The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

EU-Nytt nr. 5, 5. februar 2003 

Reform i EU

EU i verden

Miljø

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Samferdsel

Landbruk og matvaretrygghet

Økonomi og arbeidsliv

Forskning og utdanning

Utlysninger

Reform i EU

Prodi ber om et forent fredsinitiativ fra medlemslandene
Den europeiske integrasjonen er femti år gammel, men fortsatt er EU et prosjekt i sin ungdom, sa Europakommisjonens president Romano Prodi i en tale om Europas fremtid som han holdt i Catalonia 3. februar. Samtidig uttrykte han ønsket om at EUs medlemsland står sammen i et forent fredsinitiativ. Les mer her

1. februar trådte Nice-traktaten i kraft
En ny traktat ble gjort gjeldende for EU fra og med 1. februar. Traktaten innebærer institusjonelle endringer som baner vei for at EU kan utvides med inntil 12 nye land. Blant annet trer nye stemmevektsregler i kraft når EU utvides. Les mer her

Det sivile samfunn i søkerlandene ønsker en aktiv rolle i debatten om Europas fremtid
Den økonomiske og sosiale komité organiserte 30. - 31. januar et seminar med representanter fra frivillige organisasjoner i søkerlandene om deres rolle i debatten om Europas fremtid. Det sivile samfunn er i rask utvikling i søkerlandene, og organisasjonene krever deltakelse i debatten om Europas fremtid. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Albanias europeiske skjebne
Europakommisjonens president Romano Prodi holdt 31. januar en tale i det albanske parlamentet om Albanias fremtid innenfor et integrert Europa. Prodi sa at dagen Albania blir fullverdig medlem av EU, blir en gledens dag for ham personlig. Les mer her

Etiske aspekter ved kliniske forskning i utviklingsland
Den europeiske etikk-gruppen under ledelse av den svenske filsofen Göran Hermeren presenterte 5. februar sin vurdering av de etiske aspektene knyttet til klinisk forskning i utviklingsland. Gruppen støtter de EU-finansierte forskningsprosjektene om fattigdomserelaterte sykdommer. Les mer her 

Kommisjonen forsvarer offentlige tjenester i WTO
Kommisjonen presenterte 5. februar sitt forslag til forhandlingsopplegg foran den neste WTO-runden i Geneve i mars. Forslaget gir bedre tilgang til EUs tjenestemarked for tredjeland, samtidig som de offentlige tjeneste innenfor helse og skole beskyttes. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Kommisjonen vil forbedre overvåking av klimagassutslipp fra medlemslandene
Kommisjonen la 5. februar frem et forslag som tar sikte på å styrke systemet for overvåking av EUs utslipp av drivhusgasser. Forslaget vil hjelpe EU og medlemslandene til å innfri de internasjonale forpliktelsene på området klimaendring. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosiale spørsmål

EUs sosial og sysselsettingspolitikk
Kommisjonens generaldirektør for sysselsetting og sosiale spørsmål var i Norge 31. januar og holdt et innlegg om EUs sosial og sysselsettingspolitikk på en konferanse om arbeidsliv i Oslo. Talen kan du lese her

Rundebordskonferanse om Islamofobi
På initiativ fra EUs kommissær for sysselsetting og sosiale spørsmål, Anna Diamantopoulou, avholdes 6. februar en rundebordskonferanse i Brussel om frykten for muslimer og Islam i Europa. Serien med rundebordskonferanser om fremmedfrykt er et direkte svar på økningen i antisemittiske og anti-islamske holdninger i Europa etter angrepet på USA 11. september. Les mer her

Fortsatt EU-støtte for å bekjempe vold mot barn og kvinner
EUs program for bekjempelse av vold mot barn og kvinner, Daphne, vil få en etterfølger kalt Daphne II for perioden 2004-2008. Norge deltar også i dette programmet som gir EU-støtte til prosjekter drevet av institusjoner og frivillige organisasjoner for å beskytte barn og kvinner mot vold. Les mer her

Latvia følger EUs sysselsettingsstrategi fram mot medlemskap
EUs kommissær for sysselsetting og sosiale spørsmål, Anna Diamantopoulou, møter 6. februar den latviske velferdsministeren Dagnija Stake for å signere en avtale om sysselsettingsmål i Latvia. Les mer her

Kommisjonens bidrag for den sosiale dimensjon i globaliseringen
Verdenskommisjonen for en sosial dimensjon i globaliseringen ble nedsatt av den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO i februar 2002. Europakommisjonen deltar aktivt i dette arbeidet og arrangerte 3. og 4. februar om hvordan den europeiske sosiale modell svarer på globaliseringens utfordringer. Les mer her

Til topp Link to top of page

Energi og samferdsel

Nye perspektiver for EUs skipsverftsindustri
Næringskommissær Erkki Liikanen holdt 29. januar et innlegg til europeiske skipsverftsrepresentanter om Kommisjonens nye iniativ for å støtte EUs verft LeaderSHIP 2015. Les mer her

Mot en styrket energidialog mellom Norge og EU
Kommisjonen og norske myndigheter er enige om å videreutvikle energisamarbeidet. Dette kom frem under møtet 29. janaur i Brussel mellom Norges energiminister Einar Steensnæs og EUs energi- og transportkommissær Loyola de Palacio. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og matvaretrygghet


Franz Fischler i Washington 4. februar

Europas landbrukspolitikk i en global økonomi
4. februar besøkte Franz Fischler, ansvarlig for landbruk og fiskeri i Europakommisjonen, Washington hvor han holdt en innledning om europeisk landbrukspolitikk i en global økonomi. -Liberalisering er nødvendig for å slippe u-land inn på markedet, men samtidig må hensyn til miljø, sosiale konsekvenser og forbrukere tas på alvor, sa Fischler. Les mer her

Kommisjonen reduserer støtte til eksport av levende kveg
For å bedre dyrevelferden, reduserer Kommisjonen mulighetene for støtte i forbindelse med eksport av levende kveg. Det nye regleverket som omhandler disse støtteordningene er kraftig forenklet og forbedret med sikte på å bedre dyrevelferden. Les mer her

Kommisjonen foreslår marvarekontroll med evne til å bite
5. februar la Kommisjonen frem et forslag om en Regulering av offiselle matvarekontroller. Forslaget vil strømlinjeforme og styrke det eksisterende kontrollsystemet og gi en sterk og effektiv  håndhevingsmekanisme. Les mer her

Hvordan kontrollere at maten er trygg?
Kommisjonen foreslår  å styrke kontroll- og overvåkningsmekanismene innenfor europeisk matvareproduksjon. Næringsmiddelstrygghet fra jord til bord skal sikres for europeiske forbrukere gjennom mer effektive kontrollmekanismer. Spørsmål og svar om Kommisjonens forslag finner du her
 

Til topp Link to top of page

Økonomi og arbeidsliv

Stabil arbeidsledighet i EU
Arbeidsledighetstallene fra desember for de 12 eurolandene i EU er stabile på 8,5 % sammenlignet med måneden før. EU som helhet har en ledighet på 7,8% som er en liten økning i forhold til november. Luxembourg, Nederland og Østerrike har lavest ledighet, mens Spania topper statistikken med 12 % ledighet i desember 2002. Les mer her

EU tvinger Microsoft til endringer
Microsoft har gitt etter for EUs krav i forbindelse med utformingen av deres Passport-tjeneste. Dermed blir brukerens databeskyttelse mye bedre. Les mer her

Pensjonsbeskatning: Kommisjonen angriper diskriminering av utenlandske pensjonskasser i seks medlemsland
Europakommisjonen har sendt en formell anmodning til Danmark om å endre den danske lovgivning som ikke gir samme fradragsberettigelse for innskudd til utenlandske pensjonskasser som til danske. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning og utdanning

Ny nettportal for e-læring
EUs kultur- og utdanningskommissær Viviane Reding lanserte 4. februar et nytt nettsted om e-læring i Europa. Portalen vil ikke bare gi informasjon om Kommisjonens initiativer på feltet, men også lenker til nasjonale tiltak, både private og offentlige, samt bidrag fra en rekke eksperter på tema som for eksempel datakyndighet og situasjonen i søkerlandene. Les mer her Besøk portalen ved å klikke på logoen nedenfor:

EU-forskning avdekker overflateeffekter av jordskjelv
Forskning utført ved Kommisjonens forskningssenter (Joint Research Centre) har avdekket effekter av et jordskjelv på det indiske subkontinent. Resultatene kan brukes til fremtidige analyser av jordskjelv også andre steder. Les mer her

Utlysninger

Bærekraftig utvikling av bymiljøet
Indkaldelse af forslag vedrørende en fælles ramme for samarbejde til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet (Afgørelse nr. 1411/2001/EF)
Les mer her

Dyresykdommer
Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende deltagelse i et program for evalueringen af tester til diagnosticering af transmisible spongiforme encephalopatier (TSE) i drøvtyggere (1) Les mer her

Til topp Link to top of page

 

 

Tilbake Link to top of page