The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Oversikt over bilaterale avtaler mellom EU og Norge

Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Protokoll 2 til den bilaterale frihandelsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF). Signert: 13.12.2004. Virkning fra: 01.01.2005.

Avtale mellom Norge og Den europeiske union om opprettelse av et rammeverk for Norges deltakelse i Den europeiske unions krisehåndteringsoperasjoner. 03.12.2004. Virkning fra: 01.01.2005.

Avtale mellom Norge og Den europeiske union om sikkerhetsprosedyrene ved utveksling av gradert informasjon. Signert: 22.11.2004. Virkning fra: 01.12.2004.

Avtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges deltakelse i Den europeiske unions politioperasjon i Makedonia. Signert: 09.09.2004. Virkning fra: 01.02.2005.

Avtale i form av brevveksling mellom Det europeiske fellesskap og Norge om ytterligere handelspreferanser for landbruksvarer på grunnlag av artikkel 19 i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Signert: 20.06.2003. Virkning fra: 01.07.2003.

Avtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges deltaking i Den europeiske unions styrke (EUF) i den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia. Signert: 17.06.2003. Virkning fra: 17.06.2003.

Samarbeidsavtale mellom Norge og Den europeiske union (EU) om Norges deltakelse i EUs politioperasjon i Bosnia-Hercegovina (EUPM). Signert: 19.12.2002. Virkning fra: 19.12.2002.

Avtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges tilslutning til Rådets felles handling av 20-07-2001 om opprettelse av et EUs satellittsenter. Signert: 19.12.2001. Virkning fra: 01.01.2002.

Avtale om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvem som skal behandle en avsylsøknad. Signert: 19.01.2001. Virkning fra: 01.04.2001. Referanse: EF-tidende L 93/01 s. 38.

Avtale mellom EF og Norge om norsk deltakelse i arbeidet ved Det europeiske observatoriet for narkotikabruk (European Drug Agency.) Juridisk basis: EF traktaten art. 308. Signert: 19.10.2000. Referanse: EF-tidende L 257/00 s. 24.

Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeike fellesskapet angående utvidelsen av Common Communications Network/Common Systems Interface (CCN/CSI) innen for rammene av konvensjonen om en felles transitprosedyre. Juridisk basis: EF traktaten art: 133 i sammenheng med artikkel 300 §2 og §3. Signert og ikrafttredelse: 28.08.2000. Referanse: EF-tidende L 204 s. 37

Avtale i form av brevveksling mellom Det europeiske fellesskapet og kongeriket Norge om protokoll 2 i avtalen mellom det europeiske økonomiske fellesskapet og kongerike Norge. Juridisk basis: EF traktaten Art. 113 i sammenheng med art. 228 §2. Signert 20.12.1996. Referanse: EF-tidende L345/96 s. 78

Avtale mellom EF og Norge om tollsamarbeid. (En videreføring av tollsamarbeidet mellom Norge og Sverige etter Sveriges inntreden i EU) Juridisk basis: EF traktaten art. 113 og 228 §2 og §3. Signert 14.04.1997. referanse: EF-tidende L 105/97 s. 17.

Avtale i form av brevveksling mellom kongerike Norge og det europeiske fellesskap om spesifikke landbruksprodukter. Juridiske basis: EF-traktaten art: 113 og art. 228 §2. Signert 21. desember 1995. Ikrafttredelse retroaktivt fra 1. september 1995. Referanse: EF tidende L 327/95 s. 21.

Avtale om en tilleggsprotokoll mellom kongerike Norge og Det europeiske fellesskapet vedrørende Finland, Sveriges og Østerrikes inntreden i Fellesskapet. (justeringer på fiskeriområdet) Jurisdisk basis: EF traktaten art. 113 og 228 §2. Signert 25. juli 1995. Referanse: EF-tidende l 187/95 s. 14.

Avtale i form av brevveksling mellom kongerike Norge og Det europeiske økonomisk fellesskapet om spesielle tilpassninger i landbrukssektoren. (ost, hortikultur, tariffer og opprinnelse) Juridisk basis: EF-traktaten 113. Signert: 2. mai 1992. Referanse: EF-tidende L 109/93 s. 47

Avtale i form av brevveksling mellom kongerike Norge og Det europeisk økonomiske fellesskap om tilpassninger i avtalen om gjensidig handel med osteprodukter. Juridisk basis: Ef-traktaten Art. 113. Signert 04.02.1992 og 16.03.1993

Avtale mellom Det europeisk økonomiske fellesskapet og kongerike Norge om opprettelsen av et samarbeid på utdanningsområdet innenfor rammen av Erasmus-programmet. Juridisk basis: EF- traktaten art. 235. Signert 09.10.91 Ikrafttredelse 01.11.91. Referanse: EF-tidende L 332/91 s. 32

Avtale mellom Det europeisk økonomiske fellesskap og kongerike Norge om nedsettelsen av en prosedyre for informasjonsutveksling på området tekniske handelshindringer. Juridisk basis: EF-traktaten art. 113. Signert 19.12.1989. Ikrafttredelse 01.01.1990. Referanse: EF-tidende L 291/90 s. 2

Tilleggsprotokoll til avtalen mellom kongerike Norge og Det europeisk økonomiske fellesskap om opphevelsen av eksisterende og hindring av nye kvantitative restriksjoner for eksporten eller tiltak med lignende effekt. Juridisk basis: EF-traktaten art. 113. Signert 18.07.1989. Ikrafttredelse 01.01.1990. Referanse: EF-tidende L295/89 s. 15.

Tilleggsprotokoll til avtalen mellom kongerike Norge og Det europeisk økonomiske fellesskap vedrørende Portugals og Spanias inntreden i Fellesskapet. Juridisk basis: EF-traktaten art. 113. Signert 14.07.1986. Ikrafttredelse .01.03.1987. Referanse: EF-tidende L337/86 s. 1.

Avtale i form av brevveksling mellom EØF og Norge om fiskeri og landbruk (pga Spanias og Portugals inntreden i EF og referanse til Ceuta, Melilla og Kanariøyene.) Juridisk basis: EF-traktaten art. 113. Signert 14.07.1986. Referanse: EF-tidende L 328/86 s. 76.

Avtale i form av brevveksling om ikke-landbruksprodukter og foredlede landbruksprodukter som ikke dekkes av avtalen mellom EØF og Norge. Juridisk basis: EF-traktaten art. 113. Signert 14.07.1986. Referanse: EF-tidende L 328 s. 21.

Rammeavtale om vitenskapelig og teknisk samarbeid mellom Norge og Det europeiske fellesskapet. Juridisk basis: EF-traktaten og Euratom traktaten. Signert: 27.06.1986. Ikrafttredelse 17. juli 1987. Referanse: EF-tidende L 78/86 s. 26

Brevveksling om samarbeid mellom Europakommisjonen og Norge på området forbrukerbeskyttelse. Juridisk basis: EF-traktaten. Signert. 21.11.1981. Referanse SEC(83)1909.

Avtale i form av brevveksling mellom Europakommisjonen og Norge om samarbeid på miljøområdet. Juridiske basis: EF traktaten. Signert 02.02.1981. Referanse: SEC (81) 244

Tilleggsprotokoll til avtalen mellom Kull- og stålfellesskapet og Norge vedrørende Hellas inntreden i Fellesskapet. Juridisk basis: ECSC traktaten, ECSC - Norge avtalen. Signert 06.11. 1981. Referanse: Ikke publisert.

Tilleggsprotokoll til avtalen mellom Det europeisk økonomiske fellesskap og Norge vedrørende Hellas inntreden i Fellesskapet. Juridisk basis: EF-traktaten art. 113, EØF-Norge avtalen. Signert: 06.11.1981. Referanse: EF-tidende: L 357/80 s. 78.

Avtale om fiskeri mellom Det europeiske økonomiske fellesskap og Norge. Juridisk basis: EF-traktaten art. 43. Signert: 27.02.1980. Ikrafttredelse 16.06.1981 til 16.06.1991 deretter automatisk fornying for 6 års perioder med mindre avtalen blir sagt opp. Referanse: EF-tidende L 226/80 s 47

Sist oppdatert 19. juli 2005. Mer informasjon kan du finne hos Utenriksdepartementets traktatregister