The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

 EU-nytt nr. 31, 24. september 2003 

Generelt

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Helse og forbruker-beskyttelse

Forskning

Miljø

Fiskeri og landbruk

Energi og samferdsel

Justispolitikk

Seminarer

Gratismateriell

Generelt

Alle medlemsland får, og de fattigste får mer enn de andre
EUs regnskap for 2002 viser at de totale utgiftene var på 85 milliarder euro, hvorav totalt 73 milliarder euro gikk til mottakere i medlemslandene. Budsjettkommissær Michaele Schreyer uttalte: "EU-budsjettet er en god investering som gir midler til alle medlemsland. De fattigste medlemslandene drar særlig nytte av midlene, uten å belaste nettobidragsyterne for mye. Sett i forhold til befolkningstall var Hellas, Portugal, Irland og Spania de største mottakerne av midler. Les mer her (.pdf)

Til topp Link to top of page

EU i verden

Chris Patten deltar i FNs Generalforsamling
EUs utenrikskommissær Chris Patten vil delta i FNs Generalforsamling fra 23.-26. september. Som en del av EUs troika vil Patten møte FNs generalsekretær Kofi Annan, i tillegg til viktige partnere som Kina, Sri Lanka og en rekke grupperinger fra Sør- og Latin-Amerika. Patten vil også diskutere hvordan man kan styrke samarbeidet mellom EU og FN, og understreker at EU ser på multilateralisme som et sentralt prinsipp i EUs utenrikspolitikk. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Konkurransekraften skal bedres
På rådsmøtet om konkurransekraft 22. september ble strategien for det indre marked diskutert, og Kommissær Bolkestein beklaget at flere av indikatorene blinker rødt. Integreringen etter lanseringen av det inder marked i 1993 har mistet tempo, og en ny giv er nødvendig for å styrke konkurransekraften i EU/EØS. Rådsmøtet tok i tillegg opp arbeidet med en felles EU-patent, handlingsplanen for næringslivets samfunnsansvar, fri bevegelse av personer og den europeiske farmasøytiske industri. Les referat fra møtet her

Indre marked: Fortsatt forverring i implementering av direktiver
Statistikken over implementering av indre markedsdirektiver er dårligere enn noen gang siden 2000. I juni nådde bare Danmark og Spania målet om å ha implementert 98,5% av de relevante direktivene. Østerrike, Italia og Frankrike lå dårligst an. Les mer her

Arbeidskraftskostnader i eurosonen opp med 2,9%
Fersk statistikk viser at arbeidskraftkostnadene i eurosonen gikk opp med 2,9% i annet kvartal 2003 sammenlignet med annet kvartal 2002. Italia hadde den laveste oppgangen mens Finland hadde den høyeste. Les mer her

EU importerer mer fra Norge
Tall for juli 2003 viser at eurosonen hadde et eksternt handelsoverskudd på 12,2 milliarder euro. EU-landenes eksport til Norge falt i perioden fra januar til juli, men importen fra Norge økte kraftig med rundt 11%. Les mer her
 

Til topp Link to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

EUs rolle knyttet til forsvar mot globale helsetrusler styrkes
Kommisjonen foreslo 23 september at EU skal spille en mer aktiv rolle i WHO-forhandlingene om styrking av de internasjonale reglene for kontroll med smittsomme sykdommer og andre helsetrusler. Les mer her

Kommisjonen fortsetter kampen mot yrkesrelaterte sykdommer
Kommisjonen ber nå medlemslandene ta de nødvendige initiativene for å forhindre en rekke sykdommer som kan knyttes til arbeidsplassen. Kommisjonen legger nå frem en liste over slike sykdommer, hvor lunge- og luftveissykdommer er svært fremtredende. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

EU-nettverk bidrar til å sikre kjernekraftverk
Europas 150 kjernekraftverk blir stadig eldre, og sikkerhet er en stor utfordring. I ti år har Kommisjonens Joint Research Centre  ledet et europeisk nettverk av forskere innen kjernekraftsikkerhet. Denne uken ble en konferanse avholdt om nettverket og fremtidens utfordringer innen kjernekraftsektoren i Europa. Les mer her eller se nettverkets hjemmeside

EU vil ha bedre og mer koordinert hjerneforskning
250 ledende hjerneforskere var samlet i Brussel i forrige uke for å diskutere opprettelsen av et europeisk hjerneforskningsområde. Europakommisjonen annonserte at man i 2004 vil organisere hjerneforskningsprosjekter for rundt 45 millioner euro. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Kommisjonen vil beskytte grunnvann mot forurensning
Kommisjonen har denne uken lagt frem forslag til nytt direktiv som skal beskytte grunnvann mot forurensning. Direktivet skal bedre kvaliteten på Europas grunnvann med klare kvalitetsmål og krav om overvåking. Les mer her

Kommisjonens undersøkelser bidrar til å løse gåten om fiskedød i Østersjøen
Den dramatiske massedøden av fisk i Østersjøen i fjor høst skyldtes ekstreme værforhold og økning i menneskeskapt næring, viser en rapport fremlagt av Helsinkikommisjonen, med store forskningsbidrag fra Europakommisjonen. Les mer om rapporten her

Til topp Link to top of page

Fiskeri og landbruk

Straffetoll på ørret
Kommisjonen besluttet den 17. september å innføre straffetoll på regnbueørret fra Norge og Færøyene. Tollsatsen er satt til 21,4 % og vil foreløpig gjelde i seks måneder. Beslutningen kom som følge av at finske og ålandske fiskeoppdrettere i november 2002 anklaget norske og færøyske produsenter for dumping. Undersøkelser av et utvalg produsenter og eksportører ble satt i gang, og alle parter i saken fikk anledning til å komme med innspill. Les mer her

EF-domstolen dømmer i bopliktsak
EF-domstolen avsa tirsdag 23. September en prejudisiell dom i forbindelse med bo- og driftsplikt på landbrukseiendom. Det fastslås at det er til hinder for fri flyt av kapital dersom en eier selv pålegges å både drive og bo på en landbrukseiendom. Imidlertid er det ikke til hinder at det stilles krav til at selve eiendommen brukes, så sant det kan gjøres av andre.
Les mer her

Til topp Link to top of page

Energi og samferdsel

Den europeiske investeringsbanken gir 75 millioner euro til metroutbygging i Praha
Den europeiske investeringsbanken gir 75 millioner euro til utbygging og forlengelse av metroen i Praha. Metroen skal forlenges i den nordøstlige delen av byen, for å gi et godt kollektivtilbud til en bydel i rask demografisk og økonomisk utvikling. Man håper også å redusere bilkøer og luftforurensning i byen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Justispolitikk

DubliNet for overføring av asylsøknader mellom land tatt i bruk
1. september ble DubliNet tatt i bruk. DubliNet er et sikkert elektronisk nettverk for overføring av asylsøknader mellom EU-landene, Norge og Island. Nettverket er bygd opp for å gjennomføre den såkalte Dublinavtalen som klargjør regler for hvilket land som har ansvar for asylsøknader. Nettverket ble oppbygd på bare seks måneder og vil drastisk redusere saksbehandlingstiden for asylsøknader som må overføres mellom ulike land. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

Internasjonale møteplasser for lærere
Kontorene som forvalter Comenius-programmet organiserer hvert år  'kontaktseminar'. Det er en møteplass for lærere fra skoler som ønsker å delta i internasjonale skolesamarbeidsprosjekt. I 2003 er det foreløpig meldt om 18 kontaktseminar i 11 forskjellige land, men flere vil komme til i løpet av våren. Les mer her

Til topp Link to top of page

Gratismateriell

Mads og Amadou: En drøm om utviklingssamarbeid
Mads og Amadou er en helt ny bok fra EUs generaldirektorat for utvikling. Boken er beregnet for barn i alderen 6-8 og forteller om gutten Mads som drømmer at han reiser til Afrika og treffer en jevnaldrende gutt. Med fargerike bilder og enkel tekst forteller boken om noen av de problemene som fattigere land i verden står overfor, og hvordan vi i rike land kan hjelpe til.
36 sider (+ egen lærerveiledning!) på dansk, svensk og engelsk.
 

Se mer gratismateriell fra delegasjonen og bestill her

Til topp Link to top of page

 

   

 

 

Tilbake Link to top of page