The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

EU-Nytt nr. 32, 11. desember 2002 

Europas fremtid

Utvidelse

EU i verden

Miljø

Helse  og forbrukerrettigheter

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Kultur og utdanning

Energi og samferdsel

Fiskeri

Økonomi

Utlysninger fra EU 

Europas fremtid

Norske skoler deltar i debatten om Europas fremtid
Europeiske skoler er invitert til å gi sitt bidrag til Konventet for Europas fremtid. Vår i Europa er et prosjekt hvor lærere og elever utarbeider sine forslag og ideer for Europas fremtid. Norske skoler er invitert til å delta og allerede har fem norske skoler registrert seg. En felles europeisk debatt-dag skal finne sted 21. mars -vårjevndøgn- på skoler over hele Europa. Nasjonale og lokale politikere oppfordres til å gå inn i klasserommene og delta i diskusjonen med elevene denne dagen. Les mer her

Kommisjonen foreslår en radikal forenkling av måten EU fungerer på
5. desember la Kommisjonen frem sitt bidrag til debatten om Europas fremtid. Kommisjonen foreslår vidtrekkende endringer i oppbyggingen av EUs institusjoner og en forenkling av beslutningsprosessen. Les mer her Les Kommisjonens president Romani Prodis tale til Europaparlamentet 5. desember her

Hvordan vil Kommisjonen at EU skal se ut?
Hvordan blir EU mer demokratisk med Kommisjonens forslag? Hva er forskjellen på lovgivende og utøvende myndighet?
Vanlige spørsmål og svar om Kommisjonens forslag presenteres i et notat fra Kommisjonens pressetjeneste i forbindelse med Kommisjonens bidrag til debatten om Europas fremtid. Les mer her

Kommisjonen foreslår endrede styringsformer
Kommisjonen la 11. desember frem forslag til bedre styring innenfor gjeldende traktater. Kommisjonen har nå etterlevd de fleste forpliktelsene fra Hvitboken om styring som kom ut i juli 2001. Les mer her

Fortsatt sterk støtte blant EU-borgere for  EU og euro
I følge Eurobarometer-undersøkelsen som ble lagt frem 11. desember støtter et flertall i EUs befolkning opp om både EU og euro. Tillit til Kommisjonen har økt til det høyeste nivå siden dette spørsmålet ble først stilt i 1999. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utvidelse

Vekst i næringslivet avtar i de sentraleuropeiske landene
En rapport fra Eurostat viser at antall nyetableringer i de sentraleuropeiske landene  har gått ned i 2000 sammenlignet med 1995. Slovenske og tsjekkiske bedrifter har best sjanser for å overleve. Les mer her

Nærhetspolitikk er nøkkelen til utvidelse
Kommisjonens president, Romano Prodi, holdt 5. desember en tale i Brussel om et utvidet EU og behovet for en aktiv nærhetspolitikk overfor land som blir naboer til det nye EU. Les mer her

Statistikk for ti søkerland
Eurostat offentliggjorde 5. desember nøkkeltall for de ti landene som etter planen skal bli med i EU 1. mai 2004. Se strukturdata her Se korttidsindikatorer for de samme landene her

EUs innbyggere vet stadig mer om -og støtter-utvidelsen 
En undersøkelse utført av Eurobarometer ble offentliggjort 11. september og viser at kunnskapen om den forestående utvidelsen av EU øker hos EUs befolkning. Et overveldende flertall av de 15000 som er  spurt er positive til utvidelsesprosessen. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Raskere inntreden i WTO for verdens fattigste land
10. desember ble Verdens handelsorganisasjon (WTO) enig om tiltredelsesprosedyren for verdens minst utviklede land.
EUs handelskommissær Pascal Lamy var fornøyd med beslutningen og sa at dette var et viktig skritt for de fattigste landenes muligheter for utvikling. Les mer her

Den internasjonale menneskerettighetsdagen markert med tildeling av midler til 116 prosjekter
Kommisjonen markerte Menneskerettighetsdagen 10. desember med å bevilge 81 millioner euro til 116 prosjekter som skal fremme demokrati og menneskerettigheter verden over. Opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen, kamp mot tortur og bekjempelse av dødsstraff er prioriterte oppgaver for EU. Les mer her

En ny dimensjon i sjøfartsforbindelsene mellom Kina og EU
Sjøfartsavtalen mellom Kina og EU ble formelt undertegnet 6. desember. EU etablerer samtidig et styrket samarbeid med Kina, som er en betydelig aktør innenfor skipsfart, på områder som sikkerhet og utdanning. Les mer her 

Til topp Link to top of page

Miljø

Enighet i EU om sporbarhet og merking av GMO-mat
Margot Wallström, EUs miljøkommissær, sa 10. desember at hun er glad for vedtaket om en felles lovregulering av GMO-merking og sporbarhet for næringsprodukter i det indre marked. Reguleringen betyr at alle produkter som inneholder genmodifserte organismer må merkes slik at forbrukeren vet hva varen inneholder. Les mer her 

-EU kan ikke stole på noen få lands innsats for å nå Kyoto-målene
EUs miljøkommissær la 10. desember frem den årlige rapporten om utslipp av drivhusgasser. Den viser at det totale utslipp ble redusert med 3,5% fra 1990 til 2000. Samtidig indikerer den at EU ikke vil nå sitt mål om 8% reduksjon hvis ikke flere medlemsland reduserer sine utslipp ytterligere. Les mer her 

EU-vedtak milepæl i kampen mot klimaendring
EUs miljøministere ble 9. desember enige om et kvotehandelsystem for utslipp av drivhusgasser. Avtalen bekrefter EUs fortsatte politiske lederskap når det gjelder å bekjempe klimaendringer. Les mer her

Gjennomsnittsutslipp fra biler ned 10% siden 1995
Kommisjonen la 10. desember frem sin tredje rapport om effektiviteten i Kommisjonens strategi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler. Den viktigste delen av strategien er forpliktelsene fra den europeiske, koreanske og japanske bilindustrien om å redusere utslippene på nye biler. Les mer her

Kommisjonen godkjenner dansk miljøtilskudd til frakt av gods med jernbane
Danske myndigheter får ingen motsigelser fra Kommisjonen, før de setter i gang et tiltak for å subsidiere transport av varer som skal gå med jernbanen. Subsidier må tillates som et forsøk på å få mer transport over fra vei til jernbane, sier Kommisjonen. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Helse og forbrukerrettigheter

Tobakksprodusenter tapte mot EF-domstolen
Tobakksprodusenter tapte i saken de anla mot Kommisjonen i EF-domstolen for å hindre et harmonisert regelverk for tobakksprodukter i EU. Helsekommissær David Byrne uttrykte 10. desember stor glede ved dommen, og sa at Tobakks-direktivet er ett av de mest effektive regelverk som eksisterer i kampen mot tobakksforbruk i EU. Les mer her

EU støtter omstilling for tidligere tobakksprodusenter
Kommisjonen vedtok 6. desember å bevilge midler til tobakksprodusenter i EU som ønsker å omstille sin virksomhet til annen produksjon. For å motta støtten må tobakksprodusentene trekke seg fra tobakksproduksjon for all fremtid og gi fra seg sine kvoter. Les mer her

Kommisjonen vil ha retningslinjer for Helse på nett
Europeere er storforbrukere av helserelatert informasjon på internett. Kommisjonen la 9. desember frem en melding som trekker frem hovedkriterier for å sikre kvaliteten ved slike nettsteder. Åpenhet og ærlighet, pålitelighet, personvern og databeskyttelse, oppdatering, ansvar og tilgjengelighet er de seks kriteriene. Les mer her

Globalt helseinitiativ styrker beredskap mot bioterrorisme
Helse- og forbrukerkommissær David Byrne møtte 10. desember helseministere fra Mexico og G7-gruppen. Målet er å opprette et globalt initativ for å styrke beredskapen i forhold til bioterror-trusler og angrep hvorenn de måtte skje i verden. Les mer her   

Store kompensasjoner for flypassasjerer som opplever kanselleringer
EUs transportministere ble 5. desember enige om et regelverk som sikrer europeiske forbrukeres rettigheter i forbindelse med kanselleringer i flytrafikken. Det nye regelverket sikrer forbrukere finansiell kompensasjon ved kansellerte avganger. Les mer her

Til topp Link to top of page

Fiskeri

8139 seriøse brudd på fiskeribestemmelsene i EU viser behov for reform
Bare i 2001 ble det begått 8139 alvorlige brudd på den felles fiskeripolitikken i EU. Dette viser en rapport som ble lagt frem 5. desember. EUs fiskerikommissær Franz Fischler sa i den forbindelse at rapporten  tydelig viser hvor stort behovet er for å gjennomføre den foreslåtte reformen av EUs fiskeripolitikk. Les mer her

Kommisjonens svar på torskekrisen
Kraftig reduksjon i omfang av fiske, kombinert med sosiale tiltak rettet mot de som rammes, er Kommisjonens plan som ble lagt frem 11. desember. Meldingen inneholder en fullstendig oversikt over høyest tillatte fangstmengder for flere typer fisk. Les mer her Fiskerikommissær Franz Fischler holdt 5. desember et innlegg i Europaparlamentet om Kommisjonens veivalg i forbindelse med krisen i torskebestanden. Les talen her

Åpent brev fra EUs fiskerikommissær til europeiske fiskere
I forbindelse med at Kommisjonen foreslår å reformere fiskeripolitikken sendte EUs fiskerikommissær Franz Fischler ut et åpent brev til alle europeiske fiskere. Hvis ikke Rådet når en beslutning om reformen av fiskeripolitikken i desember, vil ikke Kommissæren kunne sette av flere midler til fiskeriflåten fra og med 1. januar 2003. Les mer her

Les mer om reformen av EUs fiskeripolitikk ved å klikke på bildet:


 

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Det europeiske år for funksjonshemmede og "Corporate Social Responsibility"
EUs sosial og sysselsettingskommissær Anna Diamantopoulou var 10. desember i London og holdt et innlegg om næringslivets sosiale ansvar i forbindelse med funksjonshemmede arbeidstakere. 2003 er Det europeiske år for funksjonshemmede. Les mer her

Enighet om utdannelse mellom partene i landbruket i EU
5. desember signerte partene i EUs landbruk; bøndenes arbeidsgiver- og bøndenes arbeidstakerorganisasjoner, en avtale om utdanning i denne sektoren. Sosial- og sysselsettingskommissær Anna Diamantopoulou var glad for avtalen som betyr at mer opplæring og økte muligheter for mobilitet for gårdarbeidere i EU. Les mer her Les et bakgrunnsnotat med mer om hva avtalen innebærer her

Til topp Link to top of page

Kultur og utdanning

Regissørenes opphavssrettigheter anerkjennes i EU
En rapport som ble offentliggjort 9. desember viser at alle EUs medlemsland nå anerkjenner filmregissørenes opphavsrett til sine egne produksjoner, på linje med forfatteres rettigheter. Dette er et resultat av EU-lovgivning fra 1992, og rapporten viser at distribusjon har ikke blitt vanskeligere som følge av regelverket. Les mer her

Den europeiske volontørtjenesten: 3500 frivillige i året
I anledning Den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember har Kommisjonens pressetjeneste laget et notat om Den europeiske volontørtjenesten som hvert år sender ut over 3 500 unge frivillige til ulike europeiske land. Norge deltar også i dette programmet. Les mer her Les mer om mulighetene i den norske deltakelsen hos Ung i Europa her

Åpen høring om språkopplæring
Kommisjonen lanserte 11. desember en åpen høring om språkopplæring med sikte på å formulere en handlingsplan for å fremme språklæring i EU. Ti år med betydelige investeringer i språkopplæring fra EU kulminerte i Det europeiske språkåret 2001. Hvor går veien videre? Les mer her

Til topp Link to top of page

Energi og samferdsel

Kommisjonen foreslår felles regler for skattlegging av gass og strøm i det indre marked
Kommisjonen la 9. desember frem et forslag om å endre reglene for plassering av avgift for naturgass og strøm. Forslaget vil rydde opp i problemene med doble avgifter og ingen avgifter, som er konkurransevridende i det indre marked for energi. Les mer her

Fornybar energi: Vinnere av EU-kampanje mottok priser
EUs priser for Startkampanjen 2002 ble delt ut i Salamanca 9. desember. Gjennom kampanjen belønnes anstrengelser for å fremme fornybar energi. Gotland kommune var en av vinnerne for sitt prosjekt Fornybar energi midt i Østersjøen. Les mer her

Slutt på lappeteppe i det europeiske luftrommet
EUs energi- og transportkommissær Loyola de Palacio uttrykte 5. desember stor tilfredshet med at EUs transportministere ble enige om pakken for å oppnå et felles europeisk luftrom. -Med dette vedtaket vil ikke det europeiske luftrom fortsette å være et lappeteppe av ulike systemer, sa hun. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi

Rapport viser at flere økonomiske reformer er nødvendige
Rapporten om EUs økonomi i 2002 ble lagt frem 10. desember. Etter hurtig vekst frem til 2000, har veksten avtok frem mot 2002. EUs økonomikommissær Pedro Solbes sier at problemene krever en felles løsning; styrke utholdenhet, dynamikk, og dermed vekstpotensialet for den europeiske økonomien. Les mer her

Kommisjonen innleder reform av EUs kontrollsystem for sammenslåinger
Europakommisjonen vedtok 11. desember den mest vidtrekkende reform av kontrollsystemet for sammenslåinger siden EUs forordning for sammenslåinger tro i kraft i 1990. Mario Monti, EUs konkurransekommissær, mener reformen gjør EU til et forbilde i verden på dette området. Les mer her

Utlysninger fra EU

Rammeprogram for sivilrettslig samarbeid
Årsprogram og innkallelse av forslag. Les mer her

Ruteflyvning
I medfør af artikel 4, stk. 1, litra d) i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver den selvstyrende region Azorerne følgende i udbud: Ruteflyvning inden for den selvstyrende region Azorerne  Les mer her

Leonardo da Vinci
Indkaldelse af forslag med henblik på at oprette en liste af eksperter, der skal gennemføre evalueringer, undersøgelser og analyser i forbindelse med Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelser Leonardo da Vinci samt andre aktiviteter på erhvervsuddannelsesområdet. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

 

Tilbake Link to top of page