EU-nytt nr. 39, 19. november 2003

Energi og samferdsel

EUs årsberetning og prioriteringer

Utvidelsen

EU i verden

Økonomi og sysselsetting

Matvaresikkerhet

Landbruk og fiskeri

Forskning

Seminarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi og samferdsel

Ett år etter Prestige: Første liste over fartøy som er forbudt i EUs havner er offentlig!
14. november offentliggjorde EU gjennom Fellesskapstidende en liste over fartøy som er forbudt i EUs havner. Til advarsel legger Kommisjonen også ut en liste på internett over fartøy som risikerer forbud. Les mer her


EUs årsberetning og prioriteringer

Revisjonsretten har lagt frem årsberetning for EU 2002
Revisjonsretten godkjenner Kommisjonens regnskap for 2002, men påpeker samtidig mangler ved utformingen av regnskapssystemet. Kommisjonens vedtatte plan for modernisering av dette systemet forventes å være ferdig utført i løpet av 2005. Les mer her Les talen av lederen for Revisjonsretten til budsjettkomiteen i Europaparlamentet 17. november her Les også spørsmål og svar om årsberetningen her

Prodis "State of the Union"-tale: Kommisjonens arbeidsprogram for 2004
I en tale til Europaparlamentet 18. november presenterte Kommisjonens president Romano Prodi en rapport om EUs tilstand og Kommisjonens arbeidsprogram for 2004. - I løpet av det travle året 2004,med ti nye medlemmer og valg til Europaparlamentet, skal Kommisjonen være en bærer av kontinuitet, stabilitet og dynamikk, sa Prodi. Les mer her

Kommisjonen styrker intern revisjon for å møte nye utfordringer
Kommisjonen vedtok 18. november tiltak for å styrke den interne revisjonen ved å dele strukturen i to enheter: en vil være ansvarlig for revisjon, mens den andre vil være ansvarlig for ressurser, koordinering og kommunikasjon. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utvidelsen

Hvor langt har Bosnia - Hercegovina kommet med hensyn til europeisk integrasjon?
18. november godkjente Kommisjonen resultatene av en undersøkelse med en vurdering av hvorvidt Bosnia - Hercegovina er klar til å ta neste skritt i retning av europeisk integrasjon ved å inngå forhandlinger om stabiliserings- og assosieringsavtale med EU. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Kommisjonen og FN slår sammen sine krefter for humanitære appeller i 2004
FN og EUs bistandskontor ECHO slår sammen krefter og lanserer en felles appell 19. november i Brussel. Sammen ber de alle donornasjoner bidra med mer enn 2, 6 milliarder euro for å berge livet til 45 millioner sivile som berøres av 21 av verdens verste kriser. Les mer her Les også utviklingskommissær Poul Nielsons tale i forbindelse med den felles appellen her

EU-borgere er for globalisering
63% av EUs innbyggere er positive til globaliseringen, mens over halvparten tror at globaliseringen vil forsterke seg og være fordelaktig for dem i fremtiden. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og sysselsetting

Kommisjonen foreslår direktiv om grenseoverskridende fusjoner
18. november la Kommisjonen frem forslag til direktiv som skal gjøre det lettere å gjennomføre grenseoverskridende fusjoner ved å rydde av veien hindringer i nasjonal lovgivning. Les mer her Les også spørsmål og svar om det foreslåtte direktivet her

Kommisjonen fortsetter prosedyren mot Tysklands store underskudd
18. november vedtok Kommisjonen to henstillinger til Rådet angående Tysklands uforholdsmessige store underskudd. Kommisjonen krever at underskuddet reduseres og at situasjonen opphører senest i 2005. Les mer her

Store regionale forskjeller når det gjelder arbeidsledighet i EU og i kandidatlandene
En statistisk undersøkelse over arbeidsledigheten i EU og de ti tiltredelseslandene viser at de regionale arbeidsledighetstallene varierer fra 2% i Tyrol-regionen til 29,3% på den franske øya Reunion. I halvparten av regionene i de nye medlemslandene er ledigheten dobbelt så stor som EU-gjennomsnittet. Les mer her

Kommisjonen vil forenkle arbeidet til EUs konkurranseministere
18. november la Kommisjonen frem en melding som skal gjøre Konkurranserådets arbeid enklere. Med meldingen vil Kommisjonen få ny giv i Europas konkurransetilstand. Les mer her

Til topp Link to top of page

Matvaresikkerhet

Kommisjonen vil ha "aktiv og intelligent" innpakning av mat
17. november la Kommisjonen frem forslag til forordning som gjelder materialer som kommer i kontakt med mat. Forslaget skal gi bedre og tryggere matvarer. Les mer
her

Landbruk og fiskeri

Tobakk og olivenolje: Jordbrukssektorer i EU skal reformeres
Kommisjonen la 18. november frem forslag til reformer av reglene for den felles jordbrukspolitikken innen sektorer som tobakk, olivenolje, bomull og humle. Kommisjonen vil legge større vekt på konkurranseevne og miljøbeskyttelse, blant annet. Les mer her

Rådet for EUs landbruks- og fiskeriministere: Konklusjoner
I tillegg til reform av den felles landbrukspolitikken som gjelder blant annet tobakks- og olivenproduksjonen, diskuterte EUs landbruks- og fiskeriministere også de nye vitenskaplige rådene for fiskeriforvaltningen i 2004 da de møttes 27. november i Brussel. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

EU- forskning skal avsløre piratkopier og forfalskninger
Hvordan kan du være sikker på at en klokke er ekte eller en forfalskning? Kommisjonens felles forskningssenter har utviklet tekniske hjelpemidler i kampen mot piratkopier, smugling og forfalskninger. Les mer her

Fem milliarder euro EU-forskning
Mer enn 100 000 deltakere fra flere enn 50 land får del i potten på 5 milliarder euro som var utlyst gjennom første runde for det 6. rammeprogrammet for forskning. Dette er verdens største finansieringsordning for forskning og over 12 000 prosjekter blir finansiert gjennom disse midlene. Les mer her Les også vanlige spørsmål og svar om det 6. rammeprogram og om hvilke prosjekter som er plukket ut. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

EU, utdanningsreformer og europeisk samarbeid i skolen
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterer lærere i Nord- og  Sør-Trøndelag til en kursdag om EU, utdanningsreformer og europeisk samarbeid i skolen 27. november.
Kurset er et samarbeid mellom Læringssenteret, Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (Sokrates), Teknologisk Institutt (Leonardo da Vinci), Utdanningsforbundet og Europakommisjonens delegasjon. Les mer her

Norsk påvirkning gjennom EØS: Utfordringer og muligheter
Dato: Torsdag 4. desember
Tid: kl 10.00 - 11.30
Fjerde seminar i serien om EU og EØS. Innleder er Paal Frisvold, daglig leder i Brusselkontoret AS. Han er også europapolitisk rådgiver for Bellona og har tidligere vært sekretær for EFTAs faste komité. Les mer her

Seminar for journalister om EU/EØS og arbeidslivsspørsmål
Trenger du faglig påfyll? Savner du informasjon om hva som pågår i EU, relatert til ditt fagfelt? Hva kan utvidelsen av EU/EØS innebære for Norge? Og hva går forslaget til Grunnlov ut på? Europakommisjonens delegasjon til Norge inviterer journalister i fagpressen, journalister som dekker arbeidslivssaker og freelancere til et fagseminar onsdag 10. desember. Les mer her

Workshops om sosial inkludering
The Work Research Institute (WRI) and the Directorate for Health and Social Affairs (SHdir) invites representatives from NGOs, public authorities, research and social partner organisations to participate in a two workshops, which aim to increase exchange and knowledge of experience and good practice for social inclusion. Les mer her

 

 

    Til toppLink to top of page