The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

EU-programmer med norsk deltakelse

Se også UDs Europaportal

Forskning og teknologi

Informasjonsteknologi

Ungdom og utdanning

Sosial og forbrukerspørsmål

Næringsliv og regional utvikling

Kultur og medier

Miljø, transport og energi

Folkehelse

Statistikk

Mer informasjon og andre oversikter

Forskning og teknologi

Program som gir støtte til de fleste typer forskning
Budsjett: 13 700 millioner

Norske kontakter:
Forskningsrådets EU-kontor

Kontaktpersoner er fordelt på ulike emner
Telefon: 22 03 70 00
e-post: eufi@forskningsradet.no

Informasjonsteknologi

econtent.gif (1226 bytes)

Formål: Bidra til at digitalt innhold blir mer tilgjengelig, anvendelig og kommersielt
interessant i Europa.
Budsjett: 149 millioner euro

Norsk kontakt:
Scandpower IT Oslo AS

Gjermund Lanestedt
Tlf: 95 19 56 48
e-post: gjla@scandpower.no


safer_internet_logo_shield.jpg (1624 bytes)

Formål: Skape et sikrere internettmiljø og motvirke ulovlig
og skadelig innhold på internett
Budsjett: 25 millioner euro

Ansvarlig:
SAFT - Statens Filmtilsyn
Tlf. 22 47 46 60


Formål: Flerårig program for overvåkning av e-Europa, spredning av erfaringer og eksempler, og utvikling av nettverk og informasjonssikkerhet.

Norsk kontakt:
Moderniseringsdepartementet
Kontaktperson: Tarje Bjørgum, tlf. 22 24 65 71
e-post:
tarje.bjorgum@mod.dep.no

Formål: Retningslinjer for felles løsninger for samvirke (interoperabilitet) og tilgang gjennom transeuropeiske nettverk for elektronisk utveksling av data mellom forvaltningene.

Budsjettet er årlig ca 24 mill Euro

Norsk kontakt: Moderniseringsdepartementet
Kontaktperson: Rolf Borgerud, tlf. 22 24 49 50
e-post:
rolf.borgerud@mod.dep.no

Til topp Link to top of page

 Ungdom og utdanning

sokrates.gif (2275 bytes)Formål: Paraply for EUs handlingsprogrammer for europeisk samarbeid
innen hele utdanningssektoren på alle nivåer.
Budsjett: 1850 millioner euro, fordeles på de ulike programmene

Norsk kontakt:
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)


Programmer innenfor Sokrates:

Formål: Å stimulere til utveksling av informasjon og ideer om
utdanningssystemene i Europa. Studiereiser for ledere i skoleverket.

Kontaktperson: Arne Aarseth
Telefon: 55 30 88 32
e-post:
arne.aarseth@siu.no
 

Formål: Støtte til europeiske samarbeidsprosjekt for utdanning av pedagogisk personell. Stipender for etterutdanning av undervisningspersonell. Nettverk mellom utdanningsinstitusjoner. Støtte for prosjektsamarbeid mellom norske og europeiske skoler.

Kontaktperson Egil Eiene
e-post:
egil.eiene@siu.no
Telefon: 55 30 88 12

Formål: Utveksling av studenter i høyere utdanning
Budsjett: ca 50 % av de samlede Sokratesmidlene

Kontaktperson: Vidar Pedersen
Telefon: 55 30 88 13
e-post:
vidar.pederen@siu.no

Formål: Støtte til utvikling av metoder, verktøy og nettverk innen voksenopplæringssektoren
Kontaktperson: Hanne Riese
Telefon: 55 30 88 07
e-post
: hanne.riese@siu.no

Formål: Støtte til fremme av språklæring gjennom bevisstgjøringstiltak
og utvikling av språklæringsmetoder og materiell

Kontaktperson: Arne Aarseth
Telefon: 55 30 88 32
e-post:
arne.aarseth@siu.no

Formål: Støtte til utvikling av nye metoder og verktøy innen
fjernundervisning og for pedagogisk bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Kontaktperson: Sigurd Trageton
Telefon:55 30 88 17
e-post: sigurd.trageton@siu.no


Formål: La unge mennesker mellom 15 og 25 år få kunnskap og utvikle seg gjennom utveksling, frivillig arbeid i utlandet og lokale ungdomsprosjekter
Budsjett: 520 millioner euro

UNG i Europa består av fem tiltak:

1. Gruppeutveksling
2. Volontørtjeneste
3. Lokale ungdomsprosjekt
4. Samarbeid med andre EU-program
5. Opplæring, informasjon og nettverk

Norsk kontakt:
Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Kontaktperson: Stine Øfsdahl
Telefon: 24 04 40 15
e-post:
stine.ofsdahl@bufdir.no


Formål: Styrke kvaliteten i yrkes- og profesjonsopplæringen for å gi bedrifter og institusjoner tilgang til god og riktig kompetanse samt bidra til et mer effektivt og konkurransekraftig
næringsliv, høy kvalitet i produksjon av varer og tjenester og økt sysselsetting

Budsjett: 1000 millioner euro

Fem ulike tiltak:

 1. Mobilitet – for personer under yrkes- og profesjonsutdannelse og for personer som er
  involvert i, har ansvar for eller interesser i slik opplæring

 2. Pilotprosjekter – utvikling av opplæringsmateriell, -verktøy -metoder m.m. for å
   fremme innovasjon og økt kvalitet i yrkes- og profesjonsutdannelse

 3. Språkprosjekter – som tar sikte på å styrke yrkesrelevant språkopplæring og
   forståelsen av andre kulturer i forbindelse med yrkesutdannelse

 4. Utvikling av tverrnasjonale samarbeidsnettverk – for utveksling av ideer, erfaringer og god praksis

 5. Utvikling og ajourføring av referansemateriale - undersøkelser og analyser,
  sammenligning av data, informasjonsinnsamling og spredning av informasjon og god praksis

Norsk kontakt:
Teknologisk Institutt
Kontaktpersoner fordelt på ulike emner
Telefon: 22 86 50 00
e-post:
leonardo@teknologisk.no

Til topp Link to top of page


Formål: Europeisk dokumentasjonsordning for praksisopphold i Europa ifm yrkes- eller profesjonsutdanning.

Norsk kontakt:
Teknologisk Institutt
Kontaktperson: Leonila V. Pilares
Telefon: 982 90 212 eller 982 90 207
e-post: leonila.pilaresl@teknologisk.no 


Formål: Integrasjon av informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) i i utdannings- og opplæringssystemer i Europa.

Norsk kontakt: Senter for internasjonalisering av høyere utdanning SIU
Tlf. 55 30 88 00, e-post: siu@siu.no

                                                                                                       Til topp Link to top of page

Sosial og forbrukerspørsmål

Formål: Preventive tiltak for å kjempe mot vold overfor barn, unge og kvinner
Budsjett: 50 millioner euro

Norsk kontakt:
Barne- og familiedepartementet
Kontaktperson: Hilde Bautz-Holter
e-post:
hilde.bautz-holter@bfd.dep.no 


Formål: Støtte til arbeidet for å skape like muligheter for kvinner og menn innenfor alle områder
Budsjett: 5
0 millioner euro

Norsk kontakt:
Barne- og familiedepartementet
Kontaktperson: Jorun Hjertø
Telefon: 22 24 25 48
e-post:
jorun.hjerto@bfd.dep.no 


Formål: Analyse, forskning og samarbeid med sikte på å bli bedre i stand til å hindre fattigdom og sosial utstøting
Budsjett: 75 millioner euro

Norsk kontakt:
Sosialdepartementet
Kontaktperson: Gunnar Tveiten
Telefon: 22 24 90 90
e-post:
gunnar.tveiten@sos.dep.no


Formål: Bekjempe diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion, funksjonshemming, alder og seksuell legning og fremme dialog med det sivile samfunn
Budsjett: 100 millioner euro

Norsk kontakt:
Sosialdepartementet
Kontaktperson: Christian B. Kielland
Telefon: 22 24 85 64
e-post:
cbk@sos.dep.no


Formål: Fremme tiltak til beste for forbrukernes sikkerhet, rettigheter, økonomiske interesser og organisering.
Budsjett: 81,8 millioner euro

Norsk kontakt:
Barne og familiedepartementet
Kontaktperson: Erik Skaudal
Telefon: 22 24 24 61
e-post:
erik.skaudal@bfd.dep.no

Til topp Link to top of page

Næringsliv og regional utvikling

Formål: MAP er et flerårig program for næringslivet. MAP skal styrke konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter i Europa
Budsjett: 100 millioner euro

Norsk kontakt: Euro Info Centre
Kontaktperson:
Helene Mørne
Tlf: 22 00 26 95
helene.morne@invanor.no


Formål: Utvikle regionalt grenseoverskridende samarbeid
Budsjett: 4,875 millioner euro

Norsk kontakt:
Kommunal og regionaldepartementet
Se
hjemmeside om Interreg i Norge
Kontaktperson: Arve Cato Skjerpen
Telefon: 22 24 70 29
e-post:
arve.skjerpen@krd.dep.no


Formål: Spredning av informasjon til bedrifter og enkeltpersoner, eller innhenting av informasjon om det indre markeds funksjon.

Kontakt: EFTA Working Group on Enterprise Policy
Kontaktperson: Kristin Egilsdottir, e-post: kristin.egilsdottir@efta.int

Til topp Link to top of page

Kultur og medier

media.jpg (23812 bytes)Formål: Øke kompetansen, bedre samarbeidet og styrke
konkurranseevnen til den europeiske audiovisuelle industrien.
Budsjett: 513 millioner euro

Norsk kontakt:
MEDIA desk Norge
Kontaktperson: Sidsel Hellebø-Hansson

tlf: 22 47 88 66 / 67

e-post:
sidsel@filmfondet.no

Formål: Øke kompetansen for yrkesutøvere i den europeiske audiovisuelle industrien.

Norsk kontakt: MEDIA Desk Norge
Kontaktperson: Sidsel Hellebø-Hansson
tlf:22 47 88 66 / 67
e-post:
sidsel@filmfondet.no


Formål: Europeiske samarbeidsprosjekter innen skapende og utøvende kunst, innen bøker, lesning og oversettelse og innen bevaring av europeisk kulturarv. Prosjektene videreføres i sin nåværende form i to år til, det vil si i 2005 og 2006.
Budsjett: 236 millioner euro

Norsk kontakt:
Norsk kulturråd
Kontaktperson: Astrid Bjerke

Telefon:
22 47 83 68
e-post: astrid.bjerke@kulturrad.no

Til topp Link to top of page

Miljø, transport og energi

Formål: Programmet dekker fire handlingsområder:

 1. rasjonell bruk av energi og administrasjon av etterspørsel (SAVE)

 2. nye og fornybare energikilder (ALTENER)

 3. transportens energiaspekter (STEER)

 4. forfremmelse på internasjonal plan, særlig med u-land, og samarbeid
  på feltene fornybare energikilder og energieffektivitet

Budsjett: 250 millioner Euro

Norsk kontakt: Enova
Kontaktperson: Trond F. Mellingsæter

 tlf. 73 19 04 30
 e-post:
post@enova.no


Formål: Skape nødvendige betingelser for iverksettingen
av handlingsplanen for fornybare energikilder
Budsjett: 77 millioner euro

Norske kontakter:
Olje- og energide
partementet
Kontaktperson Øyvind Leistad
Telefon: 22246341
e-post:
oyvind.leistad@oed.dep.no

Norges vassdrags og energidirektorat
Kontaktperson: Harald Birkeland
e-post:
hbi@nve.no
 


Formål: Programmets mål er å fremme medlemslandenes evner til å ta ansvar i tilfeller av utslipp eller akutt fare for utslipp av olje eller andre farlige substanser i sjøen. Dessuten skal programmet bidra til å øke kompetansen for å kunne forebygge faren for utslipp i sjøen.

Norske kontakter:
EFTA arbeidsgruppe for miljø
Kontaktperson: Ásta Magnúsdóttir

tlf. +32 22 86 17 44
e-post:
ama@efta.int


Formål: Fremme vern av mennesker, miljø og bosetting
i tilfelle teknologiske katastrofer eller naturkatastrofer
Budsjett: 7,5 millioner euro

Norsk kontakt:
Direktoratet for sivilt beredskap
Kontaktperson: Herborg Fiskaa
Telefon: 22 35 85 72
e-post:
herborg.fiskaa@dsb.dep.no


Formål: Fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem gjennom finansiell støtte til nye transportløsninger som kan bidra til at mer av godstransportene overføres fra veg til nærsjøfart, jernbane og indre vannveger.
Detaljer om programmet finnes under:
http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/

Budsjett 2003-2006: 100 mill. euro.

Norsk kontakt:
Samferdselsdepartementet
Kontaktperson: Ole Tollefsen
Telefon: 22 24 83 14
e-post:
ole.tollefsen@sd.dep.no

Til topp Link to top of page

Folkehelse

Formål:

 1. Forbedre helseinformasjon og kunnskap ved informasjon til brukere, politikere og helsemyndigheter.

 2. Opprette av en effektiv, rask tilbakemeldingstjeneste, slik at
  trusler mot den offentlige helse kan bekjempes raskt nasjonalt.

 3. Påvirke folks helse gjennom helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak.

Budsjett: 353,8 millioner euro

Norsk kontakt:
Helse- og omsorgsdepartementet
Kontaktperson: Tharald Hetland
Telefon: 22 24 86 42
e-post:
thah@hod.dep.no

Statistikk

Formål: Programmet skal dekke de felles politikkfeltene for:

 1. Den økonomiske og monetære union,

 2. Konkurranse, vekst og sysselsetting,

 3. EU-utvidelsen

ved å benytte seg av ressursene de nasjonale myndighetene og Kommisjonen byr på.

Norsk kontakt: Statistisk sentralbyrå
Kontaktperson:
Jan Byfuglien
e-post: jby@ssb.no
tlf: 62 88 53 02

Mer informasjon og andre oversikter

 • Euro info har en oversikt med utfyllende beskrivelser