EU-nytt nr. 36, 20. oktober 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriellEUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Fiskeri

Miljø

Seminar

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

EUs fremtid

Regionene er bindeledd for å involvere innbyggerne i EU
På en konferanse i Regionskomiteen i Brussel 15. oktober innledet miljøkommissær Margot Wallström om regionenes rolle som bindeledd mellom EU og innbyggerne. Hun sa blant annet at hun etter å ha jobbet for å beskytte det biologiske mangfoldet i fem år som miljøkommissær, nå er klar for arbeidet med å beskytte det kulturelle mangfoldet i Europa. Her spiller regionene den viktigste rollen, sa Wallström. Les mer her

                                                                              Til toppLink to top of page

EU i verden

Fakta om EUs generelle preferansesystem overfor u-land
Siden 1971 har EU hatt et system for handel med u-land basert på FNs generelle preferansesystem (Generalised System of Tariff Preferences (GSP). Les fakta om det nåværende og fremtidige systemet her

Hvorfor EU og Russland trenger hverandre
Den nederlandske utenriksminister Bernard Bot skrev 19. oktober en artikkel om det nære politiske, økonomiske og kulturelle samarbeidet mellom EU og Russland. Et fremgangsrikt og moderne Russland er i EUs interesse, skriver Bot. Les mer her
 

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen får gjennomslag mot Coca-Cola
19. oktober mottok Kommisjonen løfter fra selskapet Coca-Cola om endring av næringspraksis i Europa. Konkurransekommissær Mario Monti anser at disse løftene gir grunnlag for en avgjørelse som kan runde av en fem år lang disputt med selskapet. Dette vil gi bedre konkurranse i markedet og øke forbrukernes valgmuligheter i butikker og kafeer. Les mer her

Fiskeri

Fischler frykter vanskelige fiskeriforhandlinger med Norge
Den bilaterale fiskeriavtalen med Norge var blant sakene på dagsorden da EUs fiskeriministere møttes i Rådet 18. oktober. Fiskerikommissær Franz Fischler sa også at det er urettferdig at Norge tredobler sin fangst av kolmule, mens EU holder fangsten under streng kontroll. Les mer her

                                           Til toppLink to top of page

Miljø

Det europeiske miljømerket: Blomsteruken er i gang!
18. oktober startet "blomsteruken" som skal gjøre europeiske forbrukere klar over at det finnes et eget europeisk miljømerke. Kampanjen foregår i ni land, inkludert Norge. Blomsten er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket. Forskjellen er at Svanemerket er nordisk, mens Blomsten gjelder hele Europa. Les mer her

Siste advarsel til Hellas før bøter: Havskilpadden må vernes
15. oktober besluttet Kommisjonen å sende en siste advarsel til greske myndigheter for manglende tiltak for å beskytte den sjeldne havskilpadden Karett (Caretta Caretta). Kommisjonen har gjentatte ganger klaget til Hellas om at de ikke gjør nok for å beskytte skilpaddenes forplantning på strendene på Zakynthos. Les mer her

Politisk enighet i Rådet om reduksjon av klimagasser
14. oktober kunne Kommisjonen hilse velkommen den politiske enigheten i Rådet om reduksjon av fluorerte drivhusgasser. Dette er svært kraftige gasser som brukes i blant annet kjøleskap og luftrensingsanlegg. Lovgivningen er et element i EUs rammeverk for å begrense klimaendringer og gjennomføre Kyoto-avtalen. Les mer her

Helse

Unge og narkotika: Endringer i holdninger siden 2002
7659 unge mennesker fra 15 EU-land har i en spørreundersøkelse svart på spørsmål om vaner og holdninger når det gjelder narkotika. 79% oppgir at narkotika er enkelt å skaffe på fester, men det er store forskjeller mellom land når det gjelder oppfattelsen av risiko. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminar

Forbrukerseminar og studiebesøk til Brussel for journalister
Europakommisjonens delegasjon inviterer til et seminar for forbrukerjournalister og et studiebesøk for journalister til Brussel i november. Les mer om seminar om forbrukespørsmål her og EU/EØS studieseminar i Brussel her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

The Cohesion fund A boost for European solidarity
Spesialutgave av nyhetsbladet inforegio panorama om strukturmidlene og det såkalte "samhørighetsfondet". Informasjon om den nye regionalpolitikken, utviklingen i historisk sammenheng og eksempler på prosjekter. Les mer her

On the road to a cultural policy for Europe
Dette heftet er et innspill til EUs beslutningstakere fra "European Cultural Foundation", om en felles europeisk kulturpolitikk for et utvidet EU med nye naboer: "This publication states and illustrates, seeks to inspire and convince. It argues for the urgency of making culture the basis of European integration, of stimulating genuine cross-border cultural cooperation, of shaping comprehensive cultural instruments and policies for Europe of Sharing Cultures." Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Media Plus: støtte til filmproduksjon og festivaler
Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring (2001-2006) — Meddelelse om indkaldelse af forslag EAC/71/2004 — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Støtteforanstaltninger til markedsføring og markedsadgang: Audiovisuelle festivaler Les mer her

Sokrates: støtte til europeisk samarbeid i utdanningssektoren
Indkaldelse af forslag — Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur nr. 63/04 — SOCRATES Les mer her

6. rammeprogram for forskning: støtte til forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Strukturering af det europæiske forskningsrum Les mer her og her

Marco Polo: støtte til europeiske bærekraftige transportnettverk
Indkaldelse af forslag til trafikoverflytningsprojekter, katalysatorprojekter og fælles læringsprojekter under Marco Polo-programmet (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1382/2003 af 22. juli 2003, EUT L 196 af 2.8.2003 s. 1) Les mer her

Se oversikt over alle EUs programmer med norsk deltakelse for mer informasjon om hvor du kan henvende deg for de enkelte programmene her

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page