The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

Pressemelding fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island:

En ny handlingsplan for EUs nordlige dimensjon

IP/03/843

Brussel, 16.  juni 2003

Kommisjonen har lagt frem sitt forslag til rådet om den andre handlingsplanen for EUs nordlige dimensjon. Handlingsplanen inneholder et rammeverk av prioriteringer, mål og aktiviteter i EUs nordlige dimensjon, og skal gjennomføres i EUs utenrikspolitikk i perioden 2004-2006. Chris Patten, EUs utenrikskommissær, sa: "Det klare fokuset i handlingsplanen, både i overordnede retningslinjer og i konkret handling, vil bli svært viktig for å hjelpe den nordlige regionen med å utnytte mulighetene vi får gjennom utvidelsen av EU. Den vil særlig styrke vårt samarbeid med Russland, spesielt vår nabo Nordvest-Russland".

Kommisjonens forslag til handlingsplan fokuserer på fem prioriterte områder: økonomi og infrastruktur, sosiale spørsmål (inkludert utdanning, opplæring og folkehelse), miljø, atomsikkerhet og naturressurser, justispolitikk og grenseoverskridende samarbeid. Innen hvert av disse områdene settes strategiske prioriteringer og spesifikke mål, og man definerer hvilke aktiviteter som bør gjennomføres for å nå disse målene. Handlingsplanen legger også vekt på de særlige behovene til de arktiske og sub-arktiske områdene og Kaliningrad-regionen.

Handlingsplanen understreker viktigheten av å involvere alle involverte parter i gjennomføringen av handlingsplanen, som partnerland, regionale organer, lokale og regionale myndigheter og det sivile samfunn i tillegg til EU selv. Kommisjonen vil selvfølgelig spille en særlig aktiv rolle i gjennomføringen og overvåkingen av handlingsplanen.

Den første handlingsplanen, som ble vedtatt av Det europeiske råd i Feira (Portugal) i juni 2000, går ut ved slutten av året. Den nye handlingsplanen dekker perioden 2004-2006, og er basert på retningslinjene vedtatt av ministerkonferansen for den nordlige dimensjon 21. oktober 2002. Den har også vært gjenstand for en bred konsultasjonsprosess blant involverte parter, deriblant EU-medlemsland, partnerland og regionale organisasjoner.


For mer informasjon:

Generelt om den nordlige dimensjon:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/index.htm

Forslaget til ny handlingsplan
http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/ndap/com03_343.pdf