EU-nytt nr. 42, 18. desember 2003

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Regjeringskonferansen

EU i verden

Informasjonssamfunnet

Økonomi og næringsliv

Miljø og forbrukerbeskyttelse

Sosiale rettigheter og sysselsetting

Kultur

Forskning

Energi og samferdsel

Fiskeri og landbruk

God Jul og Godt Nytt År

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Regjeringskonferansen

- Europa med lidenskap og overbevisning

16. desember holdt Romano Prodi en tale i Europaparlamentet om det irske formannskapet, regjeringskonferansen og den nye grunnloven for EU. Der gav han uttrykk for skuffelse over at noen medlemsland valgte å tilbakeføre integrasjonsprosessen under regjeringskonferansen. Les hele talen her. Les Prodis uttalelse etter regjeringskonferansen her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Kommisjonen bekrefter EUs vilje til å fremme og forsvare menneskerettighetene

På menneskerettighets dag, 10. desember, gjentok Kommisjonen sin vilje til å fremme og forsvare menneskerettigheter og demokrati, som utgjør EUs grunnpillarer. Kommisjonen er innstilt på å fortsette arbeidet med å beskytte menneskerettighetene både i EU og i verden. Les mer her. Les Kommisjonens notat om arbeidet med  menneskerettigheter her

Til topp Link to top of page

Informasjonssamfunnet

EU fremmer bredbåndsutbygging

Representanter fra næringslivet, regioner og medlemsland møtte Kommisjonen den 15. desember for å diskutere lokale og regionale bredbåndsinitiativer. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Forslag om å redusere medlemslandenes bidrag til EU
15. desember mottok Romano Prodi et brev fra Frankrike, Tyskland, Nederland, Sverige, Storbritannia og Østerrike om utgiftsnivået i et utvidet EU. De seks landene foreslår blant annet at EUs utgifter ikke bør overstige 1 % av BNI. Les Prodis reaksjon på forslagene her

Til topp Link to top of page

Miljø og forbrukerbeskyttelse

Kommisjonen vil verne Kyoto-avtalen
Kommisjonen fortsetter å støtte Kyoto avtalen som det eneste internasjonale rammeverk til å motvirke klimaendring. Prodi uttalte den 16. desember at Kommisjonen ikke planlegger å endre standpunkt eller gå tilbake på de vedtatte målene. Les mer her
 
 
EIB støtter EUs klimaendringspolitikk
11. desember ble den europeiske investeringsbankens (EIB) initiativ til å fremme redusering av klimagassutslipp presentert. Miljøkommissær Margot Wallström ønsket initiativet, som innebærer 500 millioner euro til EUs klimapolitikk, velkommen. Les mer her
 
 
EU undertegnet avtale om luftforurensing med USA, Japan og Kina
10. desember undertegnet EU en avtale om samarbeid innen luftforurensing fra trafikk med USA, Japan og Kina. Avtalen åpner for felles forskning på utslipp og testing av kjøretøy. Les mer her

 

                                                                                                 Til topp Link to top of page

Sosiale rettigheter og sysselsetting

Det europeiske året for funksjonshemmede

17. desember satte den europeiske ombudsmannen i gang en undersøkelse om integrasjon av funksjonshemmede i 2003. Ombudsmannen skal se på tiltak iverksatt av Kommisjonen til å sikre at funksjonshemmede ikke er diskriminert i forhold til EU-institusjonene. Les mer her

 

Trepartstoppmøte om arbeidslivsspørsmål

11. desember ble det holdt et trepartstoppmøte om arbeidslivsspørsmål mellom Kommisjonen, arbeidslivsparter og Rådet. Kommisjonens sysselsettingsinitiativ og rapporten fra task force-gruppen om sysselsetting ble diskutert. Innspill fra arbeidslivsparter er nødvendig for at EU skal nå sine ambisiøse sysselsettingsmål. Les mer her Les også Romano Prodis tale fra møtet her

Til topp Link to top of page

Kultur

"Kultur 2000" finansierte 201 europeiske kulturprosjekter i 2003
Europakommisjonens kulturprogram bevilget støtte til 201 prosjekter i løpet av 2003. Prosjektene har til sammen fått 30 millioner euro. 30 europeiske land deltar i kulturprogrammet som i år støttet mer enn 750 kulturaktører. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Bedre samordning av europeisk forskning

Kommisjonen la 11. desember frem de foreløpige resultatene fra ERA-NET som er det 6. rammeprogrammets virkemiddel for samarbeid mellom nasjonale forskningsprogrammer. Til nå har 32 flernasjonale prosjekter fått støtte. Eksempler er koordinering av medisinsk akutt hjelp over grensene, og forskning på den aldrende befolkningen. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Energi og samferdsel

Kommisjonens forslag til ny lov i energisektoren

10. desember foreslo Kommisjonen en ny lov om investering i den europeiske energisektoren som skal fremme konkurransen i markedet og hindre langvarige strømbrudd. Forslaget fremhever blant annet viktigheten av en tydelig mekanisme for etterspørsel gjennom utviklingen av en mer bærekraftig energipolitikk. Les mer her

 

Utvidelse av internasjonal sikkerhet forvaltningskode

Kommisjonen foreslo den 17. desember å utvide den internasjonale forvaltningskode for sikkerhet til å inkludere alle skip. Maritim sikkerhet vil på denne måten bli forbedret for alle skip som seiler i EUs farvann. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

 

Fiskeri og landbruk

 

Kommisjonen foreslår "de minimis" støtte til landbruk- og fiskerisektoren

Kommisjonen vedtok et forslag til en forordning om "de minimis" støtte til landbruk- og fiskerisektoren den 10. desember. Forordningen gjør det mulig å gi nasjonal støtte opptil 3000 euro per gårdsbruker og fiskere over tre år uten forvarsel. Forslaget legges nå frem til høring blant medlemslandene og berørte aktører. Kommisjonen planlegger å iverksette forordningen innen utgangen av 2004. Les mer her

 

 

Kommisjonen introduserer et forenklet statlig landbruksstøttesystem

Kommisjonen vedtok en forordning den 10. desember om forenklet administrering og effektiv overvåking av statlig landbruksstøtte. Forordningen tillater medlemslandene å bevilge ulike former for landbruksstøtte uten å søke om Kommisjonens godkjennelse i forkant. Les mer her

 

God Jul og Godt Nytt År

 

 

 

Europakommisjonen ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår. Se julekort her

 

 

 

    Til toppLink to top of page