The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 20, 11. september 2002 

EU i verden

Miljø

Økonomi og arbeidsliv

Fiskeri og landbruk

Interaktiv guide til EU

Utlysninger fra EU

EU i verden

Ett år etter: EUs svar på 11. september 
Kommisjonens pressetjeneste har oppsummert EUs handlinger siden 11. september i et bakgrunnsnotat. Politi- og justissamarbeid, utenriks- og sikkerhetspolitikk og kriseberedskap er områder av EUs politikk som har blitt berørt av angrepet på USA for ett år siden. Les mer her 

Erklæring den 11. september
EUs regjeringssjefer, Europarlamentets president, Europakommisjonens president og Den høye representant for Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk har gitt en felles erklæring i anledning ettårsdagen for angrepet på USA. Kandidatlandene og EFTA har sluttet seg til erklæringen. Les mer her

Chris Patten i FNs generalforsamling
EUs utenrikskommissær Chris Patten deltar på FNs generalforsamling i New York og vil  ta del i minnehøytidligheten den 11. september. Midtøsten, Afghanistan og kampen mot terrorisme forventes å være hovedsaker på FN-møtet 12.-17. september.  Se Pattens program her  

Emma Bonino leder EUs observatørkorps til Ecuador
EU sender et observatørkorps til Ecuador i forbindelse med de tre valgene som skal avholdes i landet 20. oktober. Den tidligere kommissæren Emma Bonino, nå medlem av Europaparlamentet, leder EU-delegasjonen. Les mer her 

Hvordan skal EU øke finansieringen til U-hjelp?
Utviklingskommissær Poul Nielsen talte 10. september i Brussel om Kommisjonens rolle i koordineringen av medlemslandenes tiltak for å øke sin finansielle støtte til utviklingshjelp. Les talen her

Miljø 

Kommisjonen med ny strategi for bilavgifter i Europa
9. september la Kommisjonen frem en ny strategi for avgifter på personbilder i Europa. For det første inneholder strategien en analyse av dagens avgiftssystem med sikte på å fjerne hindrene for fri bevegelse i markedet.  Kommisjonen ønsker lavere registreringsavgift, og økt beskatning av forbruk. For det andre foreslår Kommisjonen at avgiftene tilknyttet bilbruk relateres direkte til CO2-utslippene for å nå EUs mål om å redusere klimagassutslipp. Les mer her

EU øker innsatsen på hydrogen og brenselcelleteknologi
Da forskningskommissær Philippe Busquin besøkte Tyskland 10. september, annonserte han at EU vil nedsette en ekspertgruppe som skal se på utviklingen av hydrogen og brenselcelleteknologi. -Hydrogen markerer en revolusjon i hvordan energi kan brukes og oppbevares, sa Busquin. Les mer her 

Fra ord til handling: resultatene fra Johannesburg
Miljøkommissær Margot Wallström holdt 11. september en innledning om resultatene fra Johannesburg for Centre for European Policy Studies i Brussel. Mens optimisme preget Rio-toppmøtet for ti år siden, var usikkerhet og frykt bakteppet for Johannesburg-møtet, sa Wallström. Les mer her

Økonomi og arbeidsliv 

EURO og utvidelsen
Europakommisjonens president Romano Prodi holdt 10. september et innlegg i Lisboa på den trettende verdenskonferansen for International Economic Association om euro og utvidelsen. -Euroen er den største valutareform siden Bretton Woods, sier Prodi i talen som du kan lese  her 

Lisboa-målene for sysselsetting kan nås med sterkere satsing på kvinner og eldre
Kommisjonen slår i rapporten Sysselsetting i Europa 2002 fast at sysselsettingsmålene fra Lisboa 2000 kan nås, hvis medlemslandene fokuserer på de hardest rammede regionene og retter innsatsen mot kvinner og eldre arbeidstakere. Les mer her

 Fiskeri og landbruk

Markedsorientering betyr nyskaping i landbruket
Landbrukskommissær Franz Fischler deltok i debatten som var arrangert i forbindelse med det uformelle møtet i Landbruksrådet i Nyborg 10. september. -De som ikke fornyer produksjonen eller tenker på hva de tilbyr, vil etter hvert ikke nå ut i markedet, sa Fischler. Les mer her Les Fischlers åpningsinnlegg til møtet for landbruksministrene her og hans innlegg i forbindelse med publiseringen av delrapporten om CAP fra 10. september her

Den europeiske matvaresektoren må være fornyende, sier Byrne
EUs kommissær med ansvar for helse og forbrukersaker, David Byrne, talte 10. september i forbindelse med møtet mellom EUs landbruksministere i Nyborg om behovet for innovasjon i europeisk matvaresektor. -Utvidelsen er ingen motsetning, sa Byrne. Les mer her

Fischler til Polen: -På tide å belyse det positive
Fiskeri- og landbrukskommissær Franz Fischler besøker Polen 12. og 13. september. I forkant av besøket uttaler han at det vil være en gyllen anledning til å ta opp de gjenstående spørsmålene i sluttspurten av forhandlingene om EU-medlemskap innenfor landbruk. - Jeg vil bruke turen til å  fokusere på de åpenbare positive sidene med et EU-medlemskap for den polske befolkning. Les mer her

Helse-, sosial- og forbrukersaker

Færre AIDS-tilfeller i EU
I 2001 ble 8210 nye tilfeller av AIDS registrert i EU. Dette er en nedgang på 11 prosent. Heteroseksuell kontakt, og narkotikamisbrukere som injiserer med nåler er de største overføringskategoriene i EU i 2001. Les mer her

Forbrukerkreditt for det 21. århundre
Kommisjonen la 11. september frem et forslag til nytt regelverk for forbrukerkreditt. Det eksisterende regelverket stammer fra 1987 og har blitt delvis erstattet av nasjonal lovgivning som gir bedre forbrukerbeskyttelse. Kommisjonens forslag er revidert med sikte på å sikre forbrukernes rettigheter i det indre marked i det 21. århundre. Les mer her 

EUs solidaritetsfond: rask hjelp ved store katastrofer
11.september godkjente Europakommisjonen et forslag om opprettelse av et solidaritetsfond som skal kunne gi rask bistand i forbindelse med katastrofer. -Flomkatastrofene i Europa viser at folk forventer at EU skal bidra med støtte til ofrene for miljøkatastrofer. Les mer her

Kommisjonen deltar i kampanje for økt trafikksikkerhet
Transportkommissær Loyola de Palacio deltar 12. september i feiringen av Røde Kors' kampanje for trafikksikkerhet i Europa. Kampanjen som har fått 900 000 EUR fra EU i støtte, er først og fremst rettet mot unge og pågår gjennom hele 2002. Les mer her

Det sivile samfunns rolle i integrering av innvandrere
Den økonomiske og sosiale komité har 9. -10. september organisert en høring for frivillige organisasjoner om integerering av innvandrere i Europa. Formålet med konferansen er å trekke inn arbeidslivets parter og det sivile samfunnets organisasjoner med sikte på å bedre integreringen av innvandrere og flyktninger i de europeiske samfunn. Les mer her

Kommissær for retts- og indrepolitikk Antonio Vittorino holdt avslutningstalen til møtet med sivilsamfunnet, og understreket hvor viktig partene i arbeidslivet er for integreringen. Les mer her

 

Interaktiv guide

EUs institusjoner: En interaktiv guide. 


En særdeles god interaktiv guide til EU har kommet i ny versjon til gratis nedlasting fra Webershandwick.  Last ned guiden her

Utlysninger fra EU

(Ingen nye utlysninger denne uken: Forrige ukes utlysninger gjentas:)

Toppdomeneadministrator for .eu
Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse af en topdomæneadministrator for topdomænet .eu Les mer her

Eksperter til utvelgelsesprosessen i SOKRATES
Indkaldelse af ansøgninger EAC/60/02 med henblik på oprettelse af en liste over eksperter, som skal vurdere forslag modtaget i forbindelse med Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse, Socrates, og andre aktioner inden for uddannelsesområdet . Les mer her

Funksjonshemmedes adgang til arbeidslivet
Indkaldelse af forslag til fremme af handicappedes adgang til arbejdsmarkedet iværksat af Det Nationale Agentur for Regionaludvikling/Social- og Familieministeriet (dets successor). Les mer her

Leonardo
Forlængelse af indkaldelse af ansøgninger til liste over eksperter til evaluering af ansøgninger til EU's erhvervsuddannelsesprogram "Leonardo da Vinci" Les mer her

Støtteprogram mot HIV/AIDS
Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse af kandidater, der vil blive opfordret til at indgive forslag til programmet til bekæmpelse af fattigdomsbetingede sygdomme i udviklingslandene: kampen mod HIV/AIDS. Les mer her

 

 
 

 

 
 Tilbake Link to top of page