The European Union in the World
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Bistand og utvikling

 

Relaterte emner

Lovgivning

EU i verden

EU - en global
partner

Handel

Eksterne lenker

Alt om EUs utviklingspolitikk(da.)

Alt om EUs humanitære bistand (da.)

Generaldirektorat for utvikling (eng.)

ECHO (EUs bistandskontor)(eng.)

Samarbeidskontoret EuropeAid (da.)

Pressemeldinger fra samarbeidskontoret EuropeAid (eng.)

Kommissærens hjemmeside (eng.)

Trade helpdesk for Developing Countries

 

 

 

 

 

Oversikt

EU har utviklet seg til å bli verdens største bidragsyter av utviklingshjelp. og Europakommisjonen og medlemslandene står i dag for totalt 56 % av den samlede offentlige bistanden i verden. Mye av midlene kanaliseres gjennom FN og ulike  bistandsorganisasjoner. EU er største bidragsyter til FNs budsjett, med ca 38 %. EUs utviklingshjelp retter seg mot tradisjonelle oppgaver som å sikre tilgang til vann og bedre skole- og utdanningsmuligheter.

EUs utviklingspolitikk er bygget på bærekraftig utvikling, likeverd og sosial utvikling. Menneskerettigheter, demokrati, rettsvesen og god styring er viktige prinsipper. Formålet er å redusere og tilslutt utrydde fattigdom. Gjennom reformer av EUs utenrikspolitikk er det blitt opprettet et kontor, EuropeAid, som har ansvar for å sikre kvaliteten i gjennomføring, oppfølging og evaluering av prosjekter.

Å bekjempe fattigdom og legge til rette for bærekraftig utvikling er en stor utfordring for verdenssamfunnet. Mange av EUs nære partnere i Afrika, Karibien og Stillehavet opplever at deres markedsandeler i EU-markedet minker, og at de i flere tilfeller blir skjøvet ut på sidelinjen i verdenshandelen. Derfor fokuserer nå EUs utviklingspolitikk i sterkere grad på at bistanden til de fattige landene skal gå til å bekjempe fattigdom, forbedre landenes infrastruktur, produksjonspotensiale, administrative kapasiteter og institusjoner. Med slik målrettet bistand vil flere land være i bedre stand til å utnytte de muligheter som finnes innen handel. Dermed kan de også trekke til seg flere investeringer og etablere en bedre fungerende økonomi. Dette er viktige forutsetninger for å sikre en bærekraftig utvikling i disse landene.

EU har samarbeidet med 77 land i Afrika, Stillehavet og Karibia - de såkalte ACP-landene (African, Caribbean and Pacific countries) siden 1963. I dag er man i ferd med å kombinere handel og bistand på en ny måte med helt nye ”økonomiske partnerskapsavtaler” med ACP-landene. Disse skal erstatte Cotonou-avtalen, og det er ventet at avtalene skal være ferdigforhandlet i 2008. Tanken er å øke integrasjon mellom disse landene og naboregioner for å stryke institusjonelle kapasiteter og sikre gode styringsformer, såkalt ”good governance”. Samtidig vil EU fortsette å åpne sitt marked for varer fra ACP-landene og andre utviklingsland, blant annet gjennom ”Alt unntatt våpen”-initiativet, som gir 49 av de minst utviklede landene i verden fri tilgang til å eksportere varer til EU.

Det er opprettet et omfattende politisk samarbeid med mottakerlandene, og bistanden ytes i form av direkte bistand, lån på særlige vilkår, ulike former for eksport og handelsbistand og tollfri adgang til EU-markedet for nesten alle typer varer fra disse 77 landene. I tillegg til Cotonou-avtalen med ACP-landene, har EU en lang rekke avtaler med landene i Middelhavsregionen, Asia og Latin-Amerika.

EU er den største bidragsyteren av nødhjelp, humanitær bistand til flyktninger og matvarehjelp til ofre etter væpnede konflikter og naturkatastrofer. Til dette formålet er det opprettet et eget kontor i Kommisjonen, ECHO (European Community Humanitarian Office),  for å effektivisere og koordinere den humanitære bistanden.  

Norge og EUs bistandspolitikk

Norge samarbeider ikke formelt med EU i bistandsspørsmål, men målene og metodene er stort sett de samme og det er blitt uttrykt ønske om en større koordinering fra begges side.
 

Sist oppdatert 04.11.05