The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Ungdom og utdanning

 

Alt om EUs politikk for ungdom og utdanning

Nyheter

Generaldirektorat for ungdom og utdanning

Kommissæren

EUs ungdomspolitikk

Lovgivning

Norge og EUs utdanningsprogrammer

Ploteus: Utdannings portalen

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt

Utdanningspolitikk er hovedsaklig et nasjonalt ansvar, men EU støtter tiltak som for eksempel utveksling for lærere og studenter, videreutdanning og gjensidig godkjenning av vitnemål.

Hovedmålsetting for EUs utdanningspolitikk er å fremme samarbeid over landegrensene ved å blant annet styrke kontakten mellom læresteder, øke studenters og læreres mobilitet, godta andre lands eksamensbevis, bedre undervisningen av andre språk.

"Livslang læring" ("Lifelong Learning") er rammeprogrammet for utdanning, og videreutdanning i perioden 2007-13. Programmet erstatter Sokratesprogrammet som utløp i 2006. Programmet dekker fire satsingsområder:

Tittelen "livslang læring" gjenspeiler EUs ønske om fokus på ideen om at man aldri er ferdig utlært og at man må være fleksibel for å takle nye utfordringer på arbeidsmarkedet. Livslang læring er med andre ord mottoet til EU for å ruste Europa for framtidens arbeidsmarkedsutfordringer i tillegg til at programmet skal bidra til å bygge et europeisk kunnskapssamfunn. Programmet er dermed en del av "Growth and Jobs"-strategien (etterfølger av Lisboa-strategien) som skal sikre vekst og sysselsetting i Europa, som igjen skal bidra til et konkurransedyktig Europa.

Norges deltakelse i EUs utdanningsprogrammer

Norge tar del i utdanningsprogrammene gjennom EØS-avtalen. Det betyr i praksis at lærere, elever, studenter, yrkesutdannede kan delta på programmene og søke om midler til å støtte prosjekter. Forutsetningen er at kravene oppfylles, som blant annet samarbeid på tvers av landegrensene i Europa.

EUs ungdoms- og utdanningsprogrammer: Norske kontakter