The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon
til Norge og Island  
  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr 36, 14. oktober 2001

Utvidelsen av EU 

10 land ventes å ferdigstille forhandlingene om medlemskap i EU i løpet av 2002 
I de årlige rapportene som ble fremlagt 13. november, understreker Kommisjonen den betydelige fremgangen som er gjort i forhandlingene. Kommisjonen peker samtidig på mangler på det administrative og juridiske området i søkerlandene. Hvis forhandlingene fortsetter i samme tempo, kan Kommisjonen legge frem sine anbefalinger før utgangen av 2002. Les mer her Statusrapportene for søkerlandene er tilgjengelig her

Utvidelsen
President
Prodis gjennomgang av fremgangen i forhandlingene med søkerlandene i Europaparlamentet 13. november i sammenheng med fremleggelsen av statusrapportene for forhandlingene med søkerlandene. Les mer her

Utvidelsen - en suksess. Alle landene har gjort fremskritt
Kommissær ansvarlig for utvidelsen, Günter Verheugen talte til Europaparlamentet 13. november. Han sa blant annet at Kommisjonen mener alle landene har gjort fremskritt i forhandlingene, både gjennom implementering av EUs rettsakter og for å nå de økonomiske kravene. Det gjenstår fremdeles arbeid med bygging av administrativ og juridisk kapasitet i søkerlandene. Les mer her 

Konkurranseevnen må økes betraktelig i søkerlandenes landbrukssektor
Landbruket i søkerlandene har fremdeles et stykke igjen før de kan konkurrere med landbruket i EU15, og restruktureringsprosessen er langt fra over viser et uavhengig studie. Les mer her

WTO 

Støtte fra mer enn 40 land for ikke-handels hensyn i jordbruksforhandlingene  
Kommissær Fischler var fornøyd med at så mange land støttet opp om ikke-handels hensyn i jordbruksforhandlingene i WTO. Les mer her

Ikke-handelsmessige hensyn i landbruket 
Tale av landbrukskommissær Franz Fischler til frivillige organisasjoner på WTO-møtet i Doha. Les talen her

EUs handels- og miljøagenda 
Tale av handelskommissær Pascal Lamy på Sikker Handels-seminaret i regi av Greenpeace i Daho. Les talen her

Handel og miljø - hva EU egentlig vil og hvordan
Bakgrunnsinformasjon om nøkkeltemaene bærekraftig utvikling som et mål for WTO, WTO og multilaterale miljøavtaler,  føre-var prinsippet og handelspolitikk, øko-merking, internasjonal handel og fisk. Les mer her

Pascal Lamys tale til plenarforsamlingen på WTO møtet i Daho
Les talen her

"Realisme og fleksibilitet er en del av forhandlingene" sa Fischler i Daho 

WTO: EU som konstruktiv partner i jordbruksforhandlingene 
På en pressekonferanse foran WTO-møtet i Daho uttalte kommissær Fischler at EU er interessert i bredest  mulig forhandlinger og vil opptre som en konstruktiv partner i forhandlingene om jordbruk i Doha. Les mer her

"WTO - forhandlinger og utvikling "
Tale av landbrukskommissær Franz Fischler på FAOs ministerkonferanse i Roma 5. november. "WTO-forhandlingene i Daho må ha et sterkt fokus på utvikling" sa Fischler i sin tale. Les talen her

EU i verden

Bistandsarbeid i Afghanistan
Oversikt over bistandsarbeid i Afghanistan fra 1990 til i dag. Les mer her

Fokus på Mazar-I-Sharif i den siste beslutningen om nødhjelp til Afghanistan 
15 millioner euro til flyktningene i Afghanistan. Les mer her

Hjelp til afghanere - høring i Europaparlamentet 7. november
Innlegg av bistandkommissær Poul Nielsen på den åpne høringen om bistand til afghanere i Europaparlamentet. Les talen her

Forberedelser til ministermøtet om utviklingsspørsmål 8. november 
På agendaen står to hovedtema; implementeringen av fellesskapets utviklingspolitikk og utfodringene bistand og utviklingsarbeidet står overfor i dagens samfunn. Les mer her

G8+ møtet diskuterer mulige svar på bioterror 
Helsekommissær David Byrne vil representere Kommisjonen på G8+ - møtet. Les mer her 

 

Næringsliv og det indre marked

Europeiske turisme - veien fremover 
I en melding med tittelen "Sammen for fremtiden i europeisk turisme", legger kommisjonen frem forslag til hvordan sektorens konkurransefortrinn best kan utnyttes. Samarbeid og bærekraftig utvikling i tråd med Lokal Agenda 21 er nøkkelbregrep. Les mer her

Europeisk romteknologi
ESA (European Space Agency) avholder sitt rådsmøte 14-15. november. President Prodi vil være tilstede for å sementere forholdet mellom Kommisjonen og ESA slik at Europa kan utvikle en rompolitikk. Les mer her

Grenseoverskridene betalinger - studie av gjennomføringen i medlemslandene 
Studie av verifikasjonen av en felles og konsekvent gjennomføring av direktiv 97/5/EF om grenseoverskridende kredittoverføringer i de 15 medlemslandene. Les mer her

Hvitvasking av penger 
Europaparlamentet godkjente 13. november Kommisjonens forslag til oppgradering av hvitvaskingsdirektivet. Endringene blir endelig vedtatt når Rådet også godkjenner forslaget fra Kommisjonen. Les mer her

Godkjenning av samarbeidsavtalen mellom ICA Ahold og dansk supermarked 
Kommisjonen har godkjent samarbeidsavtalen mellom svenske ICA Ahold og Dansk Supermarked. Målet er å drive den danske lavpriskjeden Netto i Norge og Sverige under et ICA-relatert merkenavn. Les mer her

Høy prioritet til gode informasjonsnettverk for næringslivet  
Næringslivs
kommissær Erkki Liikanen understreket på en konferanse for EICs vertsorganisasjoner at EU, som en del av næringslivspolitikken, ønsker gode nettverk som kan gi næringslivet den informasjonen det trenger for å kunne utnytte mulighetene i det indre marked. Les mer her

Miljø

Miljøvennlig turisme - konferanse i Firenze 
21. november arrangeres den første konferansen om miljøvennlig turisme i Firenze. Her kommer lokale og regionale myndigheter sammen EUs institusjoner og medlemsland for å diskutere strukturfondenes rolle i utviklingen av miljøvennlig turisme. Les mer her

EU glad for avtalen om klimaendringer i Marrakech 
EU har nådd sitt mål om å operasjonalisere Kyoto-avtalen. Etter 2 ukers intense forhandlinger ble den 7. konferansen enige om en operasjonalisering av Kyoto-protokollen. Les mer her 

Fiskeri

Enighet om kvoter med Den nord-øst atlantiske fiskerikommisjonen 
Det er ingen endringer i kvotene for Atlanto-Scandian sild, men det ble enighet om en forsiktig økning av kvotene for makrell. Partene ble også enige om en konfliktløsningsmekanisme. Les mer her

Behov for større gjennomsiktighet er nødvendig for å sikre rettferdig og lik implementering av fiskerireglene 
Kommisjonen har vedtatt en rapport om seriøse brudd på reglene innenfor fiskeri i år 2000. Dette er den første rapporten i sitt slag og er en del av en strategi for å sikre større gjennomsiktighet i  overvåkningen og kontrollen av fiskeriaktivitetene i EU. Les mer her 

Veiledende priser på fiskeriprodukter opp 1 - 5% for neste år 
Kommisjonen la 7. november fram forslag til veiledende priser på fiskeriprodukter for 2002. Prisene er foreslått økt med mellom 1% og 5%. Les mer her

Økonomi og sysselsetting

Bare 6% er nå usikre på den eksakte datoen for introduksjonen av euro mynter og sedler
Dette viser den siste Eurobarometer-undersøkelsen om euroen utført i oktober. 58% av de spurte føler at de er godt informert om overgangen til en ny valuta. Les mer her

Arbeidsløsheten i eurosonen holder seg på 8,3%
Arbeidsløsheten i eurosonen er holder seg på 8,3% i september 2001 som måneden før. Tallet for EU15 på 7,6% er uforandret fra august 2001. Dette er en liten nedgang fra året før. Les mer her 

Styrking av EUs sysselsettingsstrategi på lokalplan 
Kommisjonen la 7. november fram en strategi for å styrke sysselsettingen på lokalt plan. Strategien legger fram forslag til måter å utvikle sysselsettingen på i regionene og hvordan man best kan utnytte de erfaringene som allerede er gjort. Les mer her 

Inflasjon i Eurosonen estimert til 2,4% i oktober 
Estimert tall for inflasjon i oktober er 2,4%, en nedgang fra 2,5% i september. Les mer her

Forberedelser til eurogruppe- og ministermøtet 5.-6. november 
På møtene vil ministrene blant annet diskutere den økonomiske situasjonen i EU og USA, avgifter på tobakk, den aldrende befolkningens påvirkning på budsjettet og en ny strategi for bedriftbeskatning. Les mer her 

Helse- og forbrukerbeskyttelse

Smittsomme sykdommer - europeisk nettverk 
Et europeisk nettverk som skal overvåke smittsomme sykdommer ble opprettet i 1998. Les mer om nettverkets arbeid her 

Europeisk konferanse om bruken av antibiotika 
Det belgiske formannskapet vil avholde en konferanse om antibiotikabruk i Brussel 15-17. november. Les mer om konferansen her

Forberedelser til helseministermøtet 15. november 
Rådet vil ha hovedfokus på bioterrorisme og trusler mot befolkningens helse. Les mer her

Matvaresikkerhet: rundebordskonferansen i Madrid 
Helse- og forbruker
kommissær David Byrne deltok sammen med representanter fra landbruksorganisasjoner, produsenter, eksperter og vitenskapsmenn på en rundebordskonferanse der strategisk nytenkning om landbruket og matproduksjon ble diskutert. Les mer her

Den europeiske dimensjonen av tobakkslovgivning 
Innlegg av helse- og forbrukerkommissær David Byrne på en konferanse i Dublin 1. november. Les talen her

Storbritannia kan igjen eksportere saue- og geitekjøtt 
Den stående veterinærkomiteen i EU godkjente 6. november et forslag fra Kommisjonen som at Storbritannia igjen under streng overvåkning, kan begynne å eksporter saue- og geitekjøtt. Les mer her

Årsrapport fra revisjonsretten

Revisjonsrettens årsrapport: Kommisjonen rede til å se på kritikkverdige punkter  
Budsjettkommissær Michaele Schreyer sa rapporten tjente som en inspirasjon til videre endringer internt i Kommisjonen. Les mer her. Spørsmål og svar om revisjonsrettens årsrapport for år 2000 finner du her. Rapporten finner du her

Presentasjon av revisjonsrettens årsrapport for år 2000 
Jan O. Karlsson, revisjonsrettens leder vil presentere årsrapporten for Europaparlamentets sesjon i Strasbourg 13. november. Les mer her

Forskning og utvikling

Økt satsing på forskning og utvikling i EU i 1999 og 2000, men fremdeles bak USA og Japan 
Forskningens andel av BNP var på 1,90% i 2000 og sank fra 1,92% i 1999. Dette er fremdeles et stykke bak USA og Japan med henholdsvis 2,64% og 3,04%. Det er fremdeles stor forskjell mellom nord og sør i EU. Les mer her 

Resultater fra ministermøtet for forskning 30. oktober 
Ministrene diskuterte prioriteringer innenfor det nye rammeprogrammet for forskning. Les mer her

Diverse

"Et utvidet og mer integrert Europa - en global partner. Muligheter og utfordringer i et nytt århundre"
Tale av Romano Prodi på College of Europe i Brugge, Belgia. Les talen her

Bedre styring og økt ansvarlighet ved å sette ut styringen av fellesskapsprogrammer 
Ved å sette ut driften av to områder innenfor styringen av fellesskapsprogrammer ønsker Kommisjonen å bedre styringen og ansvarligheten i gjennomføringen av felleskapsprogrammene. Les mer her

Europeisk konferanse om energibyråer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå 5. november
Den første europeiske konferansen i sitt slag vil fokusere på samarbeid mellom energibyråer på forskjellige nivå for å styrke den tverrnasjonale styrkingen av effektiv energiutnyttelse og energikiler. Les mer her. For bakgrunnsmateriale se her 

Mot en europeisk strategisk visjon om bioteknologi 
Tale av kommissær Erkki Liikanen på Assobiotech konferansen om bioteknologi i Milano 6. november. Les talen her

Det europeiske instituttet i Firenze 25 år 
Kommisjonen vil avholde sitt ukentlige møte på Det europeiske instituttet i Firenze. Instituttet har blant annet EUs historiske arkiv. Les mer her

Utlysninger fra EU

Meddelelse om afholdelse af almindelige udvælgelsesprøver. Les utlysningen her

Ruteflyvning — I henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92
giver Frankrig følgende i udbud: Ruteflyvning mellem Épinal og Paris (Orly) (1). Les utlysningen her

ndkaldelse af forslag til projekter af fælles interesse inden for transeuropæiske telenet —
generiske tjenester og applikationer — TEN-Telecom 2001/2 (1). Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag til indirekte aktioner under programmet til fremme af udvikling og brug af
europæisk digitalt indhold på de globale net og til fremme af sproglig mangfoldighed i
informationssamfundet (2001-2005) (eContent-programmet) (1). Les utlysning her

Handlingsplan til fremme af sikker anvendelse af Internettet — Indkaldelse af forslag om
oplysningstiltag (1). Les utlysningen her

 

  ----------------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (info.eu@delnor.cec.eu.int) og skriv «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet: info.eu@delnor.cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig for denne utgaven: Marthe Haugland  marthe.haugland@delnor.cec.eu.int


Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

 Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 

 
 Tilbake Link to top of page