The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

EU i verden

EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights)
EU ønsker å medvirke til at demokrati og menneskerettigheter står i fokus verden over for å bekjempe fattigdom, hindre konflikter og ikke minst utgjøre et effektivt skjold mot terrorisme. Derfor ble EIDHR oppretet i 2007, og her kan du bestille deres pakke med informasjonsmateriell: 
  • plakat
  • utbrettbrosjyre (bordmodell)
  • informasjonshefte
  • notatbok
  • postkort.
Alt materiale er på engelsk, bortsett fra utbrettbrosjyren som er flerspråklig.

 

Improving Lives - results from the partnership of the United Nations and the European Commission in 2007

Ny publikasjon som beskriver samarbeid innenfor menneskerettigheter, statlig styring, å redde og beskytte menneskeliv, krisehåndtering, etc.
83 sider. Engelsk.
 

Humanitarian aid - annual review 2007 (ECHO)

Europakommisjonen er en av verdens største bistandsytere, noe som i 2007 beløp seg til 768 millioner euro fordelt på prosjekter i mer enn 70 land. Pengene går til mat, klær, husvære, medisiner, vann, hygiene, nødreparasjoner og minerydding. Kommisjonen finansierer også kriseberedskap og hjelp i regioner der det skjer naturkatastrofer. 

25 sider på engelsk.

Africa - Europe: the indispensable alliance - NY PUBLIKASJON

Her får du en oppdatert brosjyre om forholdet mellom Europa og Afrika. Forholdet har tidligere vært preget av skam,  minne om det som har vært, mistanke og til og med frykt. Målet er å gjøre leseren bevisst på både usikkerhetsmomentene og løftene som ligger i fremtiden. Europeere og afrikanere utgjør en naturlig allianse som er sterk og åpen mellom to kontinenter og kan forme en fremtid med fred og vekst. Sammen har de en avgjørende rolle i en ny verdensorden tuftet på rettferdighet, solidaritet og frihet.

74 sider. Engelsk.

Death has no appeal


Avskaffelse av dødsstraff er et krav til land som søker EU-medlemskap. Alle søkerland har anerkjent Protokoll 6 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon som forbyr bruk av dødsstraff i fredstid. I tillegg har samtlige EU-land signert Konvensjonens Protokoll 13 for avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, også i krig.

Folder. Engelsk.
Pocketbook on Candidate Countries and Potential Candidate Countries (EUROSTAT)

Pocketbok om kandidatland og potensielle kandidatland fra 2007 som inneholder tabeller og grafer over demografi, utdanning, velferd og sysselsetting, nasjonalregnskap og finans, landbruk, energi, industri, bygg- og tjenestesektor, transport, kommunikasjons- og informasjonssamfunnet, såvel som utenrikshandel, forskning, utvikling og miljø. En kort kommentar til dataene og noter med metodeforklaring finnes også. Pocketboken inneholder også de fleste strukturelle indikatorene som er godkjent av Det europeiske råd for å overvåke konkurranse i tråd med Lisboa-strategien.

150 sider. Engelsk.
Understanding Enlargement - the European Union's enlargement policy - NY BROSJYRE

Denne brosjyren forklarer kort og greit hva EU's utvidelsesprosess dreier seg om og hvordan den gjennomføres rent praktisk. Her får leseren et overblikk over hvordan EU har vokst siden starten og en beskrivelse av dagens situasjon på bakgrunn den store utvidelsen i årene 2004-07, samt hvordan fremtidsutsiktene er for å øke antall medlemsland. Først og fremst gir denne brosjyren svar på slike vanlige spørsmål som "Hvem bestemmer?" og "Hvordan blir et søkerland medlem?"

17 sider. Engelsk.
Europeisk naboskapspolitikk (ENP)

Europeisk naboskapspolitikk bygger på felles verdier (demokrati, menneskerettigheter, markedsøkonomiske prinsipper og bærekraftig utvikling) og har som mål å utdype politiske forbindelser og økonomisk integrasjon. Vi har poster, postkort og brosjyre til bestilling.

Plakat (Klikk på bilde for å forstørre)

På engelsk.

 

 

Postkort

På dansk.

 

Brosjyre

På dansk.

 

 

 

Association Europe - Third World

Presentasjonsbrosjyre på engelsk og fransk om Europe-Third World og hva organisasjonen står for.

Du får svar på:
Hvilke virkemidler som brukes
Hvor er den representert
På hvilken måte
På hvilke vilkår
Hvilke retningslinjer følges?

 

"Annual Report on the European Community's development policy and the implementation of external assistance in 2007" - NY RAPPORT

Dette er den syvende årsrapporten for bistand. EU er verdens største bidragsyter av ekstern bistand og står for 55% av den globale ytelsen. EU arbeider aktivt i 160 land med å bekjempe fattigdom og støtte økonomisk utvikling, menneskerettigheter og demokrati, i tråd med prinsippene nedfelt i EUs bistandspolitikk. Afrika var hovedmottaker av bistand fra EU i 2007, tett fulgt av Armenia, Azerbaijan og Georgia med nye handlingsplaner og ferdigstillelsen av handlingsplanene for Egypt og Libanon - alt som deler av EUs naboskapspolitikk. EU har også taklet utfordringene med to nye medlemsland - Bulgaria og Romania - og arbeidet for generell stabilisering av Balkan.

157 sider på engelsk (noen eksemplarer finnes på dansk og svensk).

NB: En kortversjon av rapporten med cd-rom kan også bestilles!

 
 

The European Consensus on Development
 

Brosjyre med kortversjon av teksten til fellesdokumentet for bistandspolitikk utarbeidet av Europakommisjonen, Europaparlamentet og Det europeiske råd i år. Forord ved bistandskommissær Louis Michel.

52 sider på engelsk.
 
EU Development Policy
 
Utviklingskommissær Louis Michels beskriver med egne ord EUs politikk på området.

13 sider på engelsk.
 
The European Union confronts HIV/AIDS, malaria and tuberculosis
 
EUs innsats mot hiv, aids, malaria og tuberkulose i kompendium- og folderformat på engelsk.
EuropeAid Samarbeidskontor

Hvert år yter EU over 7 millioner euro i ekstern bistand til mer enn 150 land og landområder med det formål å øke den globale levestandarden. EuropeAid er en av hovedaktørene på dette feltet. Brosjyren forteller om alle EuropeAids aktiviteter. Du får også kunnskap om oppbygging (med organigram) av kontoret.

Finnes på dansk og engelsk.

 

"The European Development Fund"

Kort om EDF: formålet, opprinnelsen, implementeringen, målgruppene, prosedyrer og mottakerland.

Engelsk. 27 sider.

 

"The European Union and the African - Caribbean - Pacific (ACP) States"

Kart i A4-utbrettsformat som med ulike farger viser det globale omfanget av Cotonou-avtalen. Engelsk og fransk tekst.

 

Kort om EU som global aktør

Hefte utarbeidet av Delegasjonen. EU er en ledende aktør i verden i kraft av sin politiske og økonomiske styrke. I dette heftet fokuserer vi på EUs rolle i verden som handelspartner, bistandsyter og sikkerhetsaktør.

16 sider på norsk

 

"Would you leave it to chance?"

Flott folder som gir en kort presentasjon av EUs bistandspolitikk.

Postkort i samme serie!

Engelsk.
 

 

 

 

 

"The Millenium Development Goals: Europe cares"

Rikt illustrerte og fargerike faktaark og postkort som beskriver tusenårsmålene for utvikling og bistand.

Engelsk.

 

"EU Donor Atlas" (Mapping Official Development Assistance 2004)

Et stykke pionerarbeid innen EUs utviklingshjelp: atlaset er det første i sitt slag som gir en geografisk oversikt med tall og grafer over hvordan bistanden er blitt fordelt og hvordan den fordeles pr i dag.

124 sider. Engelsk.

 

"Working for Peace, Security and Stability"

Kampen mot terrorisme, den pågående krisen i Irak, mangelen på en stabil fredsavtale mellom israelere og palestinere og urolighetene i Afghanistan er bare noe av det som setter sitt preg på verdensbildet. EUs krisehåndteringspolitikk er temaet for dette NYE heftet.

61 sider. Engelsk.

 

The EU in the world - the foreign policy of the European Union - NY BROSJYRE

Denne brosjyren presenterer alle aspekter ved EUs utenriksrelasjoner, som blant annet inkluderer handelsforbindelser, den felles forsvars- og sikkerhetspolitikken, bistand, nødhjelp, miljø og naboskapspolitikk.

22 sider på engelsk og dansk.

 

Securing peace and stability for Africa

Denne brosjyren inneholder informasjon om det EU-finansierte "African Peace Facility" (250 millioner euro). Dette prosjektet skal gjøre Den afrikanske union (AU) og regionale organisasjonerbedre i stand til å takle konflikter og resultatet av disse.

8 sider på engelsk.

 

Europeisk solidaritet med kriseofre -  EU og humanitær hjelp

EU bruker en stor del av sitt budsjett på aktiv bistand og krisehjelp i verden. Brosjyren gir en oversikt over ulike bistandsformer og en rekke praktiske eksempler på EUs bistandsarbeid.

22 sider på engelsk.

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: