The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

 EU-nytt nr. 22, 18. juni 2003 

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Helse, forbruker-beskyttelse og miljø

Landbruk, fiskeri og dyrevelferd

Energi og samferdsel

Seminarer

Gratismateriell

EUs fremtid

Sterk støtte til EU-grunnlov, liten kunnskap om Konventet
Mens Konventet for Europas fremtid forbereder sin rapport til Det europeiske råd senere i uken, er det i følge en Eurobarometer-undersøkelse sterk støtte til en forfatning for EU. Bare 10% ønsker ikke en forfatning. Svært få vet imidlertid at Konventet har vært i arbeid med å utarbeide en slik forfatning. Les mer her

Kommisjonen vil ha flere "konventer" i fremtiden
I en uttalelse fra Kommisjonen om Konventet 13. juni heter det at arbeidsmetoden med en bredt sammensatt forsamling som arbeider i full offentlighet bør benyttes ved alle fremtidige traktatendringer i EU. Uttalelsen oppsummerer ellers resultatene fra Konventets arbeid som skal legges frem på Thessaloniki-toppmøtet 20. juni. Les mer her

Thessaloniki-toppmøtet blir en milepæl i EUs forhold til Vest-Balkan
EUs toppmøte i Thessaloniki faller sammen med toppmøtet mellom Vest-Balkan og EU. EU vil nok en gang understreke at disse landene (Albania, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, FYROM, Serbia og Montenegro) behandles fra EUs side ut fra et fremtidig medlemskapsperspektiv. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Ny handlingsplan for den nordlige dimensjon
Kommisjonen har lagt frem sitt forslag til rådet om den andre handlingsplanen for EUs nordlige dimensjon. Handlingsplanen inneholder et rammeverk av prioriteringer, mål og aktiviteter i EUs nordlige dimensjon, og skal gjennomføres i EUs utenrikspolitikk i perioden 2004-2006. Les mer her

 

Delegasjonen arrangerer seminar om den nye handlingsplanen for EUs nordlige dimensjon. Se her

 

Det europeiske prosjektet i verden: mellom verdier og politikk
Europakommisjonens president Romano Prodi holdt en forelesning i Alessano 13. juni om det europeiske prosjekt i verden. -Solidaritet handler om mer enn økonomi, men har også en viktig politisk verdi og rundt dette nøkkelbegrepet skal vi bygge en ny modell for sameksistens i et forent Europa, sa Prodi. Les mer her

Kommisjonen ber Norge om støtte til det afghanske nasjonalbudsjettet
EUs utenrikskommissær Chris Patten sendte 13. juni brev til utenriksministerne i alle EUs medlemsland og 13 andre land, inkludert Norge, om å bidra med mer midler til afghanske myndigheter. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Særberetning fra Revisjonsretten om strukturfondene
Revisjonsretten ga 16. juni en en særberetning om EUs midler til omfordeling i Europa: strukturfondene. Revisjonsretten ønsker mer presise beskrivelser, avklart ansvarsfordeling og effektiv kontroll av midlene. Les mer her

Kommisjonen vil ha EU-forbud mot urettferdig handelspraksis
Et nytt direktiv som Kommisjonen foreslo 18. juni skal synliggjøre og forsterke forbrukers rettigheter i forbindelse med handel over grensene.  De to vanligste formene for urettferdig handel er villedende og aggressiv handelspraksis. Forslaget er utarbeidet på basis av bred konsultasjon med forbrukerorganisasjoner, bedrifter og myndigheter i medlemslandene. Les mer her Les et notat med spørsmål og svar om det nye direktivforslaget her

Annen høringsrunde om Fjernsyn uten grenser-direktivet
Kommisjonen arrangerer annen runde med åpne høringer om innholdet i et ny politikk for den audiovisuelle industrien gjennom å revidere det eksisterende "fjernsyn uten grenser"-direktivet  23.-25. juni i Brussel. Fokus blir på kunstverker, beskyttelse av mindreårige og tilsvarsretten. Les mer her 

Høy nasjonal registreringsavgift på biler i Danmark strider ikke med EUs lovgivning
Danske bilimportørers forening har trukket danske skattemyndigheter for EF-domstolen fordi de mente at den relativt høye registreringsavgiften på danske kjøretøy ikke er forenlig med EUs traktater. Avgiften pålegges importerte varer alene, må så lenge det ikke er noen bilproduksjon i Danmark, ser ikke Domstolen at det skjer noen forskjellsbehandling. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse, forbrukerbeskyttelse og miljø

Bruk forskjellene! Stopp diskrimineringen
EUs sosial- og sysselsettingskommissær Anna Diamantopoulou lanserte 16. mai en kampanje for å fortelle europeere om det eksisterende EU-lovverket som forbyr diskriminering og som garanterer europeere rettigheter. Samtidig legger Diamantopoulou press på medlemslandene for at de skal håndheve regelverket nasjonalt. Les mer her

Elleve måter å forhindre kreft
En ny europeisk kodeks mot kreft ble lansert Det europeiske institutt for kreftforskning i Milano 17. juni. Budskapet er at visse typer kreft kan forhindres ved å legge om til en sunnere livsstil. Les mer her

Prinsippet om "forurenser betaler" blir EU-lov
EUs miljøvernministere ble 16. juni enige om ordlyden i et nytt direktiv som knesetter forurenser betaler-prinsippet i EU. Det betyr at bedrifter får ansvar for å rette opp skader som påføres miljøet og betale for det selv. Les mer her

EU signerte tobakkskonvensjonen
På vegne av EUs femten medlemsland signerte helsekommissær David Byrne og Dr Costas Stefanis, den greske helseministeren, tobakkskonvensjonen i Geneve 16. juni. -Avtalen er et historisk gjennombrudd i kamp mot tobakssepidemien, sa Byrne. Les mer her

Kommisjonen ber EU signere miljøavtaler
EUs miljøkommissær Margot Wallström ga 16. juni uttrykk for at EU snarest bør signere de to internasjonale avtalene om miljø som tar sikte på å bli kvitt verdens giftigste kjemikalier ved å begrense og regulere bruk og avfallshåndtering av disse stoffene. Les mer her

En strategi for grønnere produkter
Kommisjonen la 18. juni frem sin integrerte produktstrategi som tar sikte på å redusere miljøskader fra produkter. Kommisjonen tar en rekke skritt for å stimulere en kontinuerlig forbedring av produktene gjennom hele livssyklusen - fra produksjonsfasen til gjenbruksfasen. Les mer her Les et notat med spørsmål og svar om Den integrerte produktpolitikken her

Krav til fri flyt skal ikke hindre demonstrasjoner
EF-domstolen slo nylig fast at østerrikske myndigheter handlet rett da de ga tillatelse til en miljødemonstrasjon som betydde at Brenner-motorveien i Østerrike ble stengt i 30 timer. Et østerriksk transportselskap hevdet at demonstrasjonen var til hinder for den frie varebevegelse og dermed ulovlig. Domstolen var ikke enig. Les mer her
 

Til topp Link to top of page

Energi og samferdsel

Wallström: Hydrogen: bro til bærekraftig energi
I en tale til høynivågruppen for biobrensel og hydrogen i Brussel 17. juni sa EUs miljøkommissær Margot Wallström at det er et politisk valg hvorvidt våre fremtidige energikilder er fornybare eller ikke. -For at hydrogenøkonomien skal være bærekraftig må hydrogen i et fremtidig perspektiv også utvikles på fornybare energikilder, sa Wallström. Les mer her Les et notat om konferansen her, Les Romano Prodis innlegg på konferansen her og energi og transportkommissær Loyola de Palacios innlegg her

EUs energivisjon: Hydrogen og brenselcelleteknologi
Kan de fleste europeere kjøre rundt i hydrogenbiler om få tiår? En rapport om scenarier for bruk av nye energiformer ble presentert i Brussel på en stor konferanse 16. juni. Les mer her

EU og USA gjør avtale om bruk av brenselceller
I overgangen til en hydrogenbasert økonomi kan brenselceller gi en mer bærekraftig energi og erstatte raskt minskende fossile brensler. Avtalen som ble inngått mellom EU og USA 16. juni sikrer nært samarbeid om forskning av både private og offentlige institusjoner i EU og USA. Les mer her

Ekspertgruppe skal se på ulykker i transportsektoren
16. juni vedtok Kommisjonen å sette ned en ekspertgruppe på 12 personer som skal bistå Kommisjonen med å utvikle en strategi for å bedre sikkerheten i transportsektoren. Alle former for transport, inkludert transport av energi, skal gjennomgås for å se om ny lovgivning er nødvendig for å unngå alvorlige transportulykker. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk, fiskeri og dyrevelferd

Hvem overholder fiskeribestemmelsene?
...og hvem gjør det ikke?16. juni la Kommisjonen frem en offentlig resultatliste på internett om overholdelsen av EUs fiskeribestemmelser. Resultatlisten inngår i den nye og mer gjennomsiktige og effektive felles fiskeripolitikken. Les mer her

EU-forskning viser behov for bedre forhold for kyr under frakt
Et EU-finansiert forskningsprosjekt om kyrs velferd under transport og før slakting ble presentert i Brussel 17. juni. Kveg ble overvåket under transport på flere reiser gjennom Europa. Stress påvirker ikke bare dyrenes velferd, men også kjøttets kvalitet, fastslår forskerne. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

Åpent seminar på delegasjonen 24. juni: En ny handlingsplan for EUs nordlige dimensjon
Kommisjonen har nylig lagt frem et forslag til handlingsplan for EUs nordlige dimensjon 2004-2006. Handlingsplanen vedtas på EU-toppmøtet i Thessaloniki 19.-20. juni og presenteres på et åpent seminar på delegasjonen. Les mer her

Åpent seminar på delegasjonen 25. juni: The Politics of the EU after the Thessaloniki Summit and the Convention
Peter Ludlow fra Eurocomment diskuterer hvordan EU vil fungere etter konventet og regjeringskonferansen om ny konstitusjonell traktat for EU. Les mer her

Gratismateriell

Sikkerhet til sjøs
Ny folder fra DG Energy and Transport om EUs arbeid for å sikre sjøtransport, og dermed redusere faren for store ulykker og forurensningskatastrofer.  Fire sider, A4-format. Dansk og engelsk. Bestill ved å sende en e-post med ditt navn og postadresse til europakommisjonen@cec.eu.int

Mine grunnleggende rettigheter i Den europeiske union
Mikrobok som inneholder hele EUs erklæring om grunnleggende rettigheter fra 2000. Erklæringen er verdens mest moderne menneskerettighetserklæring, som blant annet tar opp retten til frihet fra seksuell diskriminering og retten til egen medisinsk informasjon. På dansk eller engelsk. Bestill ved å sende en e-post med ditt navn og postadresse til europakommisjonen@cec.eu.int

En oversikt over mer gratismateriell fra Delegasjonen finner du her

   

 

 

Tilbake Link to top of page