The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Miljø

 

Relaterte emner

Lovgivning

Eksterne lenker

Alt om EUs miljøpolitikk

Generaldirektorat for miljø

Kommissæren

Unge og miljø

Finansierings - muligheter

Det europeiske miljøbyrået

Det europeiske kjemikaliebyrået - ECHA

Miljø - sammenfatning av lovgivningen

Oversikt

Miljøhensyn er en fellesnevner for all EU-politikk. Amsterdam-traktaten slår fast målet om en bærekraftig utvikling og at miljøhensyn skal integreres i alle aktivitetsområdene til EU. Alle nye politiske forslag fra Kommisjonen skal være i tråd med miljømessige hensyn.

Klimamål:

Våren 2007 la EU frem nye, ambisiøse mål for å bekjempe klimaendringene. Med klimamålene ønsker EU å:
- Begrense temperaturstigningen til 2°C i forhold til førindustrielt nivå.
- Fokusere på miljøvennlig energiproduksjon og oppfordre medlemsland til bruk av forskjellige typer energikilder

Innen 2020 binder EU seg til:
- Å kutte sine klimagassutslipp med 20% fra 1990-nivå
- Å kutte klimagasser 30% hvis andre industrialiserte land setter seg like mål
- At biodrivstoff skal utgjøre 10% av det totale drivstofforbruket
- At 20% av all energi skal komme fra fornybare energikilder
- Å kutte 20% av energiforbruket

I tillegg legger EU opp til:
- En grundig gjennomgang av kvotehandelssystemet
- Å satse på forskning og teknologiutvikling av blant annet CO2-fangst og lagring
- Å beskytte plante- og dyrearter mot utryddelse og sikre størst mulig biologisk mangfold

EU har en lang rekke med virkemidler for et bedre miljø. For å få ren luft og vann har EU utviklet felles minstestandarder på utslipp av eksos fra biler, blyinnholdet i bensin og mengden av giftstoffer det er lov å slippe ut i luft, jord og vann innen landbruket. Disse reglene blir også stadig skjerpet i takt med den teknologiske utviklingen og økende miljøkrav. I tillegg har EU også virkemidler for å minske søppelmengden og for å bevaring av jordens dyre og plantearter gjennom Habitat-direktivet. Om man skader miljøet, har man et erstatningsansvar; den som forurenser, betaler.

Utvidelsen østover i 2004 og 2007 ga EU nye utfordringer på miljøområdet, fordi mange av de nye medlemslandene lå langt etter på miljøområdet. Det ble gjort betydelig forarbeid ved å tilpasse søkerlandenes lovverk til EUs miljøtiltak, og ulike finansieringsordninger er på plass for å hjelpe de nye medlemslandene med å heve sine miljøstandarder. De største ressursene blir satt inn på områdene luftforurensing, vann- og kloakkontroll og håndtering av vanlig og farlig avfall. Gjennom Kyoto-avtalen forplikter medlemslandene i EU seg til å redusere utslipp av drivhusgasser med 8 %, fordi disse forårsaker global oppvarming. EU er en pådriver i internasjonale miljø- og klimaforhandlinger.

Visste du at:

  • Man sløser bort 10 000 liter vann årlig ved å la kranen dryppe?

  • Mellom 18-55 000 arter utryddes hvert år?

  • Transportnæringen står for 25 prosent av alle klimagassutslippene i EU

  • Naturen bruker 100 år på å bryte ned en plastikkpose?

Norge og EUs miljøpolitikk

Norge samarbeider med EU om miljøspørsmål gjennom EØS-avtalen. Det dreier seg i hovedsak om to områder. For det første gjelder det miljøkrav til produkter og produksjon, og for det andre tiltak mot grenseoverskridende miljøproblemer.

 

 

Miljøordboken EnDic

Her finner du forklaringer på begreper fra ulike områder innen natur- og miljøvern, blant annet miljøteknikk, avfallshåndtering og EUs miljøpolitikk. Ordboken er på ni språk, blant annet engelsk og svensk. Til sammen skal ordboken inneholde ca. 80 000 søkeord. Ordboken finner du her.

Sist oppdatert 5.7.07