The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS  Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

Fiskeripolitikk

Printer Friendly PageDownload PDF Document

Nyheter

Generaldirektorat for fiskeri

Organigram

Kommissæren

Lovgivning

Norge og EUs fiskeripolitikk

Bakgrunn

Oversikt

Hovedmålsettingene for Den felles fiskeripolitikken

■ Sikre langsiktig rasjonell bruk av fiskeressursene i havet.

■ Sørge for tilgang av ferske og sunne fiskeriprodukter på markedene i EU

■ Sikre en anstendig inntekt for dem som har sitt levebrød i fiskerisektoren

■ Beskytte dyre- og plantelivet i havet og langs kysten

Felles tiltak fra alle EU-landene er den mest effektive måten å oppnå disse målsetningene på. Det er tre grunner til det. For det første respekterer ikke fiskebestanden nasjonale grenser. For det andre er det et fritt marked for salg av fisk i EU, og for det tredje står EU-landene sterkere sammen enn hver for seg når de skal forhandle i internasjonale fora eller med andre land.  

EU er verdens største marked for fiskeprodukter, men er forbigått av både Japan og USA når det gjelder kvantiteten de selv tar opp av havet. Generelt sett er fiskerisektoren kun en liten del av EUs økonomi, anslagsvis 1% av EUs budsjett. Men 1,5 millioner mennesker i EU er avhengige av fiskeri og foredling av fisk for å sikre sitt levebrød. Det er store forskjeller mellom regionene i denne sektoren og noen kystregioner i EU er helt og holdent basert på fiske.

Den felles fiskeripolitikken hviler på fire pilarer.

● En rasjonell utnytting av fiskebestanden ved hjelp av et kvotesystem. Ministerrådet definerer den totale mengden som kan fiskes av de forskjellige fiskeslagene. Disse kvotene på hvert fiskeslag kalles TAC (Total Allowable Catch) og omfatter alle de viktigeste fiskesortene som fiskes i EUs farvann.  De forskjellige TACs fordeles så mellom medlemslandene, som selv avgjør hvordan de fordeler den mellom sine fiskere.

● En strukturpolitikk som tar sikte på å modernisere fiskeflåten, havnene og foredlingsanleggene. Hensikten er å gjøre fiskerisektoren økonomisk lønnsom, trygg og miljøvennlig.

● Beskytte fiskebestanden og miljøet gjennom tekniske mål som for eksempel minimum maskestørrelse i fiskegarnet.

● Forhandlinger med land utenfor EU om tilgang til deres farvann. EU har slike avtaler med mange land, og det gir EUs egne fiskefartøyer flere og bedre muligheter.  

 

 

Tilbake Link to top of page