The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

Sysselsetting og sosiale rettigheter

Jobs and growth in the EU - a roadmap to a sustainable tomorrow - NY PUBLIKASJON

Økonomisk vekst og økt sysselsetting er avgjørende for å sikre både livsgrunnlag og levestandard. Utfordringer som globalisering, økende levealder og klimaendringer gjør at EUs ledere har samlet seg om en felles strategi på disse områdene. Strategien begynner å gi resultater, noe du kan lese mer om her.
14 sider. Engelsk.

 

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008 (kortversjon)

EU har forpliktet seg til å gjøre en betydelig innsats i arbeidet for å eliminere fattigdom og sosial ekskludering henimot 2010. Samtidig støtter EU opp om moderniseringen av sosiale sikringssystemer for å styrke likeverd for alle og et samfunn der alle kan delta. Rapporten fokuserer spesielt på fem hovedemner: kampen mot fattigdom blant barn, satsing på et lengre yrkesaktivt liv, sikring av private pensjonsordninger, redusere ulikhetene i folkehelsen samt langtidsbehandling.
18 sider. Engelsk.

 

Integrering af handicappede - Europas politik for lige muligheter

Som samfunnsborgere har mennesker med funksjonshemming krav på verdighet, likebehandling, et selvstendig liv og full deltakelse i samfunnet. Les mer om EUs innsats for funksjonshemming i denne brosjyren.
Folder. Dansk.

Promoting quality of work and life - NY BROSJYRE

Les om  EUROFOUND (European Foundation of the Improvement of Living and Working Conditions) - EUs byrå for overvåking av leve- og arbeidsvilkårene i Europa med sete i Dublin - arbeider og hvordan de oppnår resultater..

Engelsk. 14 sider.
 
Strategic report on the renewed Lisbon Strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010)

Med relanseringen av Lisboa-strategien i 2005, forpliktet EU og medlemslandene seg til et nytt partnerskap som sikrer bærekraftig vekst og sysselsetting. Etter 3 år er resultatene synlige; den økonomiske veksten har økt fra 1,8% i 2005 til 2,4% i 2008. En regner med at 6,5 millioner nye arbeidsplasser skapes frem til 2009, og for første gang utvikler en sterk vekst i sysselsettingen seg parallelt med en kraftig produksjonsøkning. I tillegg er levestandarden i landene som sist ble medlem av EU i ferd med å stige.

Del 1 av rapporten beskriver tiltakene som kreves for å drive strategien fremover, mens del 2 består av oppsummering av de fremskrittene som hvert medlemsland har gjort via sitt nasjonale reformprogram. Del 3 er et vedlegg som blant annet gir oversikt over hva som er gjort på hvert enkelt politikkområde.

Engelsk.
 
Reconciliation of professional and private life: exchange of good practices - NY PUBLIKASJON

Under det 5. rammeprogrammet om likestilling mellom kjønnene 2001-06, bidro Kommisjonen aktivt i informasjonsutveksling om en god balanse mellom yrkes- og privatlivet ved å være med å finansiere transnasjonale prosjekter iverksatt av medlemslandene, nasjonale myndigheter, NGO'er, sosiale aktører og andre relevante deltakere. Disse prosjektene analyserte ulike sider ved yrkes- og privatlivet. Mer om prosjektene og konklusjonene i etterkant kan du lese om her.

Engelsk. 45 sider.

Recruiting in Europe - a guide for employers - NY BROSJYRE
 

Kortfattet guide for arbeidsgivere som vil rekruttere fra resten av Europa via EURES-nettverket.

Engelsk.

Age discrimination and European law
 

Forskjellsbehandling av enkeltindivider eller grupper på bakgrunn av alder er ofte basert på antagelser og stereotypier. Når enkeltindivider utsettes for diskriminering på denne måten, rokkes det ved deres fundamentale rett til respekt for menneskeverdet ettersom de fratas likebehandling og respekt. Slik hindres dårlig stilte befolkningsgrupper fra å delta på arbeidsmarkedet. Derfor bør aldersdiskriminering kontrolleres gjennom et regelverk der det skilles mellom tilfelle der aldersfaktoren kan legitimeres og tilfelle der det motsatte er tilfelle. Les mer om aldersdiskrimineringsdirektivet her.

Engelsk. 58 sider.

 
Developing anti-discrimination law in Europe - the 25 EU member states compared (2006 versjon)
 

I en rekke europeiske land er anti-diskrimineringslovgivningen revidert og endret i løpet av de siste årene. Denne omfattende og uventede omveltningen kom som en følge av to vedtak fra år 2000; hhv. direktivene om etnisk likestilling og sysselsettingslikestilling. Hvordan disse direktivene ble innlemmet i nasjonal lovgivning i de 25 medlemslandene ble beskrevet i diverse landrapporter utarbeidet av Det europeiske nettverket av juridiske eksperter på anti-diskriminering. I denne publikasjonen sammenliknes informasjonen og konklusjonene fra landrapportene.

Engelsk. 145 sider.
 

Ten years of the European Employment Strategy (EES)

Siden lanseringen i 1997 har Den europeiske sysselsettingsstrategi hatt en ledende rolle når det gjelder å samkjøre EUs politikk for å bedre arbeidsvilkårene generelt. Strategien har som formål å rettlede og sikre koordineringen av prioriteringene for sysselsettingspolitikken som medlemslandene har forpliktet seg til på EU-nivå. Les mer om bakgrunnen i dette heftet.

Engelsk og dansk. 43 sider.

"The demographic future of Europe - from challenge to opportunity"

Temaet for denne publikasjonen er Europas stadig økende aldrende befolkning med fokus på fremtidsutsiktene og hvilke utfordringer som vil komme i kjølvannet av en slik utvikling. Vedlegg med demografisk statistikk.

Engelsk. 17 sider

"2007 - European year of equal opportunities for all"

Folder på engelsk med en enkel presentasjon av planene for likestillingsåret 2007.

Engelsk. 44 sider

Klikk her for pdf-versjon.

2 brosjyrer som gir deg svar på hvordan du skal gå frem
for å søke jobb i et annet europeisk land:"Jobsøgning i det utvidede Europa"
Kommisjonens egen brosjyre om emnet. Folderformat.


 

 
"EURES - the European job mobility portal"
Folder på engelsk.

EU-bestemmelsene om social sikring. Deres rettigheder, hvis De flytter indenfor Den Europæiske Union

Formålet med denne brosjyren er å gi en veiledning i de rettigheter og forpliktelser man har med hensyn til sosiale sikring, når man kommer inn under sosiale sikringsordningene i to eller flere medlemsland av EU. Dette kan skje enten ved jobb, bosetning eller midlertidig opphold i EU. 

Engelsk og dansk. 49 sider.

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: