The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

Handel og økonomi

A European Economic Recovery Plan

Dette er Kommisjonens respons på finanskrisen som vi nå alle opplever. Målsettingen er å gjenoppbygge forbrukernes og næringslivets tillit, øke utlånsrammene og stimulere investeringsevnen i EU-økonomien, samt fremme sysselsetting og få arbeidsløse ut i jobb. Planen er ment å være et grunnlag for raske beslutninger medlemsstater imellom for å få fart på Europas økonomi. Engelsk. 27 sider.

 

Ten years of the euro - 10 success stories

Det er nå 10 år siden en gruppe på 12 EU-land tok det store skrittet å avskaffe egne valutater til fordel for å innføre euroen. I denne brosjyren ser vi på hvordan euroen har tilpasset seg og oppfylt forventningene i årene som er gått med eksempler fra ulike kanter av Europa.
Engelsk.

 

Supporting the internationalistion of SME's (Good practice selection)

Denne publikasjonen beskriver 27 nasjonale programmer samlet i BEST-prosjektet - "Supporting the internationalisation of the SMEs" -som pågår i perioden november 2007 til oktober 2008. Programmene, som er valgt ut av ekspertgruppe fra EU, EØS og søkerlandene, retter søkelyset mot viktigheten av å øke kapasiteten og å medvirke til at internasjonaliseringen av små- og mellomstore bedrifter blir mer effektiv. Potensialet er langt fra nådd, og det jobbes mot løsninger og metoder for imøtekomme konkurranse og regelverk over landegrensene

44 sider på engelsk.


Investering i fremtiden - NY BROSJYRE

Ny brosjyre i utbrettsformat om EUs finansielle ramme for årene 2007-13.

Dansk versjon.

Investing in our common future - the budget of the European Union

Ved å bruke bare 1% av den samlede veksten pr år, satser EU på vår felles fremtid og påtar seg globalt ansvar. Hvor mye som skal brukes kommer an på hvordan hver eneste euro best kan utnyttes av EU eller de nasjonale myndighetene. Det viktige er takle utfordringene fra en moderne verden som våre samfunn utsettes for og derigjennom skape bedre levevilkår for EUs innbyggere. Pengene brukes derfor mest på å redusere inntektsforskjeller og minske sosiale ulikheter i hele EU; ved å fremme fri flyt som er mulig ved åpne indre grenser; ved å satse på frihet, sikkerhet og rettferdighet innenfor EUs yttergrenser og endelig ved å styrke EUs kulturelle mangfold. Betydelige beløp blir også brukt utenfor grensene pga EUs økonomiske og politiske tyngde som tillegges et globalt ansvar.

Engelsk. 24 sider.

NÅ OGSÅ PÅ DANSK.
 

 Link to top of page

A short guide to the euro

Hvorfor trenger vi euro, hvordan ble valutaen til og hvem bruker den? Vil andre land bli med i euro-sonen og hvordan kan de dra nytte av det?

Kortfattet folder med spørsmål og svar om euro på engelsk.

 Link to top of page

One currency for one Europe - the road to the euro

1. januar 1999 ble det skrevet historie da 11 EU-medlemsland gikk sammen om en pengeunion med én felles valuta - euroen. Euro sedler og mynter ble satt i sirkulasjon fra 1. januar 2002. Europas felles valuta har vært lenge i støpeskjeen og kan dateres så langt tilbake som selve starten på EU. Denne brosjyren forteller hvordan euroen ble til.

Engelsk. 20 sider.

 Link to top of page

Tax and Customs News

Nå kan du abonnere på nyheter fra Generaldirektoraret for Skatt og Toll. Ny folder gir deg informasjon om tjenesten.

Engelsk. Begrenset opplag.

 Link to top of page

EU Taxation and Customs Online - just one click away

NY folder som presentere nyhetswebside for Generaldirektoratet for Skatt og Toll - bl.a. med nyttig til reisende i og utenfor EU.

Engelsk. Begrenset opplag.

 Link to top of page

Making trade work for development
Heftet er en samling analyser fra land verden over og forteller hvordan handelsbasert bistand kan medvirke til at både befolkning og næringsliv kan øke sitt utbytte. Analysene gir et lite innblikk i all den virksomheten som foregår og det geografiske mangfoldet. EU ser det som sin forpliktelse å bistå utviklingsland med å styrke yteevnen slik at de gradvis kan innlemmes den globale verdensøkonomien.
49 sider. Engelsk.
 

 Link to top of page

"The European Union bugdet at a glance"
 
Brosjyren gir svar på følgende spørsmål: Hvor store er Unionens utgifter? Hvordan blir de fastsatt og finansiert? Og hva brukes de til?
Hvordan er fordelingen og hvordan styres de?

17 sider på engelsk.

 

 

The new SME definition - user guide and model declaration

Små- og mellomstore bedrifter er drivkraften i europeisk økonomi. De utgjør et viktig jobbgrunnlag, stimulerer til nyskapende virksomhet og innovasjon i EU og er derfor av stor betydning for å fremme konkurranseevne og sysselsetting. Den nye definisjonen av små- og mellomstore bedrifter, som trådte ikraft 1. januar 2005, er et viktig skritt i retning av et bedre næringsliv for disse bedriftene og har til hensikt å fremme nyskaping, investeringer og vekst. Denne definisjonen er blitt utarbeidet etter nøye konsultasjoner med alle impliserte parter, noe som beviser at å ivareta små- og mellomstore bedrifter er utslagsgivende for en god implementering av Lisboa-målsettingene. Brosjyre. 50 sider.

Finnes på ENGELSK og NORSK.
 

 Link to top of page

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: