The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS  Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

Energipolitikk

Printer Friendly PageDownload PDF Document

Nyheter 

Generaldirektorat for Energi

Kommissæren

Lovgivning

Norge og EUs energilovgivning

Støtteordninger

Bakgrunn

Oversikt

Hovedmålsettinger for EUs energipolitikk

  • Forsyningssikkerhet

  • Konkurranseevne

  • Miljøbeskyttelse

Bruken av ulike typer energi - kullkraft, olje, gass, vannkraft, atomkraft - varierer sterkt mellom EUs medlemsland. Etableringen av et indre energimarked har vært en prioritert oppgave for EU og dette er en viktig del av det indre marked. Den overordnede målsettingen med Fellesskapets energipolitikk er å sikre EUs energitilførsel til konkurransedyktige priser og på en miljøvennlig måte.

1. Forsyningssikkerhet

I dag får EU omtrent halvparten av sin energi fra land utenfor EU. Ettersom energiforbruket øker, er den ytre avhengigheten forventet å øke kraftig, til 70% for gass og  90% for olje i år 2020. Det vil dermed bli stadig viktigere å minske den ytre avhengigheten for å sikre framtidige energiforsyninger.

2. Konkurranseevne

EU arbeider med å integrere europeiske energimarkeder for å øke konkurranseevnen og sysselsettingen. Europeisk industri betaler langt mer for energi sammenliknet med USA. Mer konkurransedyktige priser er grunnleggende for europeisk industri når økonomiene globaliseres. Bedrifter skal kunne kjøpe energi fra andre land og få denne overført på de gass-, olje- og elektrisitetslinjene som finnes mellom landene. Dette vil senke prisene for forbrukerne ved at konkurransen økes og det vil bidra til en mer effektiv utnyttelse av energien. 

3. Miljøbeskyttelse

Energipolitikken skal samsvare med miljøpolitiske målsettinger. Det rettes økt oppmerksomhet mot miljøkonsekvensene av energiproduksjon og bruken av energi. EU har forpliktet seg til å redusere utslippene av drivhusgasser og medlemslandene er enige om den interne byrdefordelingen seg imellom. Tiltak i energisektoren er viktig for å oppfylle Kyoto avtalen og bidra til mindre forurensing. EU finansierer også store forskningsprosjekter for å finne fram til nye, mer effektive og fornybare energikilder.

Norge og EUs energipolitikk

Norges forhold til EUs energipolitikk er hovedsakelig regulert gjennom gassdirektivet og elektrisitetsdirektivet som er gjort gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. Gassmarkedsdirektivet fastsetter felles bestemmelser om transport, distribusjon, levering og lagring av naturgass. Elektrisitetsdirektivet omhandler felles regler for det indre elektrisitetsmarked; produksjon av elektrisitet, overføring og distribusjon gjennom ledningsnett.

 

 

Tilbake Link to top of page