The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 18, 3. juli 2002 

Printer Friendly Page

Økonomi

Samferdsel

Miljø

EUs fremtid  

Arbeidsliv

Generelt

Utlysninger fra EU

 

Økonomi

Posten i Sverige får motta statsoverføringer
For at Posten AB skal opprettholde sin universelle tjeneste for leveranser av kontanter over disk eller ansikt til ansikt, ønsket svenske myndigheter å kompensere for dette med en årlig støtte på 44 millioner euro. Kommisjonen ga 2. juli klarsignal til overføringene. Les mer her

Stabile priser i EU
Tallene fra mai måned i år viser at industriprisene holder seg stabile sammenlignet med måneden før. Sammenliknet med mai i fjor, har industriprisindeksen for EU og eurosonen gått ned med 0,9%. Se sammendrag og tabeller her

Kamp mot svindel
Kommisjonen la 2. juli frem en rapport som viser hva som er oppnådd i 2001 av Kommisjonen og medlemslandene i kampen mot svindel. Les mer her

Kontroll med kontanter -Vanlige spørsmål
Som et ledd i kampanjen mot hvitvasking av penger har Kommisjonen foreslått felles retningslinjer for kontroll med overføring av kontanter i EU. Her kan du lese mer om bakgrunnen for forslaget og hvilke konsekvenser det vil ha for reisende. 

-Europa må sette fart i den nye økonomien
Erkki Liikanen, næringskommissær med ansvar for IT- og informasjonssamfunnet sa i en tale på en økonomikonferanse i München at Europa har en rekke urealiserte teknologiske muligheter og mange utfordringer med omstilling til den nye økonomien. Talen kan du lese her 

Arbeidsliv

Stabil arbeidsledighet i eurosonen
Arbeidsledighetstallene fra mai viser at eurolandene har en uendret prosentandel arbeidsledige på 8,3%. Samlet opplevde EU en svak økning i ledigheten i mai, sammenlignet med April, fra 7,5 % til 7,6%. Les mer her

Kampanje mot arbeidsrelatert stress
28% av arbeidstakerne i EU gir uttrykk for at de påvirkes av arbeidsrelatert stress. Det europeiske byrå for helse og sikkerhet på arbeidsplassen lanserte 2. juli en europeisk kampanje for å sette søkelys på denne problematikken. Les mer her

Kommisjonen bevilger penger til forskere for å hindre "brain drain" fra EU
Som et tiltak mot at forskere og vitenskapsfolk forsvinner til land utenfor EU, vil Kommisjonen bidra med 1. 580 milliarder euro innenfor det nye forskningsprogrammet (FP6) Beløpet gir en økning på 50% til denne posten, sammenlignet med det forrige forskningsprogrammet og utgjør nå 10% av den totale budsjettrammen. Les mer her 

Første rapport om kvalitetsindikatorer på livslang læring
Kvaliteten på livslang læring i 35 europeiske land er satt under lupen. Ifølge rapporten presterer ikke Europa som helhet bra nok, mens både Sverige og Norge kan vise til resultater over gjennomsnittet. Les mer her

Miljø

Ny strategi for å fremme bedriftenes bidrag til bærekraftig utvikling
Kommisjonen presenterte 2. juli sin nye strategi for å involvere bedriftene i arbeidet med bærekraftig utvikling. Hensikten er å skape et forum for de som berøres, slik at parter fra arbeidslivet, det sivile samfunn, forbrukere, bedrifter osv.  oppnår enighet om tiltak som må iverksettes og etterleves. Les mer her 

Hvordan spore og merke genetisk modifiserte organismer (GMO)?
Miljøkommissær Margot Wallström la frem Kommisjonens synspunkter i debatten i Europaparlamentet om sporbarhet og merking av GMO. Kommisjonen har lagt frem regelverk på området som nå er til behandling i Parlamentet. Les talen her

Kommisjonen misfornøyd med vannkvaliteten i medlemsland
Kommisjonen besluttet 2. juli å fortsette den jurdiske prosessen for å få medlemsland til å etterleve bestemmelsene om vannkvalitet. 9 land anklages nå av Kommisjonen for manglende rapportering og oppfølging av regelverket for vannkvalitet. Les mer her

EUs fremtid

Bedre informasjon til befolkningen i EU 
Etter oppfordring fra Parlamentet og Rådet har Kommisjonen innstilt på en ny tilnærming til informasjon og kommunikasjon. For første gang vil beslutningstakere på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå arbeide sammen for å dekke informasjonsbehovet. Les mer her

Ungdom mobiliserer i fremtidsdebatten
1000 unge mennesker fra 33 land er samlet i Danmark for å disktuere sine ideer for Europas fremtid. De er innlosjert på 13 danske folkehøyskoler og skal i løpet av to uker arbeide i mindre grupper, med mål om å enes om en felles plattform av ideer som skal presenteres for Konventet. 9-12 juli tar 210 unge mennesker mellom 18 og 25 år fra 28 land i Europa fremtidsdebatten på samme modell som Konventet. Ungdomskonventet skal deretter gi sine innspill i direkte dialog med Konventet. Les mer her 

Danmark har tatt over formannskapet
1. juli tok Danmark stafettpinnen fra Spania, og vil i seks måneder fremover lede møtene mellom medlemslandenes representanter i EU. Den danske statsministeren Anders Fogh Rasmussen understreker at utvidelsen får høyest prioritet. Besøk den danske hjemmesiden og les mer om prioriteringene her 

Bli bedre kjent med EUs fremtidige medlemsland!
Eurostat har publisert en årbok som viser statistikk fra de 13 kandidatlandene. Årboken inneholder detaljert informasjon om befolkning, utdanning, sosiale indikatorer osv. Her kan du blant annet lese at engelsk er det vanligste fremmedspråket i kandidatlandenes skolesystemer. Les mer her

Reform for å representere EU bedre i verden
Utenrikskommissær Chris Patten la 2. juli frem oversikt over de endringer som skal gjøres for å effektivisere EUs representasjon i verden, gjennom blant annet delegasjonene. Bedre overvåking og evaluering av delegasjonenes arbeid, er blant de viktigste punktene i reformen. Les mer her

Prioriteringene fremover -Tale av Prodi
Ved den siste plenumssamlingen i Europaparlamentet før sommeren 3. juli, la Kommisjonens president Romano Prodi frem sine prioriteringer for de nærmeste månedene. Utvidelsen, reform og Johannesburg-konferansen om miljø gis høyest prioritet i tiden som kommer. Les Prodis tale her

Sevilla, utvidelse, innvandring og reform
I sin tale til Europarlamentet i Strasbourg 2. juli la Kommisjonens president Romano Prodi vekt på de mest aktuelle utfordringene for EU i 2002. Les talen her

Samferdsel

Sjøfartssikkehet -De Palacio oppfordrer til rask gjennomføring
Etter at Rådet har endelig godkjent den andre lovgivningspakken for sjøsikkerhet som ble utarbeidet etter ERIKA-ulykken, oppfordrer nå  EUs visepresident med ansvar for energi- og transport Loyola de Palacio medlemslandene til å gjennomføre den nye lovgivningen snarest. Vedtaket innebærer blant annet opprettelsen av et Europeisk byrå for sjøfartssikkerhet.
Les mer her

Støtte til transport over Øresundbruen
Den europeiske investeringsbanken (EIB) vedtok 27. juni å finansiere oppkjøp av tog for passasjertransport over den nye Öresundbruen mellom Sverige og Danmark. Til sammen har EIB lånt 1,8 milliarder euro til den høyt prioriterte faste forbindelsen som strekker seg mellom Malmø og København. Les mer her

Generelt

Lettere å reise i EU med kjæledyr
27. juni ble EUs landbruksministre enige om et nytt system som skal gjøre det enklere å bringe med seg sine kjæledyr fra ett land til et annet i EU. Kjæledyreieren og helsekommissær David Byrne hilste avgjørelsen i Rådet velkommen. Les mer her 

Nye retningslinjer for å hindre HIV-spredning fra mor til barn
EU-finansiert forskning har ledet frem til nye retningslinjer for å redusere sjansene for at mødre med HIV-virus overfører smitten til barn. Les mer her

Utlysninger fra EU

Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering
Ansættelse i Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (London)
Les utlysningen her

Rammeprogram for civilretligt samarbejde — Årsprogram og indkaldelse af forslag i 2002. Les utlysningen her

Den europeiske sentralbank
Ledig stilling i Direktoratet Sekretariat og Sprogtjenester — Leder af Juristes-Linguistes-Afdelingen Les utlysningen her

Media Plus (2001-2005) — Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag 36/2002 — Støtte til grænseoverskridende distribution af europæiske film — Støtte til agenter, som sælger europæiske biograffilm på det internationale marked. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag til programmet for Tacis-seminarer og -konferencer i 2002 iværksat af Europa-Kommissionen. Les utlysningen her

 

 
 Tilbake Link to top of page