The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
Kort om EU
EUs programmer
Presse   

 

EU-nytt nr. 27, 31. juli 2003 

Formannskapet i EU

Fremtidsdebatten

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Konkurranse

Helse og forbruker-beskyttelse

Sysselsetting og sosialpolitikk

Miljø

Fiskeri og landbruk

Transport

Kultur og utdanning

Seminarer

Gratismateriell

Formannskapet i EU

Det italienske formannskapets webside finner du her
og programmet for formannskapsperioden finner du her

 

Fremtidsdebatten

Europeere vet stadig mer om Konventet, men fortsatt lite
En meningsmåling tatt opp av Eurobarometer rett etter toppmøtet i Thessaloniki, viser at europeeres kunnskap om Konventet øker, men er fortsatt dårlig. 45% av befolkningen har hørt om Konventet, en kraft oppgang fra 30% i mars. Les mer her

EU i verden

EU-ACP: Kommisjonen godkjenner Trade.com
Kommisjonen har godkjent Trade.com, et program som skal gjøre det enklere for land i Afrika, Karibien og Stillehavet å utnytte økte handelsmuligheter. Programmet er verdt 50 millioner euro og  demonstrerer at EU vil oppfylle de forpliktelsene man har tatt på seg i WTOs utviklingsrunde, startet i Doha. Les mer her

Kommisjonen gir 30 millioner euro til rehabilitering av Elfenbenskysten
Kommisjonen annonserte 17. juli opprettelsen  av et nødrehabiliteringsprogram for Elfenbenskysten til hjelp i gjenoppbyggingsarbeidet etter krisen der etter det mislykkede statskuppet i september 2002. Programmet er verdt 30 millioner euro. Les mer her

Kommisjonen ønsker velkommen fremskrittene i energidialogen mellom Israel og den palestinske selvstyremyndigheten i regi av EU
Europakommisjonens visepresident og energikommissær Loyola de Palacio møtte 23. juli Israels minister for infrastruktur Joseph I. Paritzky og den palestinske selvstyremyndighetens minister for energi og naturressurser for å diskutere fremskrittet som er gjort så langt i den trilaterale arbeidsgruppen mellom Israel, den palestiske selvstyremyndigheten og Europakommisjonen om energisamarbeid. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Finansielle tjenester: Kommisjonen etablerer ekspertforum for å se på regelverket fra brukernes synspunkt
Europakommisjonen vil etablere et ekspertforum for å bedre brukerperspektivet i utviklingen av Kommisjonens nye regelverk for finansielle tjenester. Ekspertene vil bli rekruttert etter åpen konkurranse. Søknader tas imot frem til 10. september. Les mer her

Telekom: Fem medlemsland har tatt nye reguleringer inn i nasjonal lovgivning innen fristen
25. juli trådte EUs nye regelverk for elektronisk kommunikasjon i kraft. Bare fem medlemsland har tatt regelverket inn i nasjonal lovgivning i tide. De som henger etter risikerer straffetiltak fra Kommisjonen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Konkurranse

Anvendelse av konkurransereglene i gassektoren
Europakommisjonen har nylig bilagt en tvist om det tyske gasselskapet BEBs rørledningsnettverk. I den anledning har Kommisjonen utarbeidet en oversikt over tidligere konkurransesaker i gassektoren, som viser at Kommisjonens håndhevelse av konkurranselovgivningen styrker en liberalisering av sektoren. Les oversikten her

Til topp Link to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

EU-midler til forskning innen matvaresikkerhet og kvalitet
24 nye forskningsprosjekter og -nettverk innen matvaresikkerhet og matvarekvalitet er tildelt en innledende EU-støtte på til sammen 166 millioner euro i det første året av EUs sjette rammeprogram for forskning. Prosjektene vil fokusere på forbrukerrelaterte spørsmål, og noen av dem vil motta opp til 17 millioner euro hver. Les mer her

Spørsmål og svar om "kugalskap" hos sauer og geiter
Det antas at skrapesyken som forekommer hos sauer og geiter ikke kan overføres til mennesker slik BSE (kugalskap) kan. Som et forebyggende tiltak omfattes imidlertid også sauer og geiter av EUs regelverk for å stoppe kugalskap. Les mer her

Kommisjonen styrker Europas forsvar mot helsetrusler
Kommisjonen vedtok 23. juli et forslag om å opprette et europeisk senter for sykdomsforebygging og -kontroll. Slik ønsker Kommisjonen å styrke arbeidet mot spredning av smittsomme sykdommer som SARS i Europa. Les mer her

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosialpolitikk

Kommisjonen bekymret over manglende gjennomføring av regler mot rasediskriminering
Anna Diamantopoulou, Kommissær for sysselsetting og sosialpolitikk, er dypt bekymret over de fleste medlemslands manglende gjennomføring i nasjonal lovgivning av EUs regelverk mot rasediskriminering, som skulle være gjennomført innen 19. juli. Kommisjonen har opprettet nettstedet www.stop-discrimination.info for å informere om rettighetene man har med det nye direktivet. Les mer her

Kontantutbetalinger til familier utgjør over 5% av sosialutgiftene i EU
Tall fra Eurostat viser at kontantutbetalinger til familier i 2000 utgjorde rundt 5% av EU-landenes samlede sosialutgifter. Det er en økning fra 1991 på 36%, til tross for at fødselstallene i EU falt i denne perioden. Kontantutbetalingenes andel av sosialutgiftene varierte kraftig mellom landene, fra 13% i Luxembourg til 1% i Spania. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Villfugl- og habitatdirektivene: Kommisjonen tar rettslige skritt mot åtte medlemsland
Kommisjonen tar rettslige skritt mot åtte medlemsland for brudd på villfugl- og habitatdirektivene. Direktivene beskytter Europas natur, flora og fauna. De enkelte sakene omfatter blant annet vei- og elveutbyggingsprosjekter som truer villfugler og flaggermus. Les mer her

Kommisjonen foreslår direktiv for arbeid mot klimaforandring globalt
Kommisjonen vedtok 23. juli et forslag til direktiv som vil gjøre det mulig for europeiske selskaper å kutte klimagassutslipp rundt i verden og konvertere dette til utslippstillatelser i rammen av EUs system for handel med utslippskvoter. Dette skal gjøre det mulig å redusere utslipp på en kostnadseffektiv måte samtidig som det bidrar til teknologioverføring til utviklingsland. Les mer her og les bakgrunnsinformasjon om Kyotoavtalen og EU her

Til topp Link to top of page

Fiskeri og landbruk

WTO-forhandlinger om landbruk: Fischler ber om enighet
Fischler hadde 28. juli møter med USAs handelsrepresentant Robert Zoellick og landbruksminister Ann Veneman. Under besøket i Washington D.C. understreket han betydningen av samarbeid mellom USA og EU for å oppnå resultater i Doharunden av WTO-forhandlingene. Les mer her

 

Handel med landbruksprodukter: EU svært åpent for import
Nye tall fra en uavhengig undersøkelse viser at EU er et av verdens åpneste markeder for landbruksprodukter fra tredjeland, særlig utviklingsland. Tar man tollpreferanser til utviklingsland i betraktning, blir gjennomsnittlig toll på landbruksprodukter til EU bare 10,5%, en tredjedel av tallene som ofte nevnes. Les mer her

Kommisjonen vil redde delfinene
Europas delfiner og niser er truet. Europakommisjonen har derfor lagt frem forslag som skal bidra til at delfiner og niser ikke så lett skal bli fanget i garnet under fisket etter annen fisk. På kort sikt innebærer forslaget gradvis et forbud mot drivgarn, samt krav om akustiske installasjoner på garn som gjør at delfinene skremmes vekk. Samtidig legges det opp til et bedre oppsyn med fisket som fører til at delfiner blir tatt med i garnet, slik at man på lang sikt kan finne måter å forhindre dette på. Les mer her

Til topp Link to top of page

Transport

"ERIKA I" sjøfartssikkerhetslovgivning trer i kraft: Kommisjonen reagerer mot 10 medlemsland
Mer enn tre år etter forslaget fra Kommisjonen trer "ERIKA I"-pakken endelig i kraft. "Hvis disse forslagene hadde trådt i kraft tidligere, slik Kommisjonen foreslo, kunne PRESTIGE-utslippet vært unngått," sa Loyola de Palacio, EUs transportkommissær. Kommisjonen tar nå rettslige skritt mot ti medlemsland som ikke har opplyst om nasjonal gjennomføring av regelverket. Les mer her

Til topp Link to top of page

Kultur og utdanning

Kommisjonen godtar nytt opplegg for salg av medierettigheter til Champions League
Kommisjonen har godtatt UEFAs nye ordning for salg av medierettighetene til Champions League. Konkurransekommissær Mario Monti uttalte at Kommisjonens initiativ vil skape et bredere og mer variert tilbud av fotballkamper på tv. Les mer her og finn bakgrunnsinformasjon om konkurranselovgivning, sport og medierettigheter her

Kommisjonen intensiverer innsatsen for språklæring og språklig mangfold
Kommisjonen har nettopp vedtatt en handlingsplan for perioden 2004-2006 som skal fremme språklæring og språklig mangfold. Kultur- og utdanningskommissær Viviane Reding fremholdt at språklæring er viktig for å oppmuntre til mobilitet mellom EUs medlemsland, for å gjøre Europa til verdens mest konkurransedyktige kunnskapsbaserte økonomi innen 2010 og for å øke forståelsen mellom land og folk i Europa. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

Åpent seminar ved delegasjonen 6. august: Ny strategi for europeisk oppdrettsnæring
Constantin-Nicolas Vamvakas, avdelingsdirektær i Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri, presenterer Kommisjonens nye strategi for EUs oppdrettsnæring. Les mer her

Til topp Link to top of page

Gratismateriell

På vei til et kunnskapsbasert Europa: EU og informasjonssamfunnet
En ny brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om Kommisjonens eEurope-initiativ. 22 sider på dansk eller engelsk.

Making globalisation work for everyone: The European Union and world trade
Ny brosjyre om EUs handelspolitikk, med vekt på handel med utviklingsland og multilaterale handelsforhandlinger i WTO. 22 sider på engelsk.

For å bestille vårt gratismateriell, send en e-post til europakommisjonen@cec.eu.int med opplysninger om ønskede brosjyrer, antall og postadresse. Se mer gratismateriell fra delegasjonen her

Til topp Link to top of page

 

   

 

 

 

Tilbake Link to top of page