduksjon av fangsten for 2002. De siste forskningsrapportene  viser at fangsten økte på ny i 2001, og Kommisjon påpekte at denne store overskridelsen på fangstnivået  utgjør en alvorlig trussel for bestanden. Fra 1997 til 2001 steg fangsten mot 1,8 millioner tonn. Dette tallet må sees i lys av årlig ikke-tildelte totalfangst kvoter på 650.000 tonn som den regionale fiskeriorganisasjonen NEAFC (North-East Atlantic Fisheries Commission) har fastsatt siden 1994.

Møtet i Reykjavik fokuserte i tillegg på to punkter, nemlig utarbeidelsen av den sårt tiltrengt  redningsplanen for komule samt styringstiltak for inneværende år. Partene vedtok enstemmig at en redningsplan skulle utarbeides. De ble også enige om å rådføre seg med International Council for the Exploration of the Sea (ICES) for forskningsmessige råd når det gjelder de ulike aspektene ved denne planen.

I sterk kontrast til dette greide partene ikke å komme til enighet om styringstiltakene for 2002. Som en del av disse, tar EU mål av seg til å redusere fangsten av komule betraktelig i løpet av 2002. Visse parter gikk likevel ikke med på en slik reduksjon.

Samtaler om fremtidige reguleringstiltak vil fortsette på et ekstraordinært møte i NEAFC 10-12 april 2002. EU vil ikke hvile i sin streben om å få til tiltak for bevaring og redning av bestanden av komule. For å få dette til, må imidlertid de kyststatene som i utpreget grad har utvidet sin fangst for å bygge opp historiske krav-kvoter, innta en konstruktiv og ansvarlig holdning. Enhver form for avvikende handling vil unngåelig føre til at bestanden forsvinner, noe som straffer alle berørte parter inkludert de som ikke er ansvarlige for dette.

Forhandlinger mellom partene må sees i lyst av en utvidet ramme for North-East Atlantic Fisheries Commission. De danner en parallell i tilnærmingen til at de fem involverte partene kommer til enighet på forhånd om fastsatte fangst-restriksjoner i deres respektive farvann. NEAFC vil likeledes utarbeide bevaringstiltak for den delen av bestanden som befinner seg i internasjonale farvann.

Vedlegg:

Development in blue whiting catches under the coastal states' responsibility ( all catches in the parties' fisheries zone plus catches taken by their vessels in international waters)

 


 [1] Alle fangstkvoter av komule i EUs farvann og fangster av EU-fartøy utenfor EU-farvann.

 

Tilbake Link to top of page