The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

EU-begreper, oversatt og forklart

Avian influenza Fugleinfluensa, en smittsom virussykdom som forårsaker opp mot 100 % dødelighet blant fugler. Mennesker kan smittes ved direkte kontakt med syk fugl, men viruset smitter ikke fra menneske til menneske.

Battle Groups EUs innsatsstyrker. Kampenheter som består av væpnede tropper og støtteelementer, og som skal styrke EUs evne til å rykke ut på FNs anmodning.

Better regulation (Better Legislation) Bedre regulering. Initiativ som skal forenkle og gi en bedre lovgivning i EU. Regulering skal kun benyttes ved behov, og belastninger forårsaket av en regulering skal stå i forhold til de fordelene den medbringer.

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States (Frontex Agency) EUs byrå for operativt samarbeid på medlemslandenes eksterne grenser, operativt mai 2005. Frontex skal bistå medlemslandene i opplæringen av nasjonale grensevakter, gjennomføre risikoanalyser og formidle støtte til gjennomføringen av felles returoperasjoner.

Civilian Headline Goal (”2008 Headline Goal”) Sivilt hovedmål tar sikte på en strukturert utvikling av EUs evner til å gjennomføre sivile krisehåndteringsoppgaver.

Common Spaces EU-Russia Fire fellesområder for europeisk-russisk samarbeid ble fastsatt i mai 2005. Strategisk samarbeid utvikles på områdene økonomi og miljø, frihet, sikkerhet og rettferdighet, ytre sikkerhet samt kultur, forskning og utdanning.

Community Patent Fellesmarkedspatent. Et patent på europeisk skala vil forenkle beskyttelse av immaterielle rettigheter og redusere kostnadene ved patentsøknader. Patentsaken står fremdeles fastlåst, 13 år etter at initiativet ble innledet.

Directive on Services Tjenestedirektivet. Europakommisjonens forslag til nytt tjenestedirektiv som skal gjøre den frie flyten av tjenester mellom EU og EØS-landene enklere. Direktivet slår fast at et selskap i EU/EØS-området skal kunne levere tjenester til alle land med utgangspunkt i eget lands lønnsnivå og regelverk. Unntatt fra regelen er arbeidstakere som er på oppdrag i et annet land, som skal omfattes av vertslandets lønns- og arbeidsvilkår (art.17). Forslaget ble godkjent av Europaparlamentets komité i november 2005 og skal behandles av EU-parlamentet i plenum og i Rådet tidlig i 2006.

Doha Development Agenda (DDA) Doha utviklingsagenda. WTOs fjerde ministermøte i Doha, Qatar, 2001 lanserte en ny runde multilaterale handelsforhandlinger. Økt liberalisering, ny regelsetting og styrket støtte til utviklingsland er noen nøkkelord.

EDA = European Defence Agency Europeisk forsvarsbyrå. Etablert i 2004 for å bistå medlemslandene til økt forsvarsevne innen krisehåndtering, og til støtte for ESDP.

ENP = European Neighbourhood Policy Europeisk naboskapspolitikk. Økonomiske og politiske relasjoner til naboland styrkes gjennom ENP. ENP ble initiert i 2004, og er atskilt fra medlemskapsprosedyrer (accession process).

EU Constitutional Treaty EUs forfatningstraktat. Dokumentet erstatter de fire grunnleggende traktatene som EU er bygget på, og forklarer på en enklere og mer tydelig måte hva som er EU's formål, målsetninger og definerer hvem som gjør hva. Teksten til den nye EU-forfatning ble godkjent i juni 2004 og undertegnet av alle medlemsstatenes regjeringer i oktober 2004. Før den kan tre i kraft må den ratifiseres av alle de nasjonale parlamentene, og i noen land godkjennes ved folkeavstemning. Frankrike og Nederland sa Nei til traktaten i folkeavstemning.

EU Rapid Reaction Capability EUs utrykningsstyrke. Styrken baseres på modulene for sivil beskyttelse. Modulene kan inkludere brannslukkere, Røde Kors organisasjoner og militære og andre enheter som kan beskytte befolkningen i et kriseområde. Modulene er uavhengige og selvforsynte enheter som opererer under nasjonal ledelse.

European Institute for Gender Equality Europeisk likestillingsinstitutt. Instituttet vil være operativt innen 2007. Et uavhengig senter som skal produsere likestillingsanalyser og konferanser for å øke folks bevissthet om kjønnsforskning og -politikk.

Green Paper Kommisjonens Grønnbok. Dokument utgitt for å stimulere til debatt og høringer på EU-nivå. Høringene kan føre frem til en White Paper, hvitbok, som formulerer resultatene av høringene i konkrete politikkforslag.

Kyoto Protocol Kyotoprotokollen. Den viktigste internasjonale avtalen om global oppvarming og reduksjon av drivhusgasser trådte i kraft i februar 2005. I 2006 skal protokollen igjen opp til diskusjon.

Lisbon Strategy Lisboastrategien. På toppmøtet i Lisboa, 2000, ble man enige om en strategi for å gjøre EU til verdens mest konkurransedyktige og kompetansebaserte økonomi innen 2010, basert på bærekraftig økonomisk vekst, flere og bedre jobber, og sosial utjevning. Målene skal nås gjennom modernisering, liberalisering, nyskaping og kompetanseutvikling samtidig som den europeiske velferdsmodell styrkes og videreutvikles.

Middle East Quartet Midtøstenkvartetten. EU, USA, Russland og FN er partnere i den internasjonale kvartetten som er involvert i arbeidet for fred i Midtøsten. Kvartetten bistår i gjennomføringen av en prosess i tre faser (Roadmap for Peace, Veikart for fred), som har som mål å løse konflikten mellom israelere og palestinere.

Military Headline Goals (2010 Headline Goals) Militært hovedmål om å utvikle EUs militære evner innen 2010. Kjerneelement er etableringen av EDA, opprettelsen av innsatsstyrkene og å danne en sivilmilitær enhet innen EUs militære stab.

Northern Dimension Den nordlige dimensjon. Regionale utfordringer i det nordlige Europa skal imøtekommes ved hjelp av økt dialog og samarbeid mellom EU, EØS-landene og Russland.

Open Method of Coordination Åpen koordineringsmetode. På politikkområder som for eksempel utdannelse, innvandring og asyl utarbeider regjeringene i EU-landene sin egen nasjonale politikk fremfor en felles EU-lovgivning. Landene kan likevel dra nytte av å dele informasjon, vedta beste praksis og samordne nasjonale retninger gjennom det som kalles den åpne koordineringsmetoden.

REACH = Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals Registrering, evaluering og autorisasjon av kjemikalier (“Kjemikaliedirektivet”). Et forslag fra Kommisjonen om regulering av markedsføringen av kjemikalier, med tanke på beskyttelse av helse og miljø.

SAP = Stabilisation and Association Process Stabiliserings- og assosieringsprosessen. EUs politikk mot landene i det vestlige Balkan. SAP er direkte knyttet til medlemskapsprosessen. Landene gjennomgår politiske og økonomiske reformer med et mål om fremtidig medlemskap i den Europeiske Unionen.

Stability and Growth Pact (SGP) Stabilitets- og vekstpakten. EUs virkemiddel for å holde budsjettdisiplin i den økonomiske og monetære unionen ØMU. Stabilitetspaktens kriterier inkluderer regelen om maksimalt budsjettunderskudd på tre prosent av BNP.

Working Time Directive Arbeidstidsdirektivet. Sørger for beskyttelse av arbeidere mot ugunstige helse- og sikkerhetsmessige virkninger av urimelig lange arbeidsdager. Direktivet tillater maksimum 48 timers arbeidsuke, pålegger pauser og minimum fire betalte ferieuker per år.

WIPO = World Intellectual Property Organization Verdensorganisasjon for immaterielle rettigheter.

Sist oppdatert 23/1/2006