The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

EU-Nytt nr. 4, 29. januar 2003 

Reform i EU

EU i verden

Miljø

Samferdsel

Landbruk og fiske

Økonomi og arbeidsliv

Ingen hindring! 2003 er de funksjonshemmedes år i Europa
26. januar 2003 gikk startskuddet for en kampanje som skal gi økt respekt og økt deltagelse i samfunnet for store grupper av befolkningen i Europa. Det europeiske år for funksjonshemmede er det mest ambisøse politiske fremstøtet å fremme like rettigheter for funksjonshemmede som noensinne er blitt gjort i Europa. Norge deltar med sin egen kampanje med slagordet Ingen hindring. Les mer her


Til topp Link to top of page

Reform i EU

Samarbeidsmodeller i et utvidet EU
Europakommisjonens representant i Konventet for Europas fremtid, Antonio Vittorino, holdt 28. januar en tale i Brussel om ulike modeller for samarbeid i et utvidet EU. Vittorino ønsker  blant annet at Kommisjonen alene har forslagsrett når det gjelder Schengen-samarbeidet. Les mer her

To uavhengige studier om Den europeiske modellen
Kommisjonens president, Romano Prodi, åpnet 29. januar de første møtene til to uavhengige arbeidsgrupper som skal diskutere den europeiske modellen i et langsiktig perspektiv. Mens den ene gruppen vil fokusere på verdigrunnlaget, skal den andre gruppen sette søkelys på bærekraftigheten i det europeiske prosjekt. Les mer her

Reform av Kommisjonen i høy hastighet
Kommisjonen la 29. januar frem en rapport som viser at 87 av 98 reformtiltak som Kommisjonen forpliktet seg til i mars 2000 er gjennomført. Viktige endringer innenfor finansstyring, ressursforvaltning og politikk overfor de ansatte er trådt i kraft. Les mer her Les innlegget fra reformansvarlig, kommissær Neil Kinnock, på pressekonferansen samme dag her

Kom til orde i Europa!
Kommisjonen har utviklet en ny nettportal som skal gjøre det lettere for borgere i EU å komme til orde i EUs politiske beslutningsprosess. Slik kan Kommisjonen få innspill til sine forslag. Brukerne får full oversikt over alle offentlige høringer gjennom det nye nettstedet, som opererer med alle offisielle EU-språk. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

EU tar initiativ for å fremme forhandlingene om landbruk i WTO
Kommisjonen fikk enstemmig støtte i Rådet 27. januar for sitt forslag til forhandlingsopplegg foran WTO-runden om landbruk. EU vil foreslå senking av tollsatster på 36 % på landbruksprodukter og kutt på 45% i alle former for eksportsubsidier. Les mer her

EU etablerer Delegasjon i Singapore
Kommisjonen har åpnet Delegasjonskontor i Singapore som et ledd i arbeidet med å styrke EUs forbindelser med Singapore og med Asia generelt. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

EU tar juridiske skritt mot seks medlemsland for luftforurensing
Kommisjonen har tatt juridiske skritt mot seks medlemsland for manglende tiltak for bedre luftkvalitet, klima og beskyttelse av ozonlaget. Les mer her

Svakere syn eller svakere farve på laksen?
Kommisjonen vedtok 27. januar å innføre langt lavere tillatt verdi av tilsetningsstoffet Canthaxanthin som brukes i dyrefôr for å få en sterkere farve på blant annet laksekjøtt. Forskere har oppdaget av for høye doser av stoffet kan påvirke menneskers synsevne. Les mer her

Miljøstyring og det sivile samfunn
Miljøkommissær Margot Wallström holdt  åpningsinnlegget på en konferanse om miljøstyring og det sivile samfunn som gikk av stabelen  27. januar i Brussel. Konferansen med deltakere fra hele Europa skal munne ut i en rapport med anbefalinger for hvordan blant andre miljøorganisasjoner bedre skal involveres i miljøpolitiske beslutninger i EU. Les mer her

De Palacio og Busquin besøker forskningsanlegg for radioaktivt avfall
Innen få år skal alt radioaktivt avfall i EU begraves dypt under jorden. 4. februar besøker kommissærene Loyola de Palacio og Philippe Busquin et EU-støttet forskningsprosjekt for oppbevaring av radiaktivt avfall. Les mer her

Til topp Link to top of page

Samferdsel

Ny direktør i Det europeiske maritime sikkerhetsbyrå
Willem de Reuter ble oppnevnt til direktør for EUs byrå for maritim sikkerhet 29. januar. I etterkant av Prestige-ulykken har Kommisjonen fått fortgang i etableringen av byrået som vil få en viktig rolle i EUs maritime sikkerhet og rammeverk for å forhindre forurensing. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

EUs landbruksministere diskuterte reform av felles landbrukspolitikk
Kommisjonen ønsker et mer miljøvennlig og forbrukerorientert landbruk og presenterte en rapport til diskusjonene om reformen av den felles landbrukspolitikken i EU for Rådet i januar. Les mer om dette møtet her

EUs første konferanse om kvinner i fiskerisektoren
Kommisjonen ønsker med sin reform av den felles fiskeripolitikken å styrke kvinnenes stilling i fiskerisektoren. 23.-24. januar arrangerte Kommisjonen sin første konferanse om kvinners rolle i denne sektoren. -22% av arbeidsstyrken i fiskeriindustrien er kvinner, sa EUs fiskerikommissær Franz Fischler som etterlyser økt fokus på kvinners stilling i sektoren. Les mer her Les Fischlers innlegg på konferansen her
 

Til topp Link to top of page

Økonomi og arbeidsliv

EUs forbrukere fornøyd med strøm, misfornøyd med samferdsel
En omfattende undersøkelse blant europeiske forbrukere viser at de fleste er fornøyd med kvaliteten på tjenester som post, telekommunikasjoner, elektrisitet og vann. Transporttjenestene er EUs forbrukere minst fornøyd med; og bytransport aller minst. Les mer her

Ekspertgruppe skal få fart i bioteknologipatent
Kommisjonen har igangsatt en rekke tiltak for å få medlemslandene til å gjennomføre direktivet fra 1998 om rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser. Blant annet skal en ekspertgruppe analysere medlemslandenes implementering av lovverket. Kommissær for Det indre marked, Frits Bolkestein, sa at hvis ikke direktivet implementeres vil Europas biotek-sektor falle ytterligere etter konkurrentene. Les mer her

Arbeidsgruppe diskuterer erfaringene med eurokontanter
En arbeidsgruppe bestående av representanter for Kommisjonen, sentralbanken, banknæringen og forbrukerorganisasjoner vil evaluere bruken av eurokontanter og diskutere ulike forslag som for eksempel utfasing av to priser innen 30. juni 2003. Les mer her

Kvinner er alvorlig underrepresentert i industriell forskning
Bare 50.000 av de 500.000 forskerne som er ansatt i industrien i Europa er kvinner viser en rapport som ble offentliggjort av Kommisjonen 23. januar. Kommisjonen ønsker tiltak for å øke kvinnenandelen av forskere i industrien. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

 

Tilbake Link to top of page