The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 24, 16. oktober 2002 

Utvidelsen

Miljø, energi  og samferdsel

Landbruk og matvaresikkerhet

Økonomi 

Forskning og utdanning

Generelt

Seminarer 

Utlysninger fra EU

Utvidelsen

Mot en utvidet Union: Kommisjonen anbefaler at 10 nye land får bli med i EU
9. oktober la Kommisjonen frem sin statusrapport for de 13 søkerlandene. Kommisjonen foreslår at forhandlingene om medlemskap sluttføres med 10 land, slik at de kan bli med i EU i 2004. Les mer her

Romano Prodi: Utvidelsen kommer i mål
En dypt beveget Romano Prodi kunne 9. oktober legge frem Kommisjonens anbefalinger om utvidelsen av EU. I sin tale til Europaparlamentet sier Prodi at Europa er i ferd med å gjennomføre en seriøs og konkret modell til styring av globaliseringen. -Utvidelsen samler for første gang hele vår verdensdel og gir oss igjen mulighet for å skape historie. Les talen her

Miljø, energi og samferdsel 

Skjerpet regelverk for avfallshåndtering av elektronisk utstyr
Europaparlamentet og Rådet ble i meklingskomitéen enige om et nytt regelverk som gjelder avfallshåndtering av elektronisk utstyr og farlige substanser. Forbrukere kan nå returnere utstyr uten kostnader og vite at det blir miljømessig forsvarlig behandlet, gjenbrukt eller resirkulert. Les mer her

Marine ekosystemer skal beskyttes med ambisiøs ny plan
11. oktober presenterte miljøkommissær Margot Wallström en ny plan for å å styrke og beskytte de marine ekosystemene i Europa. En radikal ny tilnærming skal fremme bærekraftig bruk av marine ressurser. Les mer her

Bysamarbeid for bedre transportpolitikk: CIVITAS-forumet opprettet
10. oktober lanserte Kommisjonen CIVITAS-forumet, en plattform for alle europeiske byer som forplikter seg til en ambisiøs politikk for bytransport og bruk av ny teknologi. Stockholm, Bristol og Praha er noen av de 19 byene som har gått inn i samarbeidet. Kommisjonen bidrar med finansiering gjennom forskningsprogrammet. Les mer her

Europeisk energi og infrastruktur: Årskonferanse i Barcelona 11-13 november
Generaldirektoratet for energi og transport organiserer sin andre årlige konferanse i Barcelona 11. - 13. november. Beslutningstagere, bedrifter, organisasjoner og fagbevegelse som er involvert i feltene transport og energi samles for å disktuere Europas fremtidige behov innen infrastruktur. Les mer her

Ekspertgruppe på brenselcelleteknologi lansert
Europakommisjonen lanserte 10. oktober ekspertgruppen som skal arbeide med utvikling av ny brenselcelleteknologi. Gruppen består av høytstående representanter fra store bil- og energiselskaper, offentlig sektor, forskningsinstitutter, transportselskaper og beslutningstagere. Les mer her Les energi- og transportkommissær Loyola de Palacios tale til ekspertgruppen her

Skreddersydd handlingsplan for bærekraftig fiske i Middelhavet
Kommisjonen la 9. oktober frem et forslag med en serie ambisiøse tiltak beregnet på å sikre bærekraftighet i fisket i Middelhavet.  Les mer her 

Hellas bryter EU-lovgivning om oljelagre
Kommisjonen åpnet 16. oktober prosedyre mot Hellas for å få landet til å etterleve regelverket for oljelagre.  Hvert medlemsland har forpliktet seg til å oppbevare et oljelager tilsvarende 90 dagers forbruk for tre oljekategorier. Hensikten med regelverket som Hellas bryter, er å kunne hanskes med perioder med lav tilførsel. Les mer her

Kommisjonen krever at Tyskland gjennomfører gassdirektivet
Kommisjonen stevnet 16. oktober Tyskland inn for EF-domstolen for manglende gjennomføring av det såkalte gassmarkedsdirektivet. Direktivet som ble vedtatt for over fire år siden, er ennå ikke fullt ut implementert i tysk lovgivning, hvilket Kommisjonen mener er et hinder for åpen konkurranse i dette markedet. Les mer her

Wallström presenterer EUs klimatiltak for industrien
På en workshop i Brussel om implementering av Kyoto-avtalen og kostnader forbundet med dette, sa miljøkommissær Margot Wallström at handel med utslippskvoter vil være å minimere utgiftene for industrien. Alternativene til utslippskvotehandel kan være svært kostbare for industrien, understreket Wallström og pekte blant annet på økt energiskatt som et alternativt, men langt dyrerere tiltak for industrien. Les mer her

Landbruk og matvaresikkerhet

Ikke enighet om handlingsprogram for matvaresikkerhet i Rådet
På landbruksrådets møte 15. oktober ble blant annet genmodifiserte organismer (GMO) og matoverførte sykdommer diskutert. Trass i sakens viktighet, klarte Rådet ikke å oppnå enighet om et handlingsprogram for å begrense sykdommer som salmonella og listeria i mat. Kommissær David Byrne beklaget at diskusjoner om finansiering hindret dette programmet i å bli vedtatt, og ytret håp om at man kunne oppnå enighet ved møtet i november. Kommisjonens pressetjeneste har laget en sammenfatning av de viktigste konklusjonene fra møtet med EUs landbruksministre. Les mer her

Spørsmål og svar om reguleringen av GMO i EU
Hva er genetisk modifiserte organismer? Hva er EUs lovgivning på området? Dette er noen av spørsmålene som besvares i notatet fra Kommisjonens pressetjeneste med spørsmål og svar om GMO. Les mer her

Fischler i Sverige for å snakke om landbrukspolitikk
EUs landbrukskommissær var i Sverige 10. oktober for å fortelle om revideringen av landbrukspolitikken. -Forbrukerne ønsker at bøndene leverer slike produkter som de vil ha, ikke at de produserer for å få så høye bidrag som mulig, sa Fischler. Les mer her

Økonomi 

Sosialt ansvar i næringslivet: et europeisk forum opprettes
16. oktober kunngjorde Kommisjonen at et europeisk forum skal opprettes i forbindelse med arbeidet for sosialt ansvar i næringslivet, eller Corporate Social Responsibility. Forumet vil bestå av berørte parter fra alle deler av arbeidsliver, beslutningstagere osv. Les mer her Les kommissær Anna Diamantopoulous tale tsom hun holdt i denne forbindelse her

Å måle samfunnsutvikling i EU: ny melding om strukturindikatorer
Kommisjonen presenterte 16. oktober en ny melding om strukturindikatorer som brukes for å måle medlemslandenes resultater på ulike områder. Strukturindikatorene danner grunnlaget for Vårrapporten som viser hvordan medlemslandene gjør det i forhold til målene om å gjøre EU mer konkurransedyktig, sosialt rettferdig og bærekraftig. Les mer om hvordan man måler medlemslandenes resultater her

Resultater fra Rådet for EUs finansministere
Økonomi- og finansrådet møttes i Luxembourg 8. oktober med skatt og finansielle tjenester på dagsorden. Les mer her

Finansielle tjenester: Høringsrunde om reform av bank-, forsikrings- og konglomeratlovgivning
Kommisjonen starter nå en høringsrunde for å bedre måten EUs institusjoner utarbeider, vedtar og implementerer lovgivning angående finansielle tjenester. Høringsrunden er åpen og bidrag kan sendes inn på e-post til 17. november. Les mer her

Kommisjonen godkjenner hjelpepakke for tyske flomofre
 Kommisjonen godkjente 10. oktober fire hjelpetiltak rettet mot landbruks- og industrisektoren, som ble rammet av flom i høst. Kommisjonen har ikke motsatt seg direkte utbetalinger til virksomheter som ble rammet, som er ett av tiltakene tyske myndigheter vil iverksette. Les mer her

Bioteknologisektoren trenger korrekt bruk av EUs patentlovgivning
Kommisjonen utga 10. oktober en rapport som analyserer implementeringen av det såkalte patent-direktivet som ble vedtatt i 1998. Alle medlemsland må gjennomføre direktivet fullt og helt, for at ikke Europa skal falle etter konkurrentene i denne viktige sektoren. Les mer her

SMB må delta mer aktivt i europeisk standardisering
Næringskommissær Erkki Liikanen ga 10. oktober uttrykk for at små og mellomstore bedrifter i sterkere grad bør involveres i arbeidet med europeiske standarder. -Det er i enhvers interesse å ha de aller høyeste tekniske standardene, som aksepteres bredt av markedene i og utenfor Europa, sa Liikanen. Les mer her

Kommisjonen godkjenner enkeltavtaler om utstedelse av tillatelser til  tv- og radiosendinger via internett
Europakommissionen har gitt fritak fra antitrust-reglene som betyr mer konkurranse for de europeiske fjernsyns- og radioselskapene som også sender musikk på internettet. Ifølge de nye reglene kan  organisasjoner som krever lisensavgifter, gi selskapene en enkelt 'one-stop shop'-lisens som dekker internettutsendelser i de fleste av de 18  EØS-landene. Les mer her

Forskning og utdanning 

Medlemslandene må øke innsatsen for et europeisk forskningsområde
Forskningskommissær Philippe Busqqin la 16. oktober frem et nytt initativ for å realisere et europeisk område for forskning. Kommisjonen mener medlemslandene bør øke innsatsen gjennom å styrke mekanismen for å koordinere nasjonal forskningspolitikk. Les mer her

Nye utfordringer for forskning på mat og landbruk
På den årlige forskerkonferansen Euragri i Brussel, ga forskningskommissær Philippe Busquin 15. oktober uttrykk for at forbrukerhensyn må ligge til grunn i forskningssammenheng. Konferansen ble benyttet til å sette søkelys på hvordan forskningen kan svare bedre og raskere på befolkningens behov. I EUs nye forskningsprogram har 685 millioner euro blitt øremerket matkvalitet og matvaresikkerhet. Les mer her

Generelt

Menn og kvinners liv i Europa. Et statistisk portrett
Eurostat og Kommisjonen lanserte 8. oktober en publikasjon som sammenfatter statistikk fra hverdagslivene til menn og kvinner i Europa. Les mer her

Storskala terrorøvelse i Europa: EURATOX 2002
EUs første øvelse i sivilberedskap for Europa vil finne sted i Frankrike 27. -28. oktober. Euratox 2002 vil være en øvelse med radiologiske og kjemiske utslipp fra et simulert terrorangrep. Øvelsen er et samarbeid mellom Kommisjonen og franske myndigheter og er et ledd i arbeidet for å øke den felleseuropeiske beredskapen mot terrorangrep. Les mer her

Ombudsmannen oppfordrer Kommisjonen til å presisere databeskyttelsesregelverk
Den europeiske ombudsmannen Jacob Söderman foreslo 8. oktober at fellesskapsreglene om databeskyttelse blir presisert for å tydeliggjøre, at disse reglene ikke innskrenker åpenhetsprinsippet og retten til innsikt. Ombudsmanen er bekymret over at databeskyttelsesreglene blir feiltolket til å omfatte en rett til at delta anonymt i offentlige anliggender.  Les mer her

Siste nytt om utviklingen av en felles innvandringspolitikk
Siden toppmøtet i Tampere for tre år siden, har EU nå kommet halvveis på veien mot en felles asyl- og innvandringspolitikk. Kommisjonens pressetjeneste har laget en oppdatering over utviklingen. Les mer her

Seminarer

Enlargement and the future of the European Statistical System
17. oktober kl. 10.00-11.00
Konsekvensene av utvidelsen vil bli store, ikke bare for politiske strukturer og økonomien, men også for administrative og faglige institusjoner. Opptil ti nye medlemsland i EU vil medføre endringer i arbeidet med sammenlignende statistikk i EU. Franchet er generaldirektør for Eurostat, EUs generaldirektorat for statistikk. Eurostats oppgave er samordning og sammenligning av nasjonale data for hele EU-området, samt søkerlandene og Norge, Sveits og Island.
Se invitasjon her 

A German Viewpoint on the Enlarged Union and the Northern Dimension
24. oktober kl. 15.00-16.00
Utvidelsen av EU østover nærmer seg. Dette seminaret vil fokusere på regionale aspekter ved det utvidede EU, særlig den nordlige dimensjon. Stuth er statsråd i hansabyen Hamburgs representasjon til føderalregjeringen i Tyskland. Han har lang og bred erfaring med europeiske spørsmål og har blant annet sittet i tidligere kommissær Peter Schmidhubers cabinet. Han leder Hamburgs delegasjon til Østersjøkonferansen BSSSC. Se invitasjon her 

The Commission Strategy for Security of Energy Supply
30. oktober kl.13.15-14.15
Europakommisjonen la i 2000 frem en grønnbok om sikring av EUs energiforsyning. Det har vært avholdt brede høringer om denne grønnboken i regi av generaldirektoratet for energi og samferdsel, under ledelse av Loyola de Palacio.  Schinas er visesjef i samferdsel- og energikommissær Loyola de Palacios cabinet. Se invitasjon her

Utlysninger fra EU

Matvaresikkerhet
Indkaldelse af forslag til 2002-programmet for ngo-aktioner for fødevaresikkerhed iværksat af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Les mer her

Styrking av miljødialog mellom Europa og Asia
Indkaldelse af forslag — Asia Pro Eco-programmet iværksat af Europa-Kommissionen Les mer her

Videregående utdannelse
Indkaldelse af ansøgninger med henblik på oprettelse af en liste over eksperter, som skal vurdere forslag og gennemføre andre aktiviteter i forbindelse med programmet for tværeuropæisk samarbejde inden for de videregående uddannelser (Tempus III) — (EAC/73/02)  Les mer her

 

 
 

 

 

Tilbake Link to top of page