The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Ordliste og begreper

 
     
       

EUs institusjoner
 

     

På norsk:

Forkortet:

På engelsk:

       
Det europeiske råd   European Council  
Rådet for den europeiske union Rådet Council of the European Union  
Europaparlamentet Parlamentet European Parliament  
Europakommisjonen Kommisjonen European Commission  
EF-domstolen Domstolen European Court of Justice  
Den europeiske revisjonsretten Revisjonsretten European Court of Auditors  
Den europeiske ombudsmannen Ombudsmannen European Ombudsman  
Den europeiske sentralbanken ESB European Central Bank
Den økonomiske og sosiale komité EESC European Economic
and Social Comittee
 
Regionkomiteen CoR Committee of the Regions  
Den europeiske investeringsbanken EIB European Investment Bank  
Den europeiske investeringsfond EIF European Investment Fund  
Det europeiske system av sentralbanker ESSB European System of Central Banks  
Konventet for Europas fremtid Konventet Convention for the Future of Europe  


Til topp

Europakommisjonens generaldirektorater

 

Eurojargon

Europakommisjonens generaldirektorat
for:
DG Directorate General for: Ansvarlig kommissær:
Budsjett BUDG Budget Dalia Grybauskaitè

Siim Kallas

Eksterne forbindelser RELEX External Relations Benita Ferrero-Waldner
Energi og transport TREN Energy and Transport Andris Piebalgs (Energy)

Antonio Tajani (Transport)

Fiskeri og maritime spørsmål FISH Fisheries and Maritime Affairs Joe Borg
Forskning RTD Research Janez Potocnik
Handel TRADE  Trade Catherine Ashton
Helse og forbrukerbeskyttelse SANCO Health and Consumer Protection Androulla Vassiliou (helse)

Meglena Kuneva      (forbruker)

Humanitær bistand ECHO Humanitarian Aid Louis Michel
Indre marked og tjenester MARKT Internal Market and Services Charlie McCreevy
Informatikk DIGIT Informatics Siim Kallas
Informasjonssamfunnet og media INFOSO Information Society and Media Viviane Reding
Justis, frihet og sikkerhet JLS Justice, Freedom and Security Jacques Barrot
Kommunikasjon COMM Communication Margot Wallström
Konkurranse COMP Competition Neelie Kroes
Landbruk og distriktsutvikling AGRI Agriculture and Rural Development Mariann Fischer Boel
Miljø ENV Environment Stavros Dimas
Næringsvirksomhet og industri ENTR Enterprise and Industry Günter Verheugen
Oversettelse DGT Translation Leonard Orban
Personell og administrasjon ADMIN Personnel and Administration Siim Kallas
Regionale spørsmål REGIO Regional policy Danuta Hübner
Skatt- og tollunionen TAXUD Taxation and Customs Union László Kovács
Sysselsetting, sosialpolitikk og likestilling EMPL Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Vladimir Spidla
Tolking SCIC Interpretation Leonard Orban
Transport EAC Education and Culture Ján Figel'
Utdanning og kultur EAC Education and Culture Ján Figel'
Utvikling DEV Development Louis Michel
Utvidelse ELARG Enlargement Olli Rehn
Økonomi og finanspolitikk ECFIN Economic and Financial Affairs  Joaquin Almunia

Til topp

Europeiske byråer

Det europeiske arbeidsmiljøbyrå EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work
 
 
Det europeiske byrå for fiskerikontroll CFCA Community Fisheries Contol Agency
 
 
Det europeiske byrå for forvaltning
av det operative samarbeidet ved
de ytre grenser
FRONTEX European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders
 
 
Det europeiske gjenoppbyggingsbyrå EAR European Agency for Reconstruction
 
 
Det europeiske byrå for grunnleggende rettigheter FRA European Fundamental Rights Agency
 
 
Det europeiske jernbanebyrå ERA European Railway Agency
 
 
Det europeiske kjemikaliebyrå ECHA European Chemicals Agency
 
 
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering EMEA European Agency for the Evalutation of Medicinal Products
 
 
Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå EASA European Aviation Safety Agency
 
 
Det europeiske miljøbyrå EEA European Environment Agency
 
 
Det europeiske byrå for nettverks- og informasjonssikkerhet ENISA European Network and Information Security Agency
 
 
Det europeiske byrå for næringsmiddeltrygghet EFSA European Food Safety Authority
 
 
Det europeiske plantesortsbyrå CPVO Community Plant Variety Office
 
 
Det europeiske byrå for
sjøfartssikkerhet
EMSA European Maritime Safety Agency
 
 
Det europeiske byrå for
yrkesutdannelse
ETF European Training Foundation
 
 
Det europeiske institutt for forbedring
av leve- og arbeidsvilkår
EUROFOUND European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
 
 
Det europeiske senter for forebygging
og kontroll av sykdommer
ECDC European Centre for Disease Prevention and Cortrol
 
 
Det europeiske senter for narkotika og narkotikamisbruk EMCDDA European Monitoring for Drugs and Drugs Addiction
 
 
Det europeiske senter for observasjon av rasisme og fremmedhat EUMC European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
 
 
Det europeiske senter for utvikling
av yrkesutdannelse
CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training
 
 
Kontoret for harmonisering i det indre markedet (varemerker og design) OHIM Office for the Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design)
 
 
Oversettelsessenteret for Den europeiske unionens organer CDT Translation Centre for the Bodies of the European Union
 
 

Til topp Link to top of page

Andre tjenester

Den interne revisjonstjenesten IAS Internal Audit Service  
Den politiske konsulentgruppe GOPA Group of Policy Advicers  
Det europeiske kontor for bedrageribekjempning OLAF European Anti-Fraud Office  
Eurostat ESTAT Eurostat  
Juridisk tjeneste SJ Legal Service  
Kommisjonens generalsekretariat SG Secretariat General of the Commission  
Publiseringskontoret OPOCE Publications Office  

Til topp Link to top of page

EUs desentraliserte organer

 

     
Den europeiske institutt for sikkerhetsstudier ISS European Insitute for Security Studies  
Den europeiske unionens satellittsenter EUSC European Union Satellite Centre  
Det europeiske politikontor Europol European Police Office  
Europeisk organ for å styrke det strafferettslige samarbeid Eurojust European Body for the Enhancement of Judicial Co-operation  

 

Andre tilknyttede
organer

     
Eurotoll   EUROCUSTOMS  

Til topp

 

Juridiske begreper

Anmodning   Petition  
Demokratisk underskudd   Democratic deficit  
Den åpne samarbeidsmetode OMC Open Method of Coordination  
Direktiv   Directive  
Dobbelt flertall   Double majority  
Enstemmighet   Unanimity  
Erklæring   Declaration  
EUs regelverk Acquis Acquis Communautaire  
Forordning   Regulation  
Forsiktighetsprinsippet   Pre-cautionary principle  
Forsterket samarbeid   Enhanced co-operation  
Fortale   Preamble  
Godkjenningsprosedyren   Assent procedure  
Høringsnotat   Consultation paper  
Høringsprosedyren   Consultation procedure  
Initiativrett   Right of initiative  
Juridisk person   Legal personality  
Konstruktiv stemmeavholdelse   Constructive abstention  
Kompetanse   Competence  
Konvergenskriterier   Convergence Criteria  
Kvalifisert flertall   Qualified majority  
Lovgivning   Legislation  
Medbestemmelsesprosedyren   Codecision procedure  
Meddelelse   Communication  
Nærhetskompetanse   Subsidiary powers  
Nærhetsprinsippet   Principle of subsidiarity  
Prinsippet om likebehandling   Non-discrimination principle  
Proporsjonalitet   Proportionality  
Sosial dumping   Social dumping  
Stadfesting, konsolidering   Consolidation  
Styre   Governance  
Søkerlandene   Applicant countries  
Søylestruktur   Pillar structure  
Tiltredelse   Accession  
Traktat   Treaty  
Unntak   Opt-out  
Foreløping unntak   Pre-in  
Åpenhet   Transparency  

Til topp

Andre begreper

Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken     FUSP/CFSP Common Foreign and Security Policy  
Den europeiske sikkerhets- og forsvarspolitikken            ESDP European Security and Defence Policy  
Europakommisjonens delegasjon       Delegasjon Commission Delegation  
Faste representanters komité   COREPER  
Grønnbok   Green Paper  
Hvitbok   White Paper  
Høytstående representant   High Representative  
Kommissær European Commissioner  
Naboskapspolitikk   Neighbourhood Policy  
Politisamarbeid og strafferettslig samarbeid   Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters  
Regjeringskonferanse   Intergovernmental Conference  
Saksliste   Agenda  
Toppmøte   Summit  
Økonomisk og monetær union   Economic and Monetary Union  

Send en e-post for tilbakemelding eller forslag til ordlisten.

Til topp

Nyttige lenker

* EuroDicAutum
Terminologidatabase på Europa-serveren

* Glossary - Hva er en Hvitbok?
En abc på Europa-serveren som forklarer innholdet i vanlige ord og begreper

*Eurojargon - Aquis communautaire, Fortress Europe, Schengenland og Strasbourg
En ordliste med typiske ord og uttrykk som ofte brukes, men hva betyr det egentlig?

*Ordliste fra Europeisk dokumentasjonssenter i Bergen
EU-lovgivning kjent under bestemte navn: Badevannsdirektivet - Villfuglsdirektivet