The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

Artikler om EUs miljøpolitikk - arkiv

 

Enighet i EU om reduksjon av fluorerte klimagasser

Forslag til ny kjemikaliepolitikk

Et grønnere Europa når EU utvides

Kommisjonen handler for å beskytte grunnvann mot forurensing

Lettere å velge miljøvennlig ferie i Europa

Ny avfalls- og gjenvinningspolitikk i EU

Name and shame for avfallssyndere

Ambisiøs plan for ren transport

Mer miljøvennlige bilavgifter

Bedriftenes bidrag til bærekraftig utvikling

Hydrogen og brenselcelleteknologi

Koalisjon av likesinnede for fornybar energi

Miljøvennlig teknologi i samfunnet

EU satser på øko-industrien

Eurobarometer: Miljø har topprioritet

 

Enighet i EU om reduksjon av fluorerte klimagasser

EUs miljøstatsråder ble i Rådet 14. oktober 2003 enige om tiltak for å redusere utslippene av fluorerte klimagasser, såkalte F-gasser. Disse gassene er ekstremt kraftige og levedyktige drivhusgasser som brukes i kjøleskap, luftkondisjoneringsanlegg, brannvernsutstyr og ulike typer av prosessindustri. Å senke disse utslippene er nødvendig for å innfri forpliktelsene i Kyoto-protokollen fra 1997.  Slik kan EU og medlemslandene nå utslippsmålene innen 2012 og få mulighet til ytterligere reduksjon etter denne tidsfristen.

Et direktiv for kjøretøy og en forordning for stasjonære anlegg

Lovgivningen som EUs miljøstatsråder ble enige om, inneholder et direktiv som gjelder fluorerte gasser som brukes i luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy, og en forordning som gjelder stasjonære anlegg. Kommisjonen la frem forslagene til den nye lovgivningen i august 2003.

- Lovgivningen vi vedtok i dag er et nytt element i rammeverket som vi bygger for å snu klimaendringene og gjennomføre Kyoto-protokollen, sa EUs miljøkommissær Margot Wallström i en kommentar til vedtaket i Rådet. Det er et viktig element siden F-gassene har enorm potensial for global oppvarming – i visse tilfeller 24 000 ganger effekten av karbondioksid. Ved å bli enige om dette har medlemslandene igjen tatt konkrete skritt for å bekjempe klimaendringer, sa Wallström

Formålet med den nye lovgivningen er å redusere utslippene av de sterke klimagassene hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelhexafluorid (SF6). Dette er såkalte fluorerte gasser som står for rundt 2 % av EUs totale utslipp av klimagasser. De har imidlertid et globalt oppvarmingspotensial som er veldig høyt, og mange av dem har i tillegg lang levetid i atmosfæren.

Kommisjonen har beregnet at fluorerte klimagasser vil øke fra 65,2 millioner tonn CO2 ekvivalent i 1995 til mer enn 98 millioner tonn i 2010 hvis ikke tiltak iverksettes. Med den nye lovgivningen kan utslippene reduseres med mer enn 20 millioner tonn CO2 ekvivalent per år til 2012. Når lovgivningen er fullt ut implementert, vil reduksjonen være på 40-50 millioner tonn CO” ekvivalent per år.

Direktiv for luftkondisjonering i kjøretøy

Det nye direktivet legger opp til en utfasing av de sterkeste fluorerte gassene i luftkondisjonerings­anlegg i nye personbiler og varebiler fra 2011. I tillegg, før utfasingen starter, skal lekkasjene fra luftkondisjoneringsanleggene minimeres.

Forordning for stasjonære anlegg med F-gasser

Forordningen gjelder alle stasjonære anlegg som slipper ut F-gasser. Den vil minske lekkasjer og oppsamling av brukt gass fra typiske bruksområder som kjøleanlegg og andre stasjonære utslippskilder. Det nye regelverket innebærer strengere krav til bokføring av gassforbruk, regelmessige lekkasjekontroller og systemer for deteksjon av lekkasjer. Samtidig vil forbrukere kunne velge miljøvennlige produkter ved at produktene skal merkes for utslipp av F-gasser.  Medlemslandene må også etterleve felles minimumsstandarder for opplæring og sertifisering av personell som utfører lekkasjeinspeksjoner og som behandler avtappet gass.

Markedsføring og bruk av visse typer fluorerte gasser blir forbudt med den nye forordningen. Det innføres forbud mot bruk av SF6 til magnesiumsstøping 2007 og etter hvert også  forbud mot markedsføring av HFK-holdig enkomponent skum som brukes i brannslukkingsapparater. På områder hvor det finnes gode alternativer til bruk av disse farlige gassene, innføres det også forbud, som for eksempel bildekk, vinduer, fottøy osv.

Når kan det nye regelverket tre i kraft?

Det endelige vedtaket av denne lovgivningen forventes mot slutten av 2004. Både Parlamentet og Rådet må foreta en formell votering før regelverket kan tre i kraft. Deretter har medlemslandene 18 måneder til å innlemme direktivet i nasjonal lovgivning, mens forordningen trer i kraft uendret og umiddelbart etter publisering i De europeiske fellesskapstidende.

Dersom det nye regelverket innlemmes i EØS-avtalen, blir det også en del av norsk lovgivning. Det kan medføre en skjerping av utslippstillatelsene for SF6 fra magnesiumsstøperier og få konsekvenser for norsk produksjon av isolasjonsskum, ifølge Utenriksdepartementets Europaportal.

Miljøgifter i Wallströms blod illustrerer behov for ny europeisk kjemikaliepolitikk

EUs miljøkommissær Margot Wallström lot i sommer britiske forskere ta en titt på sitt eget blod for å se hvilke kjemikalier hun hadde spor av i kroppen. Av de 77 ulike kjemikaliene man lette etter, fant man spor etter 28 i Wallströms blod. Blant annet fant forskerne spor av det giftige innsektsmiddelet DDT som har vært forbudt i mer enn 25 år.

Wallström testet sitt eget blod for å illustrere behovet for en kjemikaliepolitikk som setter hensyn til menneskers helse og miljøet øverst.

Ett av Prodi-Kommisjonens aller mest omfattende forslag til lovgivning ble lagt frem 29. oktober. Kommisjonen vil ha medlemslandene med på en radikal omlegging av europeisk kjemikalielovgivning. Det nye forslaget går under navnet REACH som står for Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. Som akronymet tilsier, vil det nye systemet innebære registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier. Bedrifter som fremstiller eller importerer mer enn ett tonn kjemikalier i løpet av ett år, må registrere dette i en sentral database. 

Formålet med REACH er å beskytte mennesker og miljø, og samtidig styrke den europeiske kjemikalieindustriens konkurranseevne og innovasjonsevne. REACH legger et større ansvar på bedriftene for å håndtere risikoen som er forbundet med kjemikaliene og for å bringe til veie opplysninger om sikkerhetsaspektet ved bruk av stoffene. Det vil flytte bevisbyrden fra offentlige myndigheter over på industrien som nå selv skal dokumentere at kjemikaliene som markedsføres er trygge. Disse opplysningene skal spres til hele produksjonskjeden.

Forslaget er blitt utarbeidet på grunnlag av omfattende høringer med alle berørte parter, inkludert en åtte ukers lang internetthøring. De over 6000 innspillene har gitt Kommisjonen mulighet til å foreslå et strømlinjeformet og kostnadseffektivt system som nå går til Europaparlamentet og Ministerrådet for vedtak gjennom den felles beslutningsprosedyre. Forslaget er utformet som en forordning, og blir dermed gjeldene – ord for ord - i alle EU og EØS-land etter at vedtaket er fattet.

- REACH er et banebrytende forslag, sa Wallström på pressekonferansen da forslaget ble lansert. - Når det blir vedtatt gir det oss mulighetene til å utnytte fordelene ved kjemikalier uten å utsette oss selv eller miljøet for fare. Slik vil det være en gevinst for industri, arbeidstakere og økosystemet vårt. EU vil få et av verdens mest progressive kjemikalieforvaltningssystemer.

Registrering, vurdering og godkjennelse av kjemikalier

Forslaget til forordning vil erstatte over 40 eksisterende direktiver og forordninger. Den nåværende lovgivningen har i stor grad vært utilstrekkelig når det gjelder å påvise risiko som mange kjemikalier utgjør og for treg til å reagere når risiko er påvist. Det viktigste nye elementet i REACH er registreringen som skal skje i en sentral database. Registreringen vil omfatte opplysninger om egenskaper, bruk og sikker håndtering av kjemikaliene. Et nytt europeisk kjemikaliebyrå vil forvalte databasen og være ansvarlig for å offentliggjøre opplysningene.

Vurderingen vil gjelde både for registrerte opplysninger og de aktuelle stoffene. For det første skal det gjennomføres en vurdering av registrerte opplysninger for å unngå ethvert unødvendig dyreforsøk. For det andre skal også myndigheter teste stoffer, hvis det er mistanke om at kjemikaliet utgjør en risiko for mennesker eller miljø.

De mest problematiske stoffene krever at Kommisjonen står for godkjenning av bruksmåter. Dette omfatter kjemikalier som CMR, PBT og vPvB. Det vil også gjelde andre stogger, hvis ikke risikoen kan kontrolleres i tilstrekkelig grad. I slike tilfeller vil Kommisjonen undersøke om det finnes alternativer og eventuelt forby kjemikaliet.

 Billigere enn forventet

I en ny konsekvensutredning anslås de direkte kostnader forbundet med REACH for kjemikalieindustrien å være i alt 2,3 milliarder euro over en periode på 11 år. Det innebærer en besparelse i forhold til summen som var utgangspunkt for internetthøringen på hele 82 %. De helsemessige gevinstene er beregnet til 50 milliarder euro sett over en periode på 30 år.

Hele forslaget finner du her:  http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/whitepaper.htm

Et grønnere Europa når EU utvides 

1. mai 2004 går 10 nye land inn i EU. For å tilfredstillene kravene til medlemskap har landene innlemmet EUs gjeldende lovgivning i sine respektive nasjonale lovverk, også på miljøområdet. Nå vender nåværende og fremtidige EU-medlemmer fokus mot gjennomføringen og håndhevingen av regelverket.

Miljøkommissær Margot Wallström uttalte i forbindelse med et møte med miljøministere fra EUs og de 13 søkerlandenes 21. januar at fasen de nå går inn i er kritisk: Reglene må etterleves i det virkelige liv og viktige naturområder må vernes. 

Utfordringen med å etterleve regelverket er på den ene siden et spørsmål om penger og på andre siden et spørsmål om institusjoner og forvaltning. I det utvidelsen stadig kommer nærmere, brukte miljøministerne møtet til å rette søkelyset mot hvordan EU nå kan bistå søkerlandene med å implementere lovgivningen, både finansielt og institusjonelt.

Styrket miljøforvaltning i søkerlandene
Et hovedpoeng i denne fasen er å sikre en god miljøforvaltning i søkerlandene. Miljøministrene understreket behovet for  å hjelpe lokale og regionale myndigheter med å bygge opp sterk nok administrativ kapasitet til å gjennomføre miljølovgivningen på bakkenivå. Til dette formål har EUs ”twinning-program” gjort det mulig for personer fra offentlig forvaltning på lokalt i EU å dele erfaringer og ekspertise med i miljøforvaltning.

Enda mer støtte til miljøarbeid som EU-medlemmer
20% av de årlige 23 milliarder kroner søkerlandene mottar i årlig støtte går til miljøprosjekter. Når 10 land går inn i EU kan landene hente støtte til miljøprosjekter fra en endra større pott: struktur- og utjevningsmidlene i EU. Det betyr en mangedobling av beløpene som går til miljøarbeid. Samtidig øker EU støtten til de tre landene som ikke går inn i EU i første omgang (Bulgaria, Romania og Tyrkia). Til sammen får disse landene derfor betydelig økte midler for å fremme bærekraftig utvikling gjennom hele regionen. Et utvidet EU skal bli et grønnere EU.

Kommisjonen handler for å beskytte grunnvann mot forurensing

22. september la Europakommisjonen frem et forslag til nytt regelverk for å beskytte grunnvann mot forurensing. EUs medlemsland skal i følge direktivforslaget overvåke og bedømme kvaliteten på grunnvannet for å identifisere og snu tendenser til grunnvannsforurensing.

- Vann er en gudegave, men blir mye misbrukt, sa Miljøkommissær Margot Wallström da forslaget ble lagt frem. - Vi stoler på grunnvannet, og vi må beskytte det. I dag har vi ikke tilstrekkelig informasjon om tilstanden til denne livsviktige ressursen i Europa. Direktivforslaget vil hjelpe oss å finne ut mer og sikrer at grunnvannet vårt ikke forurenses, sa Wallström.

Forslaget er i tråd med Rammeverksdirektivet for vann, som ble vedtatt i 2000 og har til hensikt å sikre god kvalitet på alle typer vann i EU. Dette direktivet gir Kommisjonen i oppgave å foreslå konkrete tiltak for å forhindre og kontrollere grunnvannsforurensing. Tiltakene må inneholde kriterier for å bedømme den kjemiske tilstanden i grunnvannet og identifisere tendenser i forurensingen av grunnvann. Forslaget som nå foreligger innfører i tillegg tiltak for å beskytte mot indirekte forurensing av grunnvannet, som skjer når farlige avfallsstoffer trenger gjennom jordsmonnet.

Grenseverdier for kjemikalier i grunnvannet
EU har allerede lovgivning som regulerer grenseverdier for nitrater, plantevernmidler og andre biocidale produkter. Data om grunnvannskvaliteteten skal sammenlignes opp mot disse grenseverdiene. Når det gjelder forurensing som ikke omfattes av eksisterende regelverk, skal medlemslandene sette grenseverdier innen juni 2006. Disse grenseverdiene må defineres på ulike nivåer; nasjonalt, vannbasseng- eller grunnvannsnivå slik at den store variasjonen i EUs grunnvann blir tatt hensyn til.

Forslaget setter konkrete kriterier for å identifisere betydelige og oppadgående tendenser til forurensing, i tillegg til klare krav til når handling må settes inn for å snu disse tendensene. Hvis konsentrasjonen av forurensende stoffer i grunnvannet utgjør 75 % av grenseverdiene satt av EU eller medlemslandet, må tiltak for å forbedre tilstanden iverksettes.

Direktivforslaget vil sikre at grunnvann måles og vurderes på en lik måte over hele Europa. Samtidig sikrer forslaget at det tas hensyn til lokal variasjon og det åpner for stadig forbedring.

Mer om EUs politikk på vann

Til topp Link to top of page

Lettere å velge miljøvennlig ferie med EUs miljøblomst


Forbrukere har nå mulighet til å se etter ”Blomsten” for å finne miljøvennlig innkvartering enten det er i form av hotell, ungdomsherberge eller hytte på fjellet. Fra 1. mai 2003 kan turistnæringen i hele Europa søke om miljømerket EU-blomsten for å vise hvor mye de setter inn på å tilfredsstille merkets miljøkriterier. Europeiske forbrukere har lenge stolt på Blomsten for å finne grønne produkter, men dette er første gang Europakommisjonen bruker miljøkriteriene for tjenestesektoren. 

EUs miljøkommissær Margot Wallström presenterte nyheten for pressen 15. mai og sa at en voksende turistnæring må gå hånd i hånd med et sunt miljø og respekt for naturen. –Miljøblomsten gir turistnæringen en unik mulighet til å markedsføre for sine kunder hvor høyt de setter miljøkrav i sin virksomhet. Det er sunn forretningssans å søke om miljømerket for næringen – og sunn miljøsans for forbrukerne å se etter Blomsten når ferien skal bookes.

Forbrukerkrav for grønnere ferier
Trenden mot stadig mer miljøvennlige turisttjenester ser bare ut til å forsterke seg. En ny undersøkelse viser at 42 % av turistene foretrekker et miljøvennlig feriealternativ og 60 % mener at utendørs avfall og forurensing er avskrekkende. Enhver turistoperatør – fra en stor hotellkjede til en liten gård – kan søke om EUs miljømerke. Kriteriene inkluderer bruk av fornybar energi, redusert energi og vannforbruk, avfallsreduseringstiltak og røykfrie områder.

 Å få Blomsten krever en innsats, men gir også mye tilbake. Det hjelper operatøren å identifisere sine økologiske og økonomiske svakheter. Gjennom å redusere energibruken kan driften gjøres mer lønnsom og samtidig gir økt miljøbevissthet gevinst i form av et mer tiltrekkende tilbud for de mange turister som setter miljø høyt.

Til topp Link to top of page

Bred høring om en ny avfalls- og gjenvinningspolitikk i EU

Hvert år produseres utrolige 1,3 milliarder tonn avfall i Den europeiske union. 40 millioner tonn av dette regnes som farlig avfall. Avfallsmengden utgjør et stort håndteringsproblem og har betydelige miljøkonsekvenser. Derfor ønsker Kommisjonen en ny strategi, utviklet i samarbeid med berørte parter, for å fornye og forsterke tiltakene som skal redusere den enorme avfallsmengden.

Med meldingen om avfallsforebygging og gjenvinning som ble lagt frem 27. mai lanserer Europakommisjonen en bred høring om EUs fremtidige politikk på området. Berørte parter bes komme med sine merknader til de politiske valg som stakes ut i meldingen. Dette er spørsmål som dreier seg om hvordan unngå å produsere avfall, hvordan redusere bruken av ressurser og om hvilke typer avfall som egner seg til gjenbruk. Innspillene skal gi grunnlag for konkrete forslag til nytt regelverk og tiltak for avfallshåndtering i EU.

- Når vi kvitter oss med et produkt, representerer det mye mer enn bare et stykke avfall. Det omfatter også alle de ressurser som er tatt i bruk for å produsere det. En tannbørstes vekt er i realiteten 1,5 kg, mens en mobiltelefon veier 75 kilo!, sa EUs miljøkommissær Margot Wallström da meldingen ble lagt presentert. - Vi har helt klart behov for nye mål og tiltak, men jeg vil være sikker på at vi baserer våre beslutninger på best tilgjengelig kunnskap, sa Wallström som hun håper på mange kommentarer og ideer fra berørte parter innen høringsfristen 30. november i år.

Hvor mye avfall skal vi slutte å produsere?
En viktig del av høringen blir å fastsette kvantitative mål for forebygging av avfall samt tiltak som sikrer at disse målene nås. Industriens egne planer om å forebygge avfall, avfallsbesparende produksjonsteknikker og utveksling av god praksis blir sentrale elementer når en ny avfallspolitikk skal meisles ut.

Hvordan kan vi bruke markedskreftene for å øke gjenbruk?
Kommisjonen vil også fastsette et mål for gjenbruk av materialer. I dag krever EU-lovgivningen gjenbruk av materialer fra bestemte typer avfall slik som emballasje, biler og elektroniske apparater. Samtidig virker dagens regelverk inkonsistent i og med at det ikke kreves gjenbruk av aviser, plast og andre materialer fra annen type produksjon. Korrekt prissetting av de ulike mulighetene for avfallshåndtering blir også et diskusjonstema, med siktemålet å øke insentivene for gjenbruk. Kommisjonen ønsker også å finne løsninger som gjør det enklere for å gjenvinningsindustrien å gjennomføre EU-regelverket. Samtidig må felles fremgangsmåter utvikles for å sikre at denne industrien benytter seg av best tilgjengelig teknologi.

Mer informasjon om strategien: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm

Til topp Link to top of page

Name and Shame - Europakommisjonen tar rettslige skritt for å sikre bedre avfallshåndtering i Europa

EU har et omfattende lovverk som skal sikre forsvarlig håndtering av avfall. Det generelle Avfallsdirektivet, først vedtatt i 1975, legger et rammeverk for forsvarlig avfallshåndtering som ikke er til skade for natur og mennesker. I tillegg har EU et strengt felles regelverk som omhandler avfall fra farlige kjemikalier, andre farlige stoffer og spillolje. På toppen av dette kommer deponeringsdirektiv, forbrenningsdirektiv og regelverk for behandling av kjøretøy og skipsavfall. Kommisjonens oppgave er å overvåke at landene etterlever de felles bestemmelsene. I siste instans er det EF-domstolen som feller en dom og eventuelt utsteder bøter for overtredelser.

Italia – den største avfallssynderen i EU
24. juli sendte EUs miljøkommissær ut en pressemelding som navngir syv EU-land for brudd på avfallslovgivningen. Italia er den største synderen med hele syv saker gående i EUs rettslige system. Bruddene gjelder blant annet behandling av farlig avfall, særlig knyttet til uforsvarlige avfallsdeponier. En av Europas største søppelplasser – Malagrotta i utkanten av Roma – har fått en siste advarsel for manglende rapportering til Kommisjonen. Portugal, Frankrike, Hellas, Belgia, Irland og Finland er andre land som Kommisjonen har under lupen for brudd på bestemmelsene. Kommisjonen er bekymret for at medlemslandene vil få problemer med ulovlig avfallsdumping og dårlig styrte avfallsplasser om ikke EU-regelverket gjennomføres etter hensikten. Dette kan igjen føre tilstore problemer for folkehelsen og miljøet.

  EUs avfallslovgivning skal håndheves på Europas søppelplasser

Dette avfallsdeponiet i Luxembourg med gassventiler og oppbevaringstanker til spillvann er et godt eksempel på hvordan Europas fyllplasser bør se ut.

Til topp Link to top of page

Kommisjonen ber medlemsland følge avfallslovgivningen i EU

Kommisjonen har formelt bedt ti medlemsland om å innføre nasjonal lovgivning for avlagte kjøretøy. 21. oktober 2002 mottok myndighetene i Frankrike, Belgia, Irland, Storbritannia, Finland, Hellas, Portugal, Italia, Luxembourg og Spania en skriftlig advarsel fra Kommisjonen. De har ikke holdt den vedtatte tidsfristen i April 2002 for gjennomføring av EUs avfallslovgivning i nasjonal lovgivning. Kommisjonen sender samtidig flere åpningsbrev som gjelder manglende etterlevelse av EUs avfallslovgivning også på andre områder.

Miljøkommissær Margot Wallström uttalte i forbindelse med åpningsbrevene at det var et stort fremskritt da medlemslandene i i 2000 ble enige om å styrke reglene for kjøretøy som skal kasseres. –Det nye regelverket er skapt for å beskytte folk og miljøet vi lever i, derfor  anmoder jeg medlemslandene om å implementere direktivene hurtig, sa kommissæren.

EUs avfallslovgivning –noen eksempler
Foruten direktivet som gjelder behandling av avlagte kjøretøy, har EU vedtatt regleverk på de fleste andre områder innenfor avfallshåndtering. Oljeavfallsdirektivet er utarbeidet for å skape et harmonisert system for innsamling, behandling, oppbevaring og deponering av oljeavfall. Direktivet betyr at medlemslandene må gi høyest prioritet til gjenbruk av oljeavfall til fordel for andre deponeringsmåter. Frankrike og Finland er blant medlemslandene som ikke har prioritert dette målet, og har derfor mottatt advarsel av Kommisjonen.

Det såkalte emballasjedirektivet skal redusere miljøeffekten av emballasjen og avfallet som følger. Prosentvise mål setter rammene for gjenvinning og gjenbruk av emballasjeavfall. Medlemslandene må sette opp systemer for innsamling og resirkulering av denne avfallsstrømmen. Nederland har blitt stevnet for EF-domstolen for manglende formalisering av slike systemer i sitt lovverk.

Kommisjonens verktøy mot land som ikke etterlever miljølovgivningen i EU
EUs lovgivning er overordnet nasjonal lovgivning. Som traktatens vokter har Kommisjonen plikt til å sørge for at medlemslandene etterlever alle felleskapsbestemmelser. Artikkel 226 i Traktaten gir Kommisjonen rett til å ta juridiske skritt mot medlemsland som ikke respekterer sine forpliktelser.

Hvis Kommisjonen mener at EU-lovgivningen overtredes eller er mangelfullt implementert, åpnes prosedyren med et Åpningsbrev (Letter of Formal Notice) med en frist for korrekt implementering som gjerne er på to måneder. Hvis Kommisjonen finner at myndighetene i medlemslandet ikke agerer tilfredstillende innen den tid, sendes en Grunngitt uttalelse (Reasoned Opinion), som deretter blir fulgt opp av at Kommisjonen reiser saken for EF-domstolen hvis regelverket fortsatt ikke er korrekt gjennomført.

Til topp Link to top of page

Ambisiøs plan for renere og bedre transport i europeiske byer

Europakommisjonen iverksatte 10. oktober CIVITAS Forum, en plattform for alle europeiske byer som bestreber seg på å innføre en ambisiøs politikk for bytransport og bruk av ny teknologi. Representanter fra 19 byer signerte samme dag CIVITAS Forum-erklæringen. CIVITAS -initiativet som Kommisjonen startet allerede i 2000, retter seg mot ambisiøse byer som innfører dristige, nyskapende ordninger for en radikal forbedring i byens transportsituasjon.

Formålet er å opppnå en vesentlig endring i transportformene mot bærekraftige transportmåter. For å nå målene følger CIVITAS-byene en ambisiøs og sammenhengende metode for ernergi- og bytransportpolitikk.

Europakommisjonen bidrar i første omgang med 50 millioner euro til delfinansiering av prosjekter i 19 europeiske byer. Byene som deltar er Barcelona, Berlin, Bremen, Bristol, Bukarest, Cork, Gdansk, Gøteborg, Graz, Kaunas, Lille, Nantes, Pécs, Praha, Roma, Rotterdam, Stockholm Winchester og Ålborg. Prosjektene startet i begynnelsen av 2002 og løper i fire år. Kommisjonen vil øke den finansielle støtten neste år til andre europeiske byer, innenfor det 6. rammeprogram for forskning og utvikling. Dette er et program også Norge bidrar aktivt til, selv om ingen norsk by foreløpig deltar i CIVITAS Forum.

CIVITAS Forum er et nøkkelelement i CIVITAS-initiativet. Forumet skaper en plattform for utveksling av ideer og erfaringer. Byer som er medlem av CIVITAS Forum vil dra nytte av erfaringene fra andre lignende byer som er i teten med hensyn til å innføre rene kjøretøy, alternative brenselstoffer og nyskapende politiske ordninger for å forbedre transporten i byer.

CIVITAS-Iniativet er på linje med Kommisjonens strategi for å erstatte 20 prosent av diesel og bensin innenfor veitransportsektoren innen år 2020. Strategien som legges frem i Kommisjonens hvitbok om transport trekker frem biobrenselstoffer, naturgass, hydrogen og brenselceller som fornybare energikilder, hvor hver enkelt kilde vil være i stand til å dekke mer enn fem prosent av det samlede drivstoffforbruket innen denne dato.

Eksempler på CIVITAS-ordninger som noen byer planlegger

Bristol

 • Utvikling av ren sone-adgansstrategi

 • Elektronisk betalingssystem

 • Kontrollerte parkeringssoner

Berlin

 • Innføre gassdrevne kjøretøytil regional godstransport

 • Ny form for delebilsystem: Firmabiler står til rådighet for privatpersoner i helgen

 • Individbasert lokaltransport: I utkanten av byen kan folk benytte deledrosjer og deleprivatbiler.

Bremen

 • Integrasjon mellom kollektiv transport og samferdsel

 • Markedsførings og bevisstgjøringskampanjer for reisende som integrerer gange og sykling

 • Multimodal passasjerinformasjon og billettjeneste

   Mer informasjon om CIVITAS på http://www.civitas-initiative.org

  Til topp Link to top of page

Kommisjonen ønsker enklere og mer miljøvennlige bilavgifter i EU

To fluer i ett smekk: Kommisjonen foreslår for medlemslandene at de reduserer utslipp ved å øke skattlegging av bilbruk og at de kvitter seg med registreringsavgiften som hindrer fri bevegelse i EU.

9. september la Europakommisjonen frem en ny strategi for avgifter på personbiler i EU. Medlemslandene praktiserer i dag 15 avgiftssystem som i svært ulik grad beskatter forbruk, men med et fellestrekk som ofte innebærer at forbrukere må betale i dyre dommer for å bringe en personbil fra ett EU-land til et annet. Denne såkalte registreringsavgiften varierer i medlemslandene fra 267 euro i Italia til 15659 euro i Danmark, i følge tall fra 1999. Kommisjonens nye strategi legger opp til at registreringsavgiften erstattes med årlige veiavgifter og drivstoffavgifter, noe som vil føre til økt skattlegging av forbruk og redusert skattlegging i forbindelse med anskaffelse av nytt kjøretøy.

En annen viktig målsetting i Kommisjonens strategi er å omstrukturere dagens skattlegging av kjøretøy for å nå målene som er definert gjennom EUs miljøpolitikk og Kyoto-avtalen. Spesielt fremhever Kommisjonen at skattlegging av nye personbiler bør knyttes mer direkte til bilenes CO2- utslipp. I dag er det kun Storbritannia som baserer sin veiavgift på CO2- utslipp fra bilene. En slik skattlegging anser Kommisjonen å være et nødvendig verktøy, blant annet for å nå målet om en reduksjon av CO2-utslipp fra nye personbiler ned til 120 gram per kilometer innen 2010.

Nå ønsker Kommisjonen at medlemslandene tar hensyn til denne meldingen når de evaluerer og omarbeider sine nasjonale systemer for skattlegging av kjøretøy. I neste omgang, etter konsultasjoner med medlemslandene, Europaparlamentet og andre berørte parter, vil Kommisjonen vurdere å legge fram forslag til lovgivning basert på prinsippene i den nye strategien.

Til topp Link to top of page

Ny strategi for å fremme bedriftenes bidrag til bærekraftig utvikling

Selskaper og bedrifter må ha en ny sosial og miljøpolitisk rolle i den globaliserte økonomien, mener Europakommisjonen. Derfor foreslås det å opprette et EU-interessentforum for partene i arbeidslivet, bedriftsnettverk, organisasjoner i det sivile samfunn, forbrukere og investorer. Hensikten er å gi deltagerne mulighet for å utveksle god praksis, stille opp adferdskodekser og bli enige om objektive evalueringsmetoder og instrument for validering, gjennom eksempelvis ”sosial merking”.

Økt press fra forbrukere har ført til en langt mer utbredt bruk av sosial merking med opplysninger om bedriftenes sosiale og miljømessige resultater. Stadig flere bedrifter vedtar adferdskodekser, sender ut sosiale rapporter og miljørapporter, utpeker ledere med særlig ansvar for bedriftenes sosiale ansvar og slutter seg til nettverk for å utveksle god praksis. EU-forumet skal bidra til å skape større overensstemmelse mellom bedriftenes og andre berørte parters interesser. Slik skal bedriftene fullt ut kunne høste fruktene av sin innsats.

Forumet er ment å fungere som et komplement til initiativer iverksatt av virksomhetene selv, eller i regi av offentlige organisasjoner som OECD og FN. Bedriftenes sosiale ansvar (BSA) defineres som bedriftenes frivillige praksis på det sosiale og miljømessige område, utover det de er juridisk forpliktet til. Kommisjonen mener at bedriftene kan bidra vesentlig til å fremme bærekraftig utvikling ved å påta seg et sosialt ansvar. Kommisjonen tror at EU kan bidra til å øke verdien av BSA ved å gjøre dette arbeidet mer åpent og troverdig, og ved å vise at BSA ikke bare er for multinasjonale selskaper, men også kan være til fordel for mindre bedrifter.

Til topp Link to top of page

EU satser på hydrogen og brenselcelleteknologi

Da forskningskommissær Philippe Busquin besøkte et forskningssenter i Tyskland 10. september, annonserte han at EU vil nedsette en ekspertgruppe som skal se på utviklingen av hydrogen og brenselcelleteknologi. Ekspertgruppen skal ta sikte på å fremme utvikling og bruk av hydrogen og brenselcelleteknologi. Den vil bestå av representanter fra ledende europeiske forskningssentre, brenselscelleprodusenter, energiverk, bilselskaper og offentlig transport.

Hydrogen er potensielt den rene energikilden for det 21. århundre. I løpet av de neste tjue årene kan det gi energi til biler, kraftstasjoner og erstatte hver eneste strømkilde fra mobiltelefonbatterier til bussmotorer. Gruppen vil se på hvilken rolle disse teknologier kan spille i et ”nytt energiområde”, for å komme opp med en god strategi for hydrogenteknologi på EU-nivå. Dette håper Kommisjonen i neste omgang vil lede til en industriell plattform i EU som er basert på hydrogen. Hydrogendrevne brenselceller for kjøretøy og stasjonære kraftanlegg produserer ingen utslipp, bortsett fra vanndamp. Den nye teknologien vil redusere miljøkostnader, fremme bærekraftig utvikling og skape nye høykvalifiserte arbeidsplasser.

Til topp Link to top of page

EU lanserer koalisjon av likesinnede parter for fornybar energi

EUs miljøkommissær Margot Wallström lanserte i Johannsburg et initiativ til koalisjon for fornybar energi i fattige og rike land. Koalisjonen skal sette minstemål og tidsplan for bruk av fornybar energi.


 EU annonserte 3. september 2002 en koalisjon med ”likesinnede land og regioner” for å imøtekomme internasjonale krav om bruk av fornybar energi innenfor kvantifiserbare, tidsbegrensede mål. Initiativet ble lansert under Verdenskonferansen om bærekraftig utvikling i Johannesburg av EUs miljøkommissær Margot Wallström og den danske miljøministeren Hans Christian Schmidt som representerte for formannskapet i EU. Koalisjonen vil være et nøkkelelement for å gjennomføre avtalen fra Johannesburg om å øke den globale andelen av fornybar energi betraktelig. Koalisjonen vil sette minstemål og tidsplan for bruk av fornybar energi, som vil fungere som et ”gulv” som en motsats til ”taket” for utslipp.

-For at utvikling skal være bærekraftig, må energien være ren, sa Wallström og Schmidt i Johannesburg. -Å øke bruken av ren, fornybar energi vil medføre en rekke fordeler, både for fattige og rike land; De rike landene får anledning til å kutte utslipp som endrer det globale klimaet, og fattige land får mulighet til å forbedre helsen til millioner som må puste inn røyk fra vedfyrte ovner, understreket begge. Initiativet ble møtt med stor interesse fra afrikanske, latinamerikanske, karibiske og andre europeiske land i Johannesburg.

Initiativet om fornybar energi kommer i tillegg til EUs store partnerskapsinitiativ om energi som ble lansert dagen før i Johannesburg. Her var målsettingen å forbedre tilgangen for mennesker i utviklingsland til rimelige og bærekraftige energikilder. Les mer her

Til topp Link to top of page

Hva hindrer samfunnet i å ta i bruk mer miljøvennlig teknologi?

Europakommisjonen ønsker innspill til ny handlingsplan for økt anvendelse av miljøvennlig teknologi. 

25. mars 2003 la Europakommisjonen frem en melding som et utgangspunkt for å ta i bruk mer miljøvennlig teknologi. Meldingen fra Kommisjonen setter i gang en bred konsultasjonsrunde med berørte interesser som vil gjøre det mulig for forskere, bedriftsledere, regjeringer og andre aktører å analysere barrierene mot å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi. Byråkrati, økte kostnader og holdninger i befolkningen skaper fortsatt barrierer for at miljøteknologi tas i bruk. Meldingen fra Kommisjonen dekker et bredt område innen miljø; klimaendring, jordbeskyttelse, bærekraftig produksjon og forbruk, og vann. Alle berørte parter bes komme med innspill innen 15. mai. Innspillene vil brukes når Europakommisjonen utarbeider en ny handlingsplan som skal være klar innen utgangen av året.

Initiativet er et felles fremstøt fra miljøkommissær Margot Wallström og forskningskommissær Philippe Busquin. Da de presenterte meldingen understreket Busquin at mye av dagens miljøteknologi er kommet takket være banebrytende forskning i Europa. Han ønsker en handlingsplan som fremmer anvendelse av ren teknologi i produksjonsprosesser. Ved å ta i bruk ny teknologi kan man kombinere Lisboa-strategiens mål om  bærekraftighet, vekst og konkurransedyktighet.

Til topp Link to top of page

EU satser på eko-industrier

EUs eko-industrier gir rundt 183 milliarder euro i varer og tjenester hvert år.  I 1999 var 1,6 millioner arbeidsplasser direkte knyttet til denne industrien. EU har lenge prioritert å finansiere utvikling av ny miljøvennlig teknologi. Over budsjettet til det 5. rammeprogram for forskning (1998-2002) støttet Kommisjonen mer enn 1000 prosjekter knyttet til industriell teknologi og materialforskning. I det nye forskningsprogrammet (FP6 2002-2006) er 3, 42 milliarder euro øremerket denne type utvikling.

Miljøvennlig teknologi representerer et voksende marked i EU og verden ellers. Miljøvennlig teknologi begrenser seg ikke til hi tek løsninger, men også til relativt beskjedne tilpasninger i industriproduksjon knyttet til filter, rørledning, skjermer osv.

Til topp Link to top of page

Barrierer mot økt anvendelse av miljøvennlig teknologi

Hindrene for å ta i bruk denne nye teknologien er ofte de samme på forskjellige områder. Økonomiske hindre eksisterer så lenge miljøkostnadene utelates fra regnskapet. Liten finansieringstilgang, lange investeringssykler, og liten spredning av nye teknologier skaper også barrierer mot en mer utstrakt bruk av miljøteknologi.

Hensikten med handlingsplanen er ikke å bare å beskytte miljøet, men å skape et økonomisk konkurransedyktig Europa. Utvikling og anvendelse av ny teknologi regnes som nøkkelen til å forberede seg på fremtidens markeder. 

Gi ditt innspill til handlingsplanen for ny miljøvennlig teknologi her

Til topp Link to top of page

Eurobarometer: Europeerne gir miljøspørsmål topp prioritet

 En Eurobaromenter-undersøkelse om holdninger til miljøvern som 16.000 europeere har tatt del i viser at europeere gir miljø høy prioritet og er stadig mer opptatt av miljøspørsmål. Da resultatene ble lagt frem for pressen 27. mars sa  EUs miljøkommissær Margot Wallström dette: ”Europeere gir miljøspørsmål topp prioritet og ønsker mer handling på EU-nivå. EU har en lederrolle i miljøvern, men vi kan ikke hvile på våre laurbær. Denne undersøkelsen viser at vi må gjøre enda mer.”

 Svarene kan sammenlignes med en lignende studie som ble gjennomført i 1999. En interessant utvikling siden 1999 er at befolkningen i Hellas nå er det EU-landet med en befolkning som bryr seg mest om miljø, mens innbyggere i Nederland ser ut til å bry seg minst om miljøspørsmål. Kjernekraftulykker rangerer høyest på europeernes liste over miljøskader de frykter mest. Omtrent halvparten av de spurte mener at deres handlinger kan bidra til å snu en negativ miljøutvikling, mens den andre halvparten oppfatter at deres handlinger ikke har noen betydning.

 33% av de spurte mener EU er det mest hensiktsmessige nivå for  beslutninger om miljøvern, mens 30% og 27% mente at henholdsvis nasjonalt og lokale beslutningsnivå er best egnet.  

Hele undersøkelsen