The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

EU-Nytt nr. 7, 19. februar 2003 

Europas fremtid

Utvidelsen

Økonomi

Konkurranse

EU i verden

Justispolitikk

Sosial

Landbruk

 

Europas fremtid

Kommisjonen foreslår regler for statutter og finansiering for europeiske politiske partier
Europakommisjonen vedtok i dag et forslag om statutter og uavhengig finansiering av europeiske politiske partier. Kommisjonens president Romano Prodi uttalte at sterke og uavhengige europeiske partier er nødvendig for å styrke demokratiet i EU. Les mer her
 

En konstitusjon for Europa: Romano Prodi konsulterer folket
Europakommisjonens president Romano Prodi har lansert en internettdebatt om en mulig konstitusjon for Europa, basert på det såkalte "Penelopedokumentet". Interesserte kan nå ytre sin mening om EUs fremtid innenfor ulike temaer som justispolitikk, demokrati og monetær politikk. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utvidelsen

Kommisjonen avgir positiv innstilling om medlemskap for ti kandidatland
Europakommisjonen avga i dag positivt innstilling om medlemskap for de ti kandidatlandene som sluttførte forhandlingene om medlemskap ved toppmøtet i København i desember. Günther Verheugen, EUs kommissær for utvidelsen, uttalte at uttalelsen satte kronen på verket etter mange år med hardt arbeid. Les mer her

Kommisjonen klar til å ta større ansvar etter utvidelsen
Europakommisjonen har i dag satt målene for rekruttering av medarbeidere fra de ti nye medlemslandene etter 1. mai 2004. Grundig planlegging er nødvendig for å sikre at Kommisjonen er representativ og i stand til å takle økning i administrative oppgaver og antal arbeidsspråk. Les mer her

Flerspråklighet i Europakommisjonen: En gammel tradisjon og verdifullt for EU
EU har i dag 11 offisielle språk. Etter utvidelsen østover vil det komme til ni eller ti nye språk. Alle disse språkene er likestilt i følge EUs traktater. Europakommisjonen har ikke til hensikt å gi opp prinsippet om flerspråklighet, og satser nå på rekruttering til oversetterstaben og effektivisering av oversettelsesarbeidet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi

Kommisjonen med uttalelse om reform av Den europeiske sentralbankens styre
Kommisjonen har vedtatt en uttalelse om ESBs forslag vedrørende stemmegivning i styret, sett i lys av EU-utvidelsen. Kommisjonen mener den foreslåtte modell vil være et skritt i retning av å sikre effektiv beslutningstakning. Selv om det er begrensninger i forhold til å foreta endringer i ESB, bør slike endringer vurderes i forbindelse med Konventets arbeid og den påfølgende regjeringskonferansen (IGC). Les mer her

Kommisjonen vurderer Portugals oppdaterte stabilitetsprogram
Kommisjonen har vedtatt et forslag til Rådsuttalelse vedrørende 2002-oppdateringen av Portugals stabilitetsprogram, som ble fremlagt 17. januar 2003. Det oppdaterte stabilitetsprogrammet estimerer et underskudd på 2,8% av BNP i 2002, og legger opp til gradvis forbedring frem til nesten-balanse i slutten av perioden (2006). Les mer her

Kommisjonen vurderer Luxembourgs oppdaterte stabilitetsprogram (2001-2005)
Luxembourgs oppdaterte stabiltietsprogram, som ble presentert 17 desember, er behandlet av Kommisjonen. Et forslag til Rådsuttalelse er i dag avgitt fra Kommisjonen. Ler mer her

Til topp Link to top of page

Konkurranse

Kommisjonen krever tilbakebetaling av støtte til Hilados y Tejidos Puigneró
Kommisjonen har funnet ut at spanske myndigheter har unlatt å kreve inn utestående skatt og trygdeinnbetalinger fra selskapet Hilados y Tejidos Puigneró. Dette bryter mot statsstøtteregelverket og spanske myndigheter må innkreve pengene. Les mer her

Kommisjonen undersøker støtte til Herlitz
Kommisjonen startet i dag formell undersøkelsesprosedyre kombinert med informasjonsforbud knyttet til flere støttetiltak, hvorav blant annet et lån på 1 million Euro til Herlitz PBS AG, som Tyskland har notifisert som redningsstøtte. Kommisjonen er i tvil om denne såkalte redningsstøtten er i tråd med Felleskapets retningslinjer for statsstøtte. Les mer her

Kommisjonen gjenåpner undersøkelser vedrørende det spanske kullgruveselskapet Gonzáless y Díez S.A.
Les mer her

Kommisjonen godkjenner spansk støtte til Hunosa kullgruveselskap
Visepresident Loyola de Palacia, kommissær for transport og eneri, har besluttet ikke å følge saken om subsidier på 1,6 milliard Euro som Spania ga gruveselskapet i perioden 1999 til 2001. Støtten er gitt i tråd med reglene for det indre marked. Les mer her

Kommisjonen vil undersøke støtte til gruveindustrien i regionen Castilla-Leon i Spania
Visepresident de Palacio har foreslaått at Kommisjonen undersøker støtte gitt av den autonome regionen Castilla-Leon til private kullgruveselskaper i 2001 og 2002. Les mer her

Kommisjonen godkjenner britisk støtte til langdistansebusser som gir rabatt til eldre og andre med redusert mobilitet
Kommisjonen har besluttet ikke å komme med innvendinger mot den årlige støtten på nesten 19 millioner Euro som den britiske regjering gir til busselskaper som tilbyr halv pris til eldre og uføre. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

"Ingen barn skal glemmes": EU og UNICEF i partnerskap for barns rettigheter
Et initiativ for å styrke barns rettigheter i sentral- og øst-europeiske land, samt i samveldet av uavhengige stater(SUS) ble lansert 18. januar. Det toårige prosjektet har mottatt støtte på 400.000 Euro gjennom Kommisjonens program for å fremme menneskerettigheter og demokrati (EIDHR). Les mer her

Kommisjonen vedtar støtteprogram på 24 millioner € til Tanzania
Les mer her

Til topp Link to top of page

Justispolitikk

Kommisjonen med Grønnbok om prosedyregarantier gjeldende mistenkte og anklagede i straffesaker i EU
En grønnbok som foreslår garantier gjeldende mistenkte og anklagede i straffesaker i EU er vedtatt av Kommisjonen, og sendes nå til Rådet, Europaparlamentet og Den sosiale og økonomiske komite. Grønnboken er et initiativ for skape et reelt europeisk område av rettferdighet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Sosial

Sysselsettingsagenda på skinner, sier Kommisjonen
Kommisjonens tredje årsrapport om fremdriften i EUs sysselsettingspolitiske agenda fra 2000 viser at agendaen følger tidsplanen og bidrar til å gjøre EUs arbeidsmarked mer miljøvennlig med 2,5 millioner nye jobber skapt i 2001-2002. Rapporten viser også at EU må sette opp tempoet dersom Lisboa-målene om 15 millioner nye jobber skal nås innen 2010. Les mer her

Sosiale ytelser i EU i 2000:
Sverige, Frankrike og Tyskland med høyest andel av BNP til sosiale ytelser. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk

Reform av landbrukspolitikken: Kommisjonen foreslår å forenkle reglene for statsstøtte
Forenklet administrasjon og effektiv overvåkning av statstøtte til landbruket uten å svekke Kommisjonens oppsyn er hovedinnholdet i Kommisjonens utkast til regelverk. Det nye regelverket vil gjøre det mulig for medlemsstater å gi ulike former for statsstøtte, uten å måtte få Kommisjonens forhåndsgodkjennelse. Bedre miljø, dyrevelferd og hygieniske standarder er fremdeles en overordnet målstning. Les mer her

WTO og landbruk:
Landbrukskommissær Franz Fischler mener det er lite i Harbinsons utkast som bringer WTO-partene nærme hverandre. Les mer her

Til topp Link to top of page

   

 

 

Tilbake Link to top of page