The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

Den europeiske union: En global partner

 

Et strategisk konsept for EU

Den europeiske unions rolle i verden

De eksterne forbindelsene: En global oppgave

Forsvar og sikkerhet: Stabilitet og fred

Handel: færre hindringer og økt vekst. EU og WTO 

EUs bistandspolitikk - fattigdomsbekjempelse og utvikling

Utvidelsen: En historisk mulighet

 

Den felles forsvars og sikkerhetspolitikken 

EUs «felles utenriks- og sikkerhetspolitikk» (FUSP) ble innført med traktaten om Den europeiske union (Maastricht-traktaten) i 1993 etter over 20 års politisk samarbeid mellom EU-landene.

Siden 1993 har Ministerrådet vedtatt ca. 70 felles standpunkter til ulike politiske saker, fra Balkanlandene via Øst-Timor til ikke-spredning av kjernefysiske våpen og kamp mot terrorisme. Når felles standpunkter først er vedtatt, har medlemslandene plikt til å overholde dem. Formannskapet forsvarer dem i FN og andre internasjonale fora. I samme periode har Rådet vedtatt omkring 50 felles handlinger, bl.a. vedrørende minerydding i Afrika og andre deler av verden. EU har også sine spesialutsendinger til en rekke kriseområder, bl.a. på Balkan og i Midtøsten.

Da Amsterdamtraktaten trådte i kraft i 1999 fikk Det europeiske råd (stats- og regjeringssjefene) myndighet til å fastlegge mer langsiktige strategier for visse land og områder. Det ble utarbeidet en felles strategi for Russland og Ukraina i 1999 og for Middelhavslandene i 2000.

Innenfor FUSP har man kommet langt med å utarbeide en felles europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP). For å gjøre det lettere å håndtere krisesituasjoner både i nærliggende områder eller lenger ute i verden, arbeider EU med å opprette en spesiell militær utrykningsstyrke (rapid reaction military force) i samarbeid med NATO som på kort varsel skal kunne sendes ut for å løse fredsbevarende oppgaver. Med en slik styrke vil EU kunne utvide sine nåværende innsatsmuligheter som omfatter politiaksjoner, grensekontroll og humanitær hjelp til sivilbefolkningen.

Et strategisk konsept for EU

På EU-toppmøtet i Thessaloniki i juni ble det lagt frem et unikt dokument – et første utkast til et strategisk konsept for EUs utenriks-, sikkerhets og forsvarspolitikk. Det er første gang en slik doktrine utarbeides for EU. Dokumentet presenterer Europas nye trusselbilde og prinsippene for Europas felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Les mer her