The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 21, 18. september 2002 

EU i verden

Utvidelsen

Informasjons
samfunnet

Miljø

Økonomi 

Helse-, sosial- og forbrukersaker

Forskning og utdanning

Generelt

Utlysninger fra EU

EU i verden

Europakommisjonen støtter fredsforhandlingene på Sri Lanka 
Kommisjonen besluttet 13. september å støtte fredsprosessen på Sri Lanka gjennom sin beredskapsmekanisme Rapid Reaction Mechanism. Støtten skal gå til implementering av fredsavtalen gjennom blant annet bidrag til skoler, infrastruktur og menneskerettighetsarbeid. Les mer her 

Plan for at u-land skal dra flere fordeler av handel
18. september la Europakommisjonen frem en handlingsplan som skal bidra til at utviklingsland lettere kan dra fordeler av handel. Handlingsplanen skisserer en rekke tiltak som EU i samarbeid med utviklingslandene kan gjennomføre for å øke gevinsten for de fattigste landene. Les mer her

EU med plan til WTO for u-lands utnyttelse av bioteknologi
EU har kommet opp med en plan til Verdens handelsorganisasjon (WTO) som skal  hjelpe utviklingsland å høste fordelene av biotek-oppfinnelser som er basert på deres bio-ressurser. Planen legges frem i forbindelse med WTO-møtet i Genève om TRIPS. Les mer her

Chris Patten besøker Kosovo og Bosnia-Hercegovina 18. - 20. september
EUs utenrikskommissær Chris Patten besøker Kosovo og Bosnia-Hercegovina med den hensikt å vurdere fremdriften for de to i forhold til Stabiliserings- og assosieringsprosessen. Denne prosessen ble lansert i 2000 med tanke på å gi privilegert økonomisk og politisk bistand i Vest-Balkan, med et langsiktig mål om å fylle betingelsene for et medlemskap i EU.  Les mer her  

Erklæring fra Kommisjonen i anledning valgene i FYROM
Kommisjonen sier i en erklæring om valgene i FYROM 15. september at de ble gjennomført i tråd med internasjonale standarder, mye takket være deltakelsen fra de mange internasjonale observatører. Valgene er et skritt mot stabilisering av regionen, sier Kommisjonen.  Les erklæringen her

USAs "Byrd amendment" bryter med WTO-regelverk
En rapport fra Verdens handelsorganisasjon (WTO) som ble offentliggjort 16. september, konkluderer med at USA bryter WTO-reglementet med sin anti-dumping lov, også kalt Byrd amendment. Les mer her

Utvidelsen

PHARE-program om narkotikabekjempelse rundes av i Praha
19.- 20. september arrangerer Kommisjonen og EUs overvåkingssenter for narkotika og narkotikaavhengighet en konferanse i Praha som markerer slutten på et 20 måneders langt prosjekt i EUs søkerland. Hensikten med prosjektet var å gjøre de fremtidige medlemslandene i stand til å etterleve EU-lovgivning, standarder og "best practice" innenfor feltet narkotikarelatert informasjon. Les mer her  

Kommisjonen lover enklere transittregler for Kaliningrad i lys av utvidelsen
18. september la Kommisjonen frem en melding som inneholder en rekke tiltak som skal forbedre muligheten for bevegelse av personer og varer over grensene mellom Kaliningrad og de fremtidige EU-medlemmene rundt enklaven. Kommisjonen foreslår blant annet et spesielt transittdokument. Les mer her 

Les fakta om forholdet mellom EU og Kaliningrad her

ESTLAND:
-Den estiske jordbrukssektoren får det bedre i EU, sier Fischler
Etter å ha besøkt Latvia, legger fiskeri- og landbrukskommissær Franz Fischler turen til Estland 17.- 18. september. Budskapet er at Estland har mye å tjene på et EU-medlemskap, særlig innenfor jordbrukssektoren. Les mer her 

Les Fischlers tale til representanter for den estiske jordbruks- og fiskerisektoren om utfordringer i forbindelse med utvidelsen her 18. september holdt Fischler en tale i Tallinn som handlet om europeiske svar på nye utfordringer i jordbruksektoren som du kan lese her

"Se på hele pakken for å oppdage det positive"
EUs landbrukskommissær Franz Fischler sa 18. september under sitt besøk i Estland at det er kortsiktig å bare se på de direkte utbetalingene i landbruksforhandlingene. -Hvis du vil kjøpe et hus, vil du like å se kjøkkenet og stuen, og ikke bare entreen, sa Fischler. Les mer her 

LATVIA:
Fischler: Vi trenger fakta, ikke myter om EU-medlemskap
Fiskeri- og landbrukskommissær Franz Fischler besøkte 17. september Latvia og omtalte bøndenes bekymring for å gå inn i EU. Et ikke-medlemskap vil medføre betydelig høyere kostnader for bøndene enn et medlemskap, sa Fischler og la til at Kommisjonens forslag er skreddersydd til å støtte restruktureringen av landbruket i Latvia. Les mer her

Fischler i Latvia for å "lytte, informere og overbevise"
-Mitt besøk i Latvia skal brukes til tre ting: lytte, informere og overbevise, sa fiskeri- og landbrukskommissær Franz Fiscler i forkant av sitt besøk i Latvia 16. -17. september. Fischler uttrykte at besøket er nyttig for å se på status i utvidelsesesforhandlingene om jordbruk. Les mer her 

Les Fischlers tale til representanter for den latviske jordbruks- og fiskerisektoren om utfordringer i forbindelse med utvidelsen her Fischler holdt også en tale i Riga for blant annet den latviske regjering, nasjonalforsamling og Europaparlamentet med tittelen "Samarbeid for å oppnå utvidelse- betydning av informasjon" som du kan lese her

POLEN:
Fischler til Polen: -På tide å belyse det positive
Fiskeri- og landbrukskommissær Franz Fischler besøkte Polen 12. og 13. september. I forkant av besøket uttalte han at det vil være en gyllen anledning til å ta opp de gjenstående spørsmålene i sluttspurten av forhandlingene om EU-medlemskap innenfor landbruk. - Jeg vil bruke turen til å  fokusere på de åpenbare positive sidene med et EU-medlemskap for den polske befolkning. Les mer her 

Les Fischlers tale til den polske nasjonalforsamlingen om den felles landbrukspolitikken i lys av utvidelsen her Fischler holdt også en tale i Warszawa til Forum for sentraleuropeiske journalister med tittelen "Sammen til et felles Europa" som du kan lese her

Informasjonssamfunnet

Idédugnad i Brussel om 3. generasjons mobil kommunikasjon (3G)
17. september holder Kommisjonen en åpen workshop om resultatene av en komparativ studie om lisensregimer for 3G mobil kommunikasjon i EU og konsekvenser for den mobile kommunikasjonssektoren. Les mer her 

Kommisjonen presenterer de første resultatene om e-sikkerhet
I forbindelse med en e-sikkerhetskonferanse i Lyon 16. september la kommissær Erkki Liikanen frem resultatene fra Kommisjonens felles satsning med industrien for å øke e-sikkerhet i selskap og bedrifter. Les mer her 

Miljø 

Renere luft i EUs byer med hjelp fra folk: PEOPLE
Et prosjekt for å måle virkningen av luftforurensing på menneskelig helse som kalles PEOPLE (Commission checks Population Exposure to Air Pollutants in Europe) , ble presentert av Kommisjonen i Brussel 17. september. 2000 frivillige vil bli spurt om å bære en forurensingsdetektor i 12 timer på en bestemt dag. Les mer her

Bærekraftig transport: Europeisk mobilitetsuke 
16. september er det kick-off for den europeiske mobilitetsuke i Brussel. I et vidtrekkende samarbeidsprosjekt utvides den bilfrie dagen i Europa til en hel ukes fokus på bærekraftig transport. Les mer her

Hvis du skal til Oslo sentrum i helgen - la bilen stå!
Lørdag 21. og søndag 22. september arrangeres "Europas bilfrie helg" og indre del av Oslo sentrum (innenfor Ring 1) skal være bilfritt mellom kl. 07-18. Dette gir byens befolkning en unik mulighet til å oppleve byen med bilfrie gater. Les mer om dette hos Oslo Kommune her

Utfall av forum om bærekraftig utvikling
Den økonomiske og sosiale komité og Europakommisjonen har samarbeidet for å bringe berørte parter sammen i en dialog om bærekraftig utvikling. Budskapet er klart: EU trenger en sterk politikk når det gjelder bærekraftig utvikling og må gjøre mer for å involvere det sivile samfunn. Les mer her  

Økonomi 

Revisjonsretten svarer på mediadekning i saken om Marta Andreasen
I en pressemelding fra Revisjonsretten 18. september informerer om en såkalt "rapport" om ledelse- og kontrollsystemer i Kommisjonen. Dokumentet det er blitt referert til er ikke en rapport fra Revisjonsretten, men et internt arbeidsdokument med foreløpige observasjoner. Les mer her

Revisjonsretten kommenterer sysselsettingsinitiativ fra EU
Den europeiske revisjonsretten ga 16. september sin uttalelse i forbindelse med revisjonen av EUs sysselsettingsinitiativ fra 1994 Revisjonsretten har analysert gjennomføring av initiativet. Les mer her 

Kommisjonens forvaltning av EUs støtteordning for oljefrø
Revisjonsretten har i en spesialrapport analysert forvaltningsmessige forhold i tilnytning til EUs støtteordning for oljefrø, som inngår i EUs støtteordninger for landbruket. Du kan lese sammendrag av rapporten her

Tilfeldige offentlige lån i EU viser Kommisjonens rapport
Retten til å utstede offentlige lån praktiseres ulikt i EUs medlemsland. I visse tilfeller bryter praksisen med EUs regelverk, viser en rapport fra Kommisjonen som ble offentliggjort 16. september. Les mer her

Årlig inflasjon i eurosonen opp til 2,1%
Eurostats tall fra august måned viser at eurosonen har hatt en inflasjon på 2,1% i August. EU 15 hadde en inflasjon på 1,9 % i August. Tallene viser en svak vekst siden juli måned. Les mer her

Helse-, sosial- og forbrukersaker

Kommisjonen foreslår bedre kontroll for handel med kjemikalier
Europakommisjonen la 18. september frem et forslag til revidert regelverk som tar sikte på å hindre at handelen i EU med en bestemt type kjemikalier  havner på det illegale marked og brukes i produksjonen av narkotika.  Les mer her

Første styremøte i den nye matvaremyndigheten
18. - 19. september avholdes det første styremøtet i den nye europeiske matvaremyndigheten EFSA. Det første møtet vil i hovedsak dreie som om godkjenning av styrets operative funksjon og utnevnelse av President og Visepresident. Les mer her Les helse- og forbrukerkommissær David Byrnes tale i forbindelse med det første styremøtet her

Kamp mot menneskesmugling i EU
Siden 1996 har EU hatt en omfattende strategi for å kjempe mot menneskesmugling. Kommisjonens pressetjeneste har laget et bakgrunnsnotat som viser hvilke tiltak som er satt i gang. Les mer her

EUs solidaritetsfond: rask hjelp ved store katastrofer
18.september la Europakommisjonen  frem forslag til hvordan et solidaritetsfond skal operere for å gi rask bistand i forbindelse med katastrofer. -Flomkatastrofene i Europa viser at folk forventer at EU skal bidra med støtte til ofrene for miljøkatastrofer. Les mer her Samme dag ga Kommisjonen bønder som er rammet av flom i Slovakia og Tsjekkia økt støtte. Les om dette her

Forskning og utdanning 

Kommisjonen med plan for å øke investeringen i forskning
11. september la Kommisjonen frem sin strategi for å oppfylle målet som EUs regjeringssjefer satte i Barcelona (mars 2002) at forskningsutgiftene skal økes til 3% av EUs gjennomsnittlige BNP. Investeringene utgjør i dag kun 1,9%. Les mer her

Finansiell støtte til høyere utdanning i Finland
Implementeringen av nasjonal strategi for høyere utdanning og forskning i Finland har blitt gitt 300 millioner euro i lån fra Den europeiske Investeringsbank.  Støtten går til oppbygging og rehabilitering av utdannings- og forskningsmulighetene i hele Finland. Les mer her

Feiring av èn million Erasmus-studenter
30 Erasmus-ambassadører er invitert til Brussel for å feire Den europeiske Erasmus-uken. På en pressekonferanse 16. september kunne utdanning- og kulturkommissær Viviane Reding annonsere at Erasmus skal feires i 30 europeiske land, inkludert EØS-landene, i uken 18-23. oktober. Fra hvert av disse 30 landene skal en Erasmus-student delta i en spesiell markering av at over èn million studenter har benyttet seg av anledningen til å studere i et annet land gjennom Erasmus. Les mer her

Generelt

Offentlig høring om en offentlig europeisk påtalemyndighet
En prioritert oppgave for Europakommisjonen er å etablere en  europeisk offentlig påtalemyndighet som skal ivareta fellesskapets finansielle interesser i forbindelse med kriminalrettsaker. 16-17 september vil EUs institusjoner, medlemslandenes myndigheter, frivillige organisasjoner og andre berørte parter delta i en stor høring om emnet.  Les mer her Les sammendrag av konklusjonene fra høringen her 

Kommisjonen trekker Hellas for EF-domstolen for skattlegging av kjøretøy
Europakommisjonen besluttet 16. september å stevne Hellas for EF-domstolen i forbindelse med praksisen med så skattlegge kjøretøy som brukes midlertidig i Hellas, av andre EU-borgere. Kommisjonen dette er et brudd med bestemmelsene om fri bevegelse. Les mer her

 

Utlysninger fra EU

Lufttransport
Ruteflyvning — Udbud af kontrakter om ruteflyvning, hvor der er pålagt forpligtelse til offentlig tjeneste, udstedt af Den Hellenske Republik i medfør af artikel 4, stk. 1, litra d) i forordning (EØF) nr. 2408/92 Les mer her

Vennskapsbyer
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. 50/02 — Støtte til aktioner til fordel for venskabsbysamarbejde — 2003 Les mer her

Debattskapende prosjekter I
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. 53/02 — Støtte til europæiske debatskabende projekter, der gennemføres af ikke-statslige organisationer for 2003 Les mer her

Debattskapende prosjekter II
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. 54/02 — Støtte til projekter, der skal skabe debat og give anledning til overvejelser, og som gennemføres af sammenslutninger og foreninger med europæisk sigte Les mer her

Forbrukerinteresser
Indkaldelse af specifikke projekter i henhold til artikel 2, litra c), i afgørelse nr. 283/1999/EF: Aktioner vedrørende finansiel støtte til specifikke projekter til fremme af forbrugerinteresser i 2003 (især fra forbrugerorganisationer og relevante, uafhængige, offentlige instanser) Les mer her

Grunnleggende rettigheter
Indkaldelse af forslag — Foranstaltninger i relation til Grundlæggende Rettigheder Les mer her

 

 

 
 

 

 
 Tilbake Link to top of page