The European Union in the World
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Energi

 

Alt om EUs energipolitikk

Nyheter 

Generaldirektoratet for Energi

Kommissæren

Lovgivning

Norge og EUs energilovgivning

Støtteordninger

Bakgrunn

Oversikt

Hovedmålsettinger for EUs energipolitikk

·         Forsyningssikkerhet

·         Et velfungerende indre energimarked

·         Miljøbeskyttelse og satsing på fornybare energiressurser

Bruken av ulike typer energi - kullkraft, olje, gass, vannkraft, atomkraft - varierer sterkt mellom EUs medlemsland. Etableringen av et indre energimarked har vært en prioritert oppgave for EU og dette er en viktig del av det indre marked. Den overordnede målsettingen med Fellesskapets energipolitikk er å sikre EUs energitilførsel til konkurransedyktige priser og på en miljøvennlig måte. EU satser også på en integrert energi- og klimapolitikk, fordi høyt energiforbruk er en viktig årsak til klimaendringer. I januar 2007 la Europakommisjonen frem en kombinert energi- og klimapakke med ambisiøse målsettinger om å redusere utslipp av klimagasser og øke bruken av fornybar energi. Andre viktige målsettinger i denne pakken er å skape et indre energimarked, økt energieffektivitet og en energipolitikk der EU taler med en stemme utad.

Energigrønnboken

Energipakken

1. Forsyningssikkerhet

I dag får EU omtrent halvparten av sin energi fra land utenfor EU. Ettersom energiforbruket øker, er den ytre avhengigheten forventet å øke kraftig, til 70 % for gass og  90% for olje i år 2020. Det vil dermed bli stadig viktigere å minske den ytre avhengigheten for å sikre framtidige energiforsyninger.

Grønnboken om forsyningssikkerhet.

Forsyningssikkerhet vedrørende olje.

Forsyningssikkerhet vedrørende gass.

2. Et velfungerende indre energimarked

EU arbeider med å integrere europeiske energimarkeder for å øke konkurranseevnen og sysselsettingen. Europeisk industri betaler langt mer for energi sammenliknet med USA. Mer konkurransedyktige priser er grunnleggende for europeisk industri når økonomiene globaliseres. Bedrifter skal kunne kjøpe energi fra andre land og få denne overført på de gass-, olje- og elektrisitetslinjene som finnes mellom landene. Dette vil senke prisene for forbrukerne ved at konkurransen økes og det vil bidra til en mer effektiv utnyttelse av energien. 

Les mer om:

El-markedet

Gassmarkedet

3. Miljøbeskyttelse

Energipolitikken skal samsvare med miljøpolitiske målsettinger. Det rettes økt oppmerksomhet mot miljøkonsekvensene av energiproduksjon og bruken av energi. EU har forpliktet seg til å redusere utslippene av drivhusgasser og medlemslandene er enige om den interne byrdefordelingen seg imellom. Tiltak i energisektoren er viktig for å oppfylle Kyoto-avtalen og bidra til mindre forurensing. EU finansierer også store forskningsprosjekter for å finne fram til nye, mer effektive og fornybare energikilder.

Les mer om:

Fornybar energi

Energi effektivisering

Norge og EUs energipolitikk

Norges forhold til EUs energipolitikk er hovedsakelig regulert gjennom EØS-avtalen. Både gassdirektivet og elektrisitetsdirektivet  er i dag gjort gjeldende i Norge gjennom denne avtalen. Gassmarkedsdirektivet fastsetter felles bestemmelser om transport, distribusjon, levering og lagring av naturgass. Elektrisitetsdirektivet omhandler felles regler for det indre elektrisitetsmarked; produksjon av elektrisitet, overføring og distribusjon gjennom ledningsnett. Norge tar også inn over seg EUs lovgivning om energieffektivisering og fornybar energibruk. I tillegg deltar Norge i en rekke energirelaterte programmer, f. eks Intelligent energi for Europa.

Les mer om Norges energisituasjon og Europa