The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

EU-Nytt nr. 17, 7. mai 2003 

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Helse og miljø

Fiskeri og landbruk

Kultur, forskning og utdanning

Schumanforedraget 2003

Utlysninger

Seminar

Gratismateriell

EUs fremtid

Kommisjonen forsvarer små land i Konventet
Kommisjonen gjennomgikk 30. april forslag til institusjonelle reformer i EU som skal diskuteres i Konventets plenum 15. og 16. mai. Kommisjonen ønsker å beskytte små lands interesser og går inn for en kommissær per medlemsland også i fremtiden. Les mer her

Beskyttelse av grunnleggende rettigheter i Unionen
En ekspertgruppe som har jobbet med grunnleggende rettigheter for EU-borgere i lys av anti-terrortiltak iverksatt etter 11. septemer la 5. mai frem sin første rapport. Medlemslandenes regelverk utvikler seg på ulike måter som svar på moderne former for slaveri som illegal arbeidinnvandring og prostitusjon. Les mer her

Budsjettet for 2004: Det første budsjett i et utvidet EU
30. mai la Kommisjonen frem sitt foreløpige budsjettforslag for 2004 som er det aller første for et utvidet EU med ti nye medlemmer. Les mer her

EU i verden

Kommisjonen sender 210 millioner euro til Jordan og Egypt
Kommisjonen offentliggjorde 5. mai at de vil gjøre 210 millioner i finansiell bistand til Jordan og Egypt tilgjengelig for å minske de økonomiske skadevirkningene av krigen i Irak. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen vil ha moms på alle posttjenester
For å unngå skjevheter i det liberaliserte porstmarkedet ønsker Kommisjonen at alle posttjenester får moms. Kommisjonen tror ikke det vil føre til økte priser siden mange nasjonale postselskaper opererer med en "skjult" moms i form av høyere priser for å dekke utgifter. Les mer her

Går prisene opp med moms på posttjenester?
Hvorfor kan ikke alle postoperatører få momsfritak? Dette og andre spørsmål besvares i et notat fra Kommisjonens pressetjeneste om det nye forslaget om å legge moms på alle posttjenester. Les mer her

EU-landene har blitt dårligere til å gjennomføre EU-lovgivning; Norge i tetsjiktet
Resultattavlen for det indre marked som ble offentliggjort 5. mai viser at flere medlemsland har et stort etterslep i forhold til implementering av vedtatt EU-lovgivning i nasjonal lovgivning. Les mer her Norge gjør det bra og er rangert som nummer 2 på EFTAs resultattavle som du kan se her

Den nye metode - regler om sikrere, billigere og mer konkurrensedyktige produkter
Kommisjonen la 7. mai frem en melding om bedre anvendelse av direktivene etter den nye metode som har til formål å ytterligere styrke innsatsen til fordel for sikrere, billigere og mer konkurransedyktige europeiske produkter. Les mer her

Kvinner spiller en nøkkelrolle i utviklingen av informasjonssamfunnet
Kommisjonen og det greske formannskapet arrangerte i fellesskap en kongress om kjønn og IKT 5. og 6. mai i Athen. Målet var å diskutere årsaker til at kvinner er underrepresentert i ledelsen innen blant annet høyteknologisk industri. Les mer her

Studie om de ytterste regioner og øyer i EU
Innen utgangen av året vil Kommisjonen presentere en reform av regionalpolitikken. Studien av de syv ytterste regionene og og øyregioner som ble lagt frem 5. mai vil danne et viktig grunnlag for reformen. Les mer her

OLAF stopper internasjonal sigarettsmuglerliga
På informasjon fra Det europeiske antisvindelkontor (OLAF) kunne ti personer i en internasjonal sigarettsmuglerliga arresteres av tyske, nederlandske og belgiske myndigheter som  samarbeidet om denne saken. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse og miljø

WHO og EU styrker samarbeidet
Europakommisjonen og WHO møttes 7. mai i Brussel for en serie med konsultasjoner på toppnivå om å styrke og utvide samarbeidet innenfor feltet folkehelse. Fire kommissærer og en kabinettsjef hadde møter med Gro Harlem Brundtland Les mer her

Wallström vil skjerpe tiltak for å kutte EUs utslipp av klimagasser
EUs miljøkommissær Margot Wallström kommenterte 6. mai Det europeiske miljøbyrås rapport om utslipp av drivhusgasser i EU. For andre år på rad har utslippene økt, og Wallström gir nå medlemslandene beskjed om å skjerpe sine tiltak. Les mer her EU når ikke Kyoto-avtalens klimamål sier Miljøbyrået i en pressemelding du kan lese her

Hydrogenbussen er her!
EUs transport- og energikommissær Loyola de Palacio var til stede i Madrid 5. mai da den første hydrogenbussen fra EUs CUTE-prosjekt ble levert. CUTE bidrar til å utvikle og demonstrere busser basert på hydrogen brenselcelleteknologi. Les mer her

Til topp Link to top of page

Fiskeri og landbruk

Første tiltak i gjennomføringen av den nye fiskeripolitikken
Kommisjonen har foreslått en langsiktig gjenreisning av torskebestanden som trues av kollaps. Lavere fangstkvoter, begrenset fiske og spesielle kontroll og overvåkingsmekanismer settes inn som tiltak i en langsiktig strategi som i løpet av fem til ti år skal bringe torskebestanden tilbake et bærekraftig nivå. Les mer her

Hva skjer med fiskerne når fisket reduseres?
Vil ikke disse tiltakene ødelegge den skotske fiskeflåten? Dette og andre spørsmål besvares i et notat fra Kommisjonens pressetjeneste om de nye tiltakene i en langsiktig strategi for å gjenreise torskebestanden. Les mer her

Elektronisk merking av europeisk buskap
Resultatene av Kommisjonens prosjekt for elektronisk merking av dyr (IDEA) ble presentert på en bondegård utenfor Roma 5. mai. Individuell identfisering av dyra er nødvendig for å unngå svindel med landbrukssubsidier samt å styrke helse-og sikkerhetskontrollen, sa EUs forbruker- og helsekommissær David Byrne. Les mer her

Til topp Link to top of page

Kultur, forskning og utdanning

EU enige om måling av nasjonale utdanningssystemer
EUs utdanningsministere tok 5. mai et viktig skritt for å oppfylle målene fra Lisboa i 2000 om å bli den mest konkurransedyktige, kunnskapsbaserte økonomien i verden. Ministerene ble enige om referansenivåer for å bedømme resultatene i medlemmenes satsing på utdanning og kunnskap. Les mer her

Norge vinner EUs/Europa Nostras kulturarvpris på 10.000 euro
9. mai vil EU og Europa Nostra annonsere vinnerne av kulturarvprisen på 10.000 euro. Vi kan allerede nå røpe at Norge er en av vinnerne, med restaureringen av Sandbu gård i Vågå. Les mer her

Stor undersøkelse om europeere og livslang læring
5. mai ble de viktigste funnene offentliggjort fra en Eurobarometer-undersøkelse om europeere og livslang læring. 18000 mennesker fra alle EU-landene samt Norge og Island har blitt personlig intervjuet. Manglende tid og penger står ofte i veien for etterutdanning. Les mer her

Enklere regler for statstøtte til SMBers forskning og utvikling
Kommisjonen foreslo 7. mai en forordning for forsknings- og utviklingsstøtte til små og mellomstore bedrifter. Reglene skal forenkle og oppmuntre til FoU-tiltak i medlemslandene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Schumanforedraget 2003

Enlargement and Wider Europe
The impact of EU enlargement on non-members

Foredragsholder er Prof. Dr hab. DANUTA HÜBNER, statssekretær i Utenriksdepartementet i Polen, sekretær i Polens komité for europeisk integrasjon og medlem av Konventet for Europas fremtid.

Les foredraget hun holdt i Universitetets aula her
 

 

Utlysninger

Det europeiske flyktningefond
Den Europæiske Flygtningefond 2000-2004 — Indkaldelse af forslag 2003 — Fællesskabsforanstaltninger Les mer her

Funksjonshemmede
Indkaldelse af forslag (VP/2003/015) — Budgetpost B3-4102/B5-806: "Analyse og undersøgelser vedrørende den sociale og arbejdsmæssige situation, befolkningsudviklingen og familien" og "Det Europæiske Handicapår" Les mer her

Media Plus
Media Plus (2001-2005) — Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag: DG EAC/35/03 — Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter Les mer her

Vitenskap og samfunn
Indkaldelse af interessetilkendegivelser på området "Videnskab og samfund" — Mulighed for at hjælpe i forbindelse med gennemførelsen af særprogrammet "Strukturering af det europæiske forskningsområde", der udgør en del af det sjette rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling Les mer her

Felles aksjoner: Leonardo, Sokrates og Ung i Europa
Indkaldelse af forslag (GD EAC nr. 15/03) — Fælles aktioner — programmerne Socrates, Leonardo da Vinci, Unge Les mer her

Pris for god journalistikk
For de beste reportasjer og artikler innen menneskerettigheter, demokrati og utvikling. Lorenzo Natalis pris for journalistikk ble etablert av Europakommisjonen i 1992 og gir årlig priser til vinnere på 10.000 euro. Send artikkel sammen med et utfylt skjema innen 31. mai. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminar

"European Perspectives for South-East Europe"
Europakommisjonens delegasjon arrangerer seminar om EUs forhold til Sør-Øst-Europa. Foredragsholder er Axel Sotirios Wallden, rådgiver for den greske utenriksministeren.
Dato: Tirsdag 13. mai
Tid: kl 15.30-16.30
Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VIIs gate 10, 9 etg.
Les mer her

Gratismateriell

"National Policies on Women and Science in Europe":
Rapport om kvinners deltakelse i forskning i 30 land i Europa. 140 sider på engelsk. Bestill ved å sende en e-post med ditt navn og postadresse til europakommisjonen@cec.eu.int

 

   

 

 

Tilbake Link to top of page