The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
Kort om EU
EUs programmer
Presse   

 

EU-nytt nr. 18, 14. mai 2003 

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Helse og miljø

Kjemikalier

Landbruk

Kultur, forskning og utdanning

Seminar

Gratismateriell

EUs fremtid

Europas historie viser oss veien til fremtiden

-Jeg tror at Europas historie kan vise oss veien til fremtiden. Den har gitt oss de antistoffer som skal til for at motstå fortidens sykdommer. La oss holde fast ved den fremgangsmåte som har brakt oss så langt!

Les hele hilsenen som Kommisjonens president Romano Prodi  i anledning Europadagen 9. mai  her

Prodi ønsker ingen fast president i Rådet
I en tale til Europaparlamentet 13. mai sier Europakommisjonens president Romano Prodi tydelig at han ikke ser for seg en permanent president i Rådet. Han understreker behovet for en utøvende myndighet og at dette må være Kommisjonen alene. Les mer her

Reformer i Tyrkia helt avgjørende sier utvidelseskommissær
I en tale til Parlamentet 13. mai sa utvidelseskommissær Verheugen at han er veldig bekymret for razziaen mot en menneskerettighetsorganisasjon i Ankara, utført av tyrkiske myndigheter. Om Tyrkia kan bli med i EU avgjøres av evnen til å gjennomføre grunnleggende reformer, sa Verheugen. Les mer her

EU hadde 7,4 milliarder i overskudd etter 2002
Budsjettet for EU i 2002 viser et overskudd på 7,4 milliarder euro. Besparelsene betyr lavere innbetalinger fra medlemslandene for 2003. Les mer her

Vennskapsbyer premieres
Prisen "Golden starts of Town Twinning" deles ut i Polen i slutten av denne uken til bysamarbeid som har vært spesielt fruktbare i å bringe europeisk integrasjon på grasrotnivå. Siden 1990 har over 11000 europeiske byer mottatt støtte fra Europakommisjonen til sine vennskapsbyprosjekter. Les mer her

Velkommen Litauen!
91 % av de som stemte i den litauiske folkeavstemningen om EU-medlemskap sa ja til EU. Den litauiske statsminister åpnet med "Hallo, europeere!" i sin tale til sine landsmenn da resultatet ble kjent. Litt senere sa EUs utvidelseskommissær: "Velkommen, Litauen!" på vegne av EUs nåværende medlemmer. Les mer her


EU i verden

EU utvikler energisamarbeid med naboland
Som en del av strategien for samarbeidet med EUs nye naboer la Kommisjonen 13. mai frem en melding som legger opp til et tetter samarbeid med disse landene om energispørsmål. Les mer her

Kommisjonen ønsker tettere bånd med Canada
Kommisjonen la 13. mai frem en melding til Rådet og Europaparlementet om en fremtidig styrking av relasjonene mellom EU og Canada. 28. mai møtes den kanadiske statsministeren og Europakommisjonens president i Athen i forbindelse med EU-Canada-toppmøtet. Les mer her

13 millioner euro til sultrammede i Zimbabwe
Kommisjonen vedtok 14. mai en finansiell bistandspakke til tørke- og sultrammede i Zimbabwe på til sammen 13 millioner euro. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Italia nekter å vedta skattepakken for tredje gang
Da EUs finansministere møttes i Brussel 13. mai var meningen at de skulle godkjenne et direktiv som introduserer en ordning for blant annet skattlegging av sparenger innenfor det indre marked. Italia ville ha fritak for bøter for overproduksjon av melk før de signerer vedtaket og saken ble dermed utsatt nok en gang.  Les konklusjonene fra møtet her Les bakgrunnsnotat om dette møtet her

Domstolen underkjenner spanske og britiske "golden shares"
Kommisjonen brakte den spanske og britiske praksis med spesielle aksjer kalt "golden shares" inn for EF-domstolen. Domstolen mener praksisen som er utviklet i forbindelse med privatisering av offentlige selskaper hindrer fri kapitalbevegelse over grensene. Les mer her

Enklere regnskapsregler for små og mellomstore bedrifter
13. mai vedtok Parlamentet og Rådet et direktiv som gir unntak for små og mellomstore bedrifter i forhold til visse regnskapskrav. Les mer her

Ny EU-definisjon på mikro-, små- og mellomstore bedrifter
For å bedre rammebetingelsene for SMB'er har Kommisjonen vedtatt en ny definisjon av dem. En bedrift med en omsetning på 50 millioner euro kan fortsatt være en mellomstor bedrift Les mer her

Tøffe forhold innen europeisk shipping
Den syvende rapport om skipsverft som ble presentert 13. mai viser at problemene på verdensmarkedet bare øker. For mange skip på markedet, nedgang i verdensøkonomien, 11. september og usikkerhetene i Midt-Østen er pekt ut som hovedårsakene til det sviktende markedet. Les mer her

Økt fokus på sjøfartssikkerhet for å hindre terrorisme
Kommisjonen anser at det er viktig å vurdere hele spekteret av sjøtransport for å unngå å bli rammet av terrorisme. De nye sikkerhetsplanene vil også gjelde passasjerskip i nasjonale farvann. Les mer her

Et indre marked med sikre yrkespensjoner
Et viktig skritt for etableringen av et indre marked for yrkespensjoner ble tatt da Rådet vedtok pensjonsfonddirektivet denne uken. -Ti års diskusjoner er nå konkludert positivt, sa Kommissær for det indre marked, Frits Bolkestein da vedtaket ble presentert 13. mai. Les mer her

Sysselsetting i Europa i år 2000 – høyest produktivitet i tjenestemarkedet
Eurostat har gitt ut en rapport om sysselsettingen i EU i år 2000. Der kommer det frem at produktiviteten i EU, målt i merverdi per time, er høyest i tjenestemarkedet for boligsalg og utleie. Luxembourg, Sverige, Danmark og Tyskland står øverst på listen. Det er hotell- og restaurantbransjen som har den laveste produktiviteten i EU, viser rapporten. Tyskland har høyest produktivitet totalt sett, mens Irland og Italia kan vise til de laveste arbeidskraftkostnadene innenfor industrien. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse og miljø

EU-forskere spår dyster miljø- og energisituasjon i 2030
Verdens energiforbruk vil være doblet i 2030 og olje vil fortsette å dominere som energikilde med det resultat at også Co2-utslippene vokser til det dobbelte sammenlignet med 1990-nivået. USA vil stå for det meste av økningen. Les mer her

Økt andel biobrensel reduserer EUs avhengighet av diesel og bensin
Et nytt direktiv om bruk av biobrensel setter progressive mål frem til 2010 for hvor stor andel av energimarkedet i EU som skal dekkes av biobrensel. Slik skal EUs avhengighet av forurensende energikilder som diesel og bensin på sikt reduseres. Les mer her

Kommisjonen anbefaler bedre kreftovervåking
En av fire dør av kreft i Europa. Kommisjonen ber nå medlemslandene innføre effektive kontrollprogrammer for å overvåke brystkreft, tykktarmkreft og livmorhalskreft. Les mer her

Kjemikalier

Høring om ny kjemikalielovgivning
Kommisjonen la 7. mai frem en rekke nye forslag til kjemikalielovgivning som nå er ute til høring. Forslagene skal erstatte 40 gjeldende rettsakter på området og har til hensikt å forene interessene om et bærekraftig miljø og en konkurransedyktig industri i Europa. Les mer her

Hva skal vi med en ny kjemikalielovgivning i EU?
Hvordan vil det nye regelverket fungere og hva slags konsekvenser for det for industri og forbrukere? Disse og andre spørsmål med svar er samlet i et notat om Kommisjonens forslag til ny kjemikalielovgivning i EU. Les mer her

Nyttige web-steder for EUs kjemikaliepolitikk
Hjemmeside fra Kommisjones pressetjeneste reform av kjemikalielovgivning i EU besøker du her, Generaldirektoratet for Miljø har egen side om kjemikalier her

-Farlige stoffer er ikke bare et ansvar for kjemisk industri, sier sysselsettingskommissær Anna Diamantopoulou
Europeiske arbeideres arbeidsmiljø er Diamantopoulous ansvarsområde i Kommisjonen og 13. mai lanserte hun en paneuropeisk kampanje for å bekjempe risikoen forbundet med farlige stoffer på arbeidsplassen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk

USA vil ikke godkjenne EUs håndtering av GMO
Europakommisjonens handelskommissær Pascal Lamy uttrykte stor misnøye med at USA har bedt om WTO-konsultasjoner i forbindelse med EUs autorisasjonssystem for genetisk modifiserte organismer (GMO). Lamy mener det ikke finnes hjemmel for dette i WTO og at EUs system er åpent og ikke-diskriminerende. Les mer her

Til topp Link to top of page

Kultur, forskning og utdanning

Europeisk dag på filmfestivalen i Cannes 15. mai
For første gang arrangeres en Europeisk dag i forbindelse med filmfestivalen i Cannes. Kulturministere fra alle EU-landene og de nye landene møtes for å diskutere måter å fremme europeisk film og forholdet til verdensmarkedet. Les mer her

Nye EU-tester erstatter dyretesting
Nye testemetoder utviklet med EU-midler gir færre dyreforsøk i EU: 200 000 kaniner spares årlig når nye metoder er tatt i bruk. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminar

Security of Supply in a Competitive European Gas Market
Dato: Fredag 16. mai Tid: kl 13.00-14.00
A
vhengighet av ekstern olje og gass gjør EU-økonomien sårbar. Cristobal Burgos Alonso er seksjonssjef i Europakommisjonens generaldirektorat for transport og energi. Han kommer til Oslo og holder foredrag på Delegasjonen om forsyningssikkerhet.
Les mer her

Gratismateriell

"National Policies on Women and Science in Europe":
Rapport om kvinners deltakelse i forskning i 30 land i Europa. 140 sider på engelsk. Bestill ved å sende en e-post med ditt navn og postadresse til europakommisjonen@cec.eu.int

En oversikt over mer gratismateriell fra Delegasjonen finner du her

   

 

 

 

Tilbake Link to top of page