EU-nytt nr. 40, 26. november 2003

Europas fremtid

Utvidelsen

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Miljø

Energi og samferdsel

Forskning

Seminarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Europas fremtid

Kommisjonen kommenterer endringer i EU-grunnlov
På sitt ukentlige møte 26. november diskuterte Kommisjonens medlemmer endringene til grunnlovsteksten som det italienske formannskapet har presentert i forkant av regjeringskonferansen i Napoli 28. og 29. november. Kommisjonen er fornøyd med flertallsavgjørelser i utenrikspolitiske spørsmål, men stiller spørsmålstegn ved både de foreslåtte endringene som vedrører den europeiske utenriksministeren og fremgangen i arbeidet med å forbedre visse deler av grunnlovsteksten. Les mer
her Les det italienske formannskapets forslag til endringer i teksten her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Kamp mot organisert kriminalitet i Balkan
Fredag 28. november skal justisministere fra EU, tiltredelseslandene og de vestlige Balkan-landene møtes i Brussel for å finne en felles plattform for å bekjempe organisert kriminalitet i Balkan. Våpensmugling, narkotikakriminalitet, menneskehandel og korrupsjon er ikke bare et problem for Balkan, men for hele Europa. Les mer her

Toppmøte mellom EU og India
29. november møtes EUs og Indias ledere til et fjerde toppmøte i New Dehli. Møtet vil benyttes til å styrke forholdene og på dagsorden står toll- og avgiftssamarbeid, Galileo og sjøfart. Les mer her

Kommisjonen vil få WTO-forhandlingene på sporet igjen
Etter at WTO-forhandlingene i Cancun mislykkes, har Kommisjonen brukt to måneder på intens konsultasjon med EUs medlemsland, Europaparlamentet og europeiske organiserte interesser. Kommisjonen la 26. november frem et strateginotat som skal få WTO-forhandlingene i gang igjen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Skatt som konkurransefortrinn: Ny rapport fra Kommisjonen
Kommisjonen la 26. november frem en rapport som viser hvilke tiltak som er gjort i forbindelse med nasjonale skatteregler for næringslivet i medlemslandene, sett i lys av EUs konkurranseregler og regler om statsstøtte. Les mer her

EUs økonomi i 2003: nye mønstre i økonomisk vekst?
26. november ble 2003-oversikten over økonomien i EU presentert. Den viser at de samme krefter som ligger til grunn for den kraftige veksten i USA også er til stede i EU. Les mer her

Europeisk næringsliv 2003: Et statistisk portrett
En ny utgave av Eurostats årlige næringslivsstatistikk ble offentliggjort i Brussel 26. november. Les alt om næringslivet i EU og kandidatlandene her

Møte mellom EUs finansministere
Rådet for økonomi og finans møttes 25. november og ble blant annet enige om en tilnærming til et forslått regelverk som skal øke innsyn og informasjon i forbindelse med børsvirksomhet i Europa. Samtidig diskuterte de redusert moms på arbeidsintensive virksomheter og selskapsskatt. Les mer her

Alt om selskapsskatt
En oversikt som viser Kommisjonens tiltak for å fjerne skattehindre for bedrifter som operer over grenser det indre marked ble presentert 25. november. Les mer her Les også spørsmål og svar om Kommisjonens strategi for selskapsskatt her

Liten investeringsvilje og brain drain er de største truslene mot en europeisk kunnskapsindustri
At Europas kloke hoder forsvinner til USA og at det investeres for lite  utgjør de største truslene mot en europeisk kunnskapsindustri. Det viser to nye publikasjoner som ble offentliggjort 25. november. Les mer her

Falsknere lager kopier av masseproduserte varer
25. november holdt Kommisjonen pressekonferanse for å sette søkelys på det voksende problemet med piratkopier og forfalskninger. Bare i 2002 ble 85 millioner slike produkter stanset ved EUs grenser. Svindlerne vender seg nå stadig mer mot masseproduserte varer (sigaretter, mat, batterier, medisiner o.l.) og utgjør dermed en alvorlig trussel mot menneskers helse og sikkerhet. Les mer her


Til topp Link to top of page

Miljø

Spania får dagbøter for dårlig badevann
EUs miljøkommissær Margot Wallström var meget fornøyd med EF-domstolens beslutning 25. november om å utstede tvangsbøter til Spania for manglende implementering av det såkalte badevannsdirektivet, som gjelder grenseverdier i badevann. - Å bruke slike sanksjonsmetoder som en siste utvei er nødvendig for å bevare  respekten for EUs lovgivning, sier Wallström. Les mer her

For andre gang utsteder Domstolen tvangsbøter til medlemsland
Spania må betale 624 150 euro hvert år og for hver prosent av badeområdene i innlandet i Spania som ikke oppfyller direktivet om grenseverdier i badevannet, i følge EF-Domstolen.  Allerede i 1998 fastslo Domstolen at Spania brøt regelverket. Nå venter tvangsbøter hvis spanske myndigheter ikke endrer praksis. Dette er andre gang Domstolen benytter seg av muligheten til slike sanksjonsmetoder, forrige gang gjaldt det greske myndigheters brudd på miljøbestemmelser i EU. Les mer her

Kommisjonen krever resirkulering og innsamling av alle batterier
Kommisjonen la 25. november frem et forslag til nytt batteridirektiv som vil gjøre det påbudt å samle inn hvert eneste batteri som selges på EU-markedet for å unngå at de ender i forbrenningsanlegg eller søppelplasser. Les mer her

Kommisjonen vil samle krefter for en mer miljøvennlig turisme
I en melding fra Kommisjonen 21. november ber Kommisjonen om en felles innsats i EU for å styrke den økonomiske, sosiale og miljømessige bærekraften til turisme i EU. Les mer her

Til topp Link to top of page

Energi og samferdsel

Nye rammebetingelser skal stimulere nyskaping i europeisk verftsindustri
26. november vedtok Kommisjonen nye rammebetingelser for den europeiske verftsindustrien og øker samtidig støtte til nyskaping og innovasjon i industrien. Statsstøttens andel av investeringsutgifter til innovative prosjekter fordobles fra 10% til 20%. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Global landoversikt: unikt bilde av verdens vegetasjon fra satelitter
Et verdensomspennende forskningssamarbeid koordinert av Kommisjonens felles forskningssenter har frembrakt en unik database med oversikt over verdens vegetasjon og landområder. Dette kan brukes til å overvåke klimaendringer og effekter av menneskelig aktivitet på jorden. Les mer her

Hva europeere tenker og føler: Den definitive studien
En omfattende ny studie ble presentert på en konferanse i Brussel 25. november, med 22 land og deres nasjonale forskningsorgan som bidragsytere. Den europeiske sosiale studien er den definitive studien om europeernes holdninger og verdier. Norge er en sentral deltaker i det EU-finansierte prosjektet gjennom Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

Norsk påvirkning gjennom EØS: Utfordringer og muligheter
Dato: Torsdag 4. desember. Tid: kl 10.00 - 11.30
Fjerde seminar i serien om EU og EØS på Europakommisjonens delegasjon handler om mulighetene for norsk påvirkning gjennom EØS-avtalen. Innleder er Paal Frisvold, daglig leder i Brusselkontoret AS. Han er også europapolitisk rådgiver for Bellona og har tidligere vært sekretær for EFTAs faste komité. Les mer her

Seminar for journalister om EU/EØS og arbeidslivsspørsmål
Trenger du faglig påfyll? Savner du informasjon om hva som pågår i EU, relatert til ditt fagfelt? Hva kan utvidelsen av EU/EØS innebære for Norge? Og hva går forslaget til Grunnlov ut på? Europakommisjonens delegasjon til Norge inviterer journalister i fagpressen, journalister som dekker arbeidslivssaker og freelancere til et fagseminar onsdag 10. desember. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

 

 

    Til toppLink to top of page