EU-nytt nr. 36, 29. oktober 2003 

Utvidelsen

Europas fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Helse- og sosialsaker

Fiskeri og landbruk

Miljø

Energi og samferdsel

Forskning

Seminarer

Utvidelsen

Kinnock i Latvia for å diskutere rekruttering til EU
Kommisjonens visepresident Neil Kinnock møtte 28. oktober den latviske president og statsminister for å diskutere rekruttering til EUs institusjoner og administrativ reform i Latvia. Les mer her

Hva betyr utvidelsen for forbrukerne i det indre marked?
På generalforsamlingen til europeiske forbrukerorganisasjoner 28. oktober holdt forbrukerkommissær David Byrne et innlegg om utvidelsen sett i et forbrukerperspektiv. - Liberalisering forutsetter tiltak som beskytter forbrukerne, sa Byrne. Les mer her

Til topp Link to top of page

Europas fremtid

EUs finansielle perspektiver
EUs sjuårige "finansielle perspektiver" er grunnlaget for de årlige EU-budsjettene. Hvordan planlegges EUs budsjetter? Dette og andre spørsmål får du svar på i et notat med vanlige spørsmål og svar om EUs finansielle perspektiver. Les mer her

Økonomiske utsikter for EU, tiltredelseslandene og kandidatlandene
Kommisjonens økonomiske prognoser for 2003-2005 ble lagt frem 29. oktober. De forteller om en forventet vekstrate i EU på 0,8% i 2003. Les mer her

EU ber Spania og Storbritannia finne løsning på valg til Europaparlamentet i Gibraltar
Spania har klaget Storbritannia inn for Kommisjonen for brudd på fellesskapsreglene når det stemmes til Europaparlamentet. Kommisjonen ber Spania og Storbritannia finne en løsning seg i mellom. Les mer her

Budsjett 2003 : Fem milliarder euro skal tilbakeføres
Kommisjonen foreslo 29. oktober å tilbakeføre nærmere fem milliarder euro ubrukte midler på EU-budsjettet til medlemslandene. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Kommisjonen setter handling bak ord og gir 365 millioner euro til fattigdomsbekjempelse i u-land
I tråd med EUs uttalte målsetting om å utrydde fattigdommen i u-land, vedtok Kommisjonen 24. oktober en rekke fattigdomsreduserende tiltak, som til sammen koster 365 millioner euro. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen vil styrke Europas tekstilindustri
28. oktober la Kommisjonen frem en melding som tar sikte på å styrke den europeiske tekstilindustrien som blir stående uten importvern etter januar 2005. Les mer her

Grunnprinsippene for fri bevegelse tilbake i søkelyset
Prinsippet om "gjensidig godkjenning" skal tydeliggjøres, dette er siktemålet med en melding som Kommisjonen presenterte 28. oktober. Prinsippet skal sikre at det indre marked for varer fungerer, uten byråkratiske og tekniske hindre. Les mer her Les vanlige spørsmål og svar om prinsippet gjensidig godkjenning i det indre marked her

Kommisjonen setter opp utredningsgrupper for å vurdere integrasjonen av Europeiske finansmarkeder

Den 27.oktober setter Kommisjonens i gang en systematisk vurderingsprosses med å sette opp grupper av eksperter innen finansielle tjenester som vil hjelpe Kommisjonen med å danne grunnlaget for den videre debatt om prioriteringer i Europeisk finanspolitikk. Les mer her

 

Offentlig anbud: Offentlig høring om klageadgang for budgivere som taper anbud

Kommisjonen lanserte 27. oktober en 8 ukers internetthøring om juridiske og praktiske problemer som næringsliv og advokater kan komme ut for når de bruker nasjonale prosedyrer for å klage når de taper anbud fra offentlige myndigheter. Les mer her

EU blir en Sherlock Holmes på nettet
Hvordan kan du være sikker på at det er trygt å handle på internett? 24. oktober offentliggjorde EUs forskningskommissær Philippe Busquin en ny EU-utviklet metode som skal beskytte brukere av internett mot svindel når de kjøper ting på nettet. Les mer her

Under halvparten av EUs medlemsland  gir statsstøtte til redning og omstrukturering av virksomheter
EUs resultattavle for statsstøtte ble offentliggjort 29. oktober og den viser at over halvparten ikke fører en politikk med konkurransevridende statsstøtte. Blant annet har Danmark redusert slik statsstøtte med 10%. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse- og sosialsaker

EU-finanisering til arbeid mot diskriminering
EU har et handlingsprogram for tiltak mot direkte og indirekte diskriminering som blant annet omfatter diskriminering på grunnlag av seksuell legning. Programmet består av tiltak som blant annet omfatter analyse av diskriminering og arbeidet mot diskriminering. Norge deltar i programmet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Fiskeri og landbruk

Kommisjonen revurderer fiskemulighetene for sardiner og breiflabb
28. oktober la Kommisjonen frem  et forslag om å redusere fiskekvotene på sardiner og breiflabb, i lys av vitenskaplige råd. Forslaget går nå til Rådet. Les mer her

Landbruksreformen og utvidelsen

Kommisjonen fremmet et forslag 27. oktober om å tilpasse både tiltredelsesavtalen og landbruksreformen slik at de kan fungere i et utvidet EU. Blant annet foreslår Kommisjonen å gjøre landbruksrelaterte tilføyelser i tiltredelsesavtalen slik at forhandlingene er i samsvar med EUs reformerte regelverk. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø


Kjemikalier: Kommisjonen presenterer forslag som skal modernisere regelverket
Kommisjonen la 29. oktober frem forslag til et omfattende nytt regleverk for kjemikalier. Forslaget innebærer blant annet at selskaper som produserer eller importerer mer enn ett tonn kjemiske substanser i løpet av ett år, må registrere dette i en sentral database. Les mer her

Hvorfor trenger EU en ny kjemikaliepolitikk?
Hvem, hva, hvorfor og hvordan om EUs kjemikaliepolitikk finner du her

Bærekraftig demokrati: Kommisjonen fremmer innbyggernes deltakelse i miljøsaker
EU-borgere bør ha lovgarantier for tilgang til miljøinformasjon fra offentlige myndigheter, delta i miljøbeslutninger og trekke miljøsyndere for retten. 24. oktober la EUs miljøkommissær Margot Wallström frem tre lovforslag som gjør EU og medlemslandenes lovgivning i tråd med Århus-konvensjonen. Les mer her

Hva er Århus-konvensjonen?
Og hvilke land har ratifisert avtalen? Dette og andre spørsmål får du svar på i et notat med vanlige spørsmål og svar om Århus-konvensjonen. Les mer her

Bekjempelse av ozonforurensing

27. oktober ønsket Europakommisjonen velkommen en avtale i  Rådet som bidrar til å bekjempe ozonforurensing i Europa. Samtidig understreket Kommisjonen at det må gjøres mer for motvirke slik forurensing. Les mer her

Til topp Link to top of page

Energi og samferdsel

Kommisjonen og skipsbyggingsindustrien presenterer arbeidsplan
En ekspertgruppe fra europeiske verft presenterte 28. oktober sine råd i en brosjyre. 30 konkrete anbefalinger skal sikre en god utvikling for Europas skipsverft og produsenter av marint utstyr. Les mer her Les næringskommissær Erkki Liikanens innlegg på pressekonferansen samme dag her

Første "ulykkesfrie natt i Europa" sponset av Kommisjonen
Tre ungdomsorganisasjoner lanserte 25. oktober den første "ulykkesfrie natt i Europa" i fire medlemsland. Dette initiativet som skal få 18-25-åringer mer bevisst på trafikksikkerhet er delfinansiert av Kommisjonen og betyr en massiv kampanje på diskoteker og utdanningsinstitusjoner. Les mer her

EUs energiavgifter utvides til å omfatte alle energiprodukter

Kommisjonen ønsket velkommen 27. oktober et direktiv fra Ministerrådet om å utvide energiavgiften til å omfatte alle energiprodukter.  Direktivet, som trer i kraft 1.januar 2004, skal blant annet redusere konkurransehindre som eksisterer mellom medlemsstatene på grunn av ulike avgiftsnivåer. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Nøkkeldata om kvinner og forskning: She Figures 2003
28. oktober offentliggjorde Kommisjonen en unik samling data som viser de siste tallene om kvinners deltakelse i vitenskaplig utdanning og sysselsetting. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

EU-grunnloven: Mot en europeisk stat eller et utvannet samarbeid?
Utenriksdepartementet og ARENA-programmet inviterer til åpen debatt og dialog om spørsmålene knyttet til forslaget til ny grunnlov for EU på konferansen ”EUs fremtid og Norge” på Hotel Bristol i Oslo 30. oktober. Les mer her

Atmosfærisk forskning og EUs 6. rammeprogram for forskning
Seminar på Delegasjonen 6. november kl. 13.00-14.00
EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling er et avgjørende skritt mot å utvikle EU til den mest dynamiske, konkurransedyktige og kunnskapsbaserte økonomi i verden. Ulike prosjekter er finansiert av rammeprogrammet og ett av dem omhandler atmosfærisk forskning.
Giovanni Angeletti er fra  generaldirektoratet for forskning og leder en rekke prosjekter i feltet “Global Change”. Les mer her

Seminar om tjenester i allmennhetens interesse
11. november inviterer KS, NAVO og HSH til dagsseminar i KS-huset.  Bakgrunnen er EUs Grønnbok (tilsv. NOU) om tjenester i allmennhetens interesse, som Kommisjonen lanserte i mai i år. I forbindelse med de store endringsprosessene som pågår i EU, står spørsmål omkring tjenester i allmennhetens interesse nå i sentrum av den politiske debatten i Europa. EØS-avtalen gjør at dette får betydning både for kommunal, statlig og 3. sektor i Norge. Les mer her

   

    Til toppLink to top of page