The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

EU-programmer med norsk deltagelse

Tema Norske kontakter
   
Forskning og teknologi  
7. rammeprogram for forskning (2007-13)
Norge deltar i rammeprogrammene for forskning og teknologisk utvikling gjennom EØS-avtalen. Budsjett: 50 521 milliarder euro
Norges Forskningsråd

 

   
Informasjonsteknologi  
i2010 - EUs politikk for informasjonssamfunnet
Norge deltar i ulike programmer som er en del av i2010.

Mer informasjon om programmene finner du her:
CIP
eContent plus (2005-2008)
Safer Internet plus Programme.


 


CIP:Norges Forskningsråd
eContent plus:Nasjonalt kontaktpunkt
Safer Internet plus (2005-8):Medietilsynet

   
Kultur og medier  
Kultur 2007-13
Med dette programmet ønsker EU å styrke det felles europeiske kulturelle området.Norge deltar i ulike programmer som er en del av EØS.
Kulturrådet
Kontaktperson: Astrid Bjerke
Epost:astrid.bjerke@kulturrad.no
Tel: 22478368
   
MEDIA 2007-13
Dette programmet skal bevare og styrke det europeiske kulturelle mangfoldet og den kinematografiske og audiovisuelle arven. Norge deltar i ulike programmer som er en del av EØS. Budsjett: 755 millioner euro.
MEDIA Desk Norge, Norsk Filmfond
Kontaktperson: Sidsel Hellebø-Hansson
Tel. 22478866
Epost: sidsel@mediadesk.no
   
Ungdom og utdanning  
Livslang læring - Lifelong Learning programme (2007-13)
Dette programmet erstatter Socrates, Leonardo da Vinci og eLearning programmene. Det omfatter fire programmer: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci og Grundtvig. Budsjett: 6 970 millioner euro.

SIU er kontaktpunkt for de ulike utdanningsprogrammene.

 

   
Europass
Europass skal fremme mobilitet og livslang læring i et utvidet Europa, samt gjøre det lettere å få sine kvalifikasjoner og ferdigheter forstått og godkjent i andre EU- land.

Det nasjonale Europass-senteret i Norge er kontaktpunkt
for Europass

 

Aktiv Ungdom
Aktiv ungdom-programmet gir støtte til gruppeutveksling, volontørtjeneste og lokale ungdomsprosjekter.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Telefon: 24 04 40 00
E-post:
post@bufdir.no
   
Sosial- og forbrukerspørsmål  
EUs forbrukerprogram (2007-13)
Programmet skal bidra til beskyttelsen av forbrukere i Europa.

Barne og likestillingsdepartementet
Kontaktperson: Erik Skaudal
Tel. 22242461
Epost: erik.skaudal@bld.dep.no
   
IDABC work programme (2005-9)
IDABC står for Interoperable Delivery of European eGovernments Services to Public Administrations, Businesses and Citizens. Programmet skal fremme og støtte offentlige tjenester på tvers av landegrensene.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kontaktperson: Tarje Bjorgum
Tel. 22244950
Epost: tarje.bjorgum@fad.dep.no
   
EQUAL
EQUAL-initiativet skal fremme et mer inkluderende arbeidsliv ved å bekjempe diskriminering og ekskludering basert på kjønn, etnisk opprinnelse, religion og livssyn, funksjonshemninger, alder eller seksuell legning.
Barne- og likestillingsdepartementet
Kontaktperson: Jorun Hjertø
Tel. 22242548
Epost: jorun.hjerto@bld.dep.no
   
PROGRESS (2007-2013) Community Programme for employment and solidarity
Programmet er delt inn i fem områder: sysselsetting, sosial beskyttelse og inkludering, arbeidsforhold, mangfold og bekjempelse av diskriminering og likestilling. Budsjett: 628, 8 millioner euro.

Arbeids- og Inkluderingsdepartementet
Kontaktperson: Christian B. Kielland
Tel. 22248564
Epost: christian.kielland@aid.dep.no
   
DAPHNE (2004-8)
Formål: Preventive tiltak for å bekjempe vold overfor barn, unge og kvinner. Budsjett: 50 millioner euro
Barne- og likestillingsdepartementet
Kontaktperson: Hilde Bautz-Holter Geving
Tel. 22242506
hbh@bld.dep.no
   
Næringsliv og regional utvikling  
European Territorial Cooperation, ETC (tidligere Interreg)
Norge deltar i deler av EUs regionalpolitikk gjennom EØS-avtalen.
For mer informasjon på norsk, klikk her.
Kontaktperson: Odd Godal
Tel. 22247021
Epost: odd.godal@krd.dep.no
   
EURES
Formål: Gi norske arbeidstakere muligheten til å arbeide i Europa, og gi andre europeere muligheten til å jobbe i Norge. Samtidig gir skal arbeidsgivere lettere kunne få tak i arbeidskraft fra  hele Europa. EURES-kontaktene på AETAT gir informasjon og råd til arbeidstakere og arbeidsgivere.


Arbeids- og Inkluderingsdepartementet har forvaltningsansvar
for norsk medlemskap i EURES. AETAT hjelper arbeidsgivere
og -takere. Kontaktperson: EURES-manager Berit Alfsen
Aetat Arbeidsdirektoratet
Tlf. 23 35 24 00
   
Miljø, transport og energi  
Marco Polo II (2007-10)
Programmet har som mål å bedre trafikken og transportflyten i Europa. Norge deltar som en del av EØS-avtalen.
Samferdselsdepartementet
Kontaktperson: Ole Tollefsen
Tel. 22248314
Epost: ole.tollefsen@sd.dep.no
   
Konkurranse og innovasjon  
Competitiveness and Innovation framework programme (2007-13)
Programmet har tre underordnede programmer:
Entrepenørskap og innovationsprogrammet
ICT-programmet (erstatter eTEN)
Intelligent Energy Europe-programmet


Norske Kontakter:
Næringslivs- og handelsdepartementet
Fornyings- og Administrasjonsdepartementet
Olje- og Energidepartementet
   
Folkehelse  
Folkehelseprogrammet (2003-8)
Målet er å
forbedre helseinformasjon og kunnskap ved informasjon til brukere, politikere og helsemyndigheter. Budsjett: 353,8 millioner euro
Helse- og Omsorgsdepartementet
Kontaktperson: Tharald Hetland
Telefon: 22 24 86 42
e-post:
thah@hod.dep.no
   
Statistikk  
Felles Statistikkprogram (2003-7)
Norge deltar gjennom EØS-avtalen på et samarbeidet om felles statistikk.
Statistisk sentralbyrå