EU-nytt nr. 35, 22. oktober 2003 

Opplev Europa!

Utvidelsen

Europas fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Helse- og sosialsaker

Fiskeri og landbruk

Miljø

Energi og trygg trafikk

Forskning

Seminarer

Opplev Europa!

Vannprøver, flått og munnharpe - volontørtjeneste i Østerrike
Guro Lien forteller:
Med eit svakt bilete av Østerreike som eit ljodlande alpeland midt i Europa, sette eg meg etter påske i år på flyet til Linz i Oberösterreich. Det eg visste, var at eg hadde eit halvt år som volontør på eit nasjonalparksenter i ei lita bygd framom meg, og at ei dame med eit Nationalpark Kalkalpen-skilt kom og henta meg på flyplassen. Les mer her

Utvidelsen

Utvidelsen av EU og EØS - de nye finansieringsordningene
EØS utvides til å inkludere 10 nye medlemsland i EU fra 1. mai neste år. I den forbindelse opprettes det to nye finansieringsordninger med EU. En vesentlig del av midlene i ordningene skal benyttes til miljøtiltak i de nye medlemslandene. Les mer her

Sveits vil ha overgangsordninger, EU vil ha likebehandling
Den tredje runden med forhandlinger med Sveits om utvidelsen av EU gikk av stabelen i Brussel 20. oktober. Sveits ønsker restriksjoner når det gjelder innreise for personer fra de nye medlemslandene, mens EU ikke kan akseptere forskjellsbehandling av de gamle og nye medlemsland. Les mer her

Advarer mot flukt fra landsbygda i de nye medlemslandene
Den europeiske økonomiske og sosiale komité (EESC) sier i en pressemelding 17. oktober at antall arbeidsløse i EUs nye medlemsland har økt spesielt innenfor landbruket. - Det er behov for raske og omfattende tiltak i alle deler av økonomien for å hindre mer flukt fra landsbygda, sier EESC. Les mer her

Til topp Link to top of page

Europas fremtid

 

En dynamisk økonomi og en sunn forfatning for EU
I en tale til Europaparlamentet 22. oktober sier Kommisjonens president Romano Prodi at EU nå må fokusere på å få økonomien på fote igjen. Han la også vekt på å integrere innvandrere i den nye økonomien og oppfordret til en felles europeisk innvandringspolitikk. Les mer her


Det europeiske råd møttes i Brussel 16. - 17. oktober.
Klikk på bildet for å lese konklusjonene fra møtet

Til topp Link to top of page

EU i verden

Kommisjonen fortsetter kampen mot landminer
Kommisjonen vedtok 21. oktober det årlige handlingsprogrammet for fjerning av landminer med et samlet budsjett på 18.150.000 euro. Mesteparten av midlene går til prosjekter i regi av FN i Armenia, Azerbaijan, Afghanistan og Mozambique. Les mer her

EU støtter Sesam stasjon i Midt-Østen
For tiden produseres episoder av den kjente Sesam stasjon (Sesame street) i Jordan, Israel og De palestinske selvstyreområdene med støtte fra Europakommisjonen. Episodene skal fremme langsiktig respekt og forståelse blant palestinske, jordanske og israelske barn. Les mer her

Kommisjonen gir 34 millioner euro til matsikkerhet i Mozambique, Madagaskar, Nord-Korea og Tadsjikistan
Kommisjonen vedtok 17. oktober å gi 34 millioner euro til mat i Mozambique, Madagaskar, Nord-Korea og Tadsjikistan. Siden 1996 har EU bidratt med 4 milliarder euro i matsikkerhet til rundt 30 land. Les mer her

De beste rapportene om menneskerettigheter, demokrati og utvikling premieres
Kommisjonen og Den internasjonale journalistforeningen deler ut priser til journalister fra hele verden som skriver om menneskerettigheter, demokrati og utvikling 24. oktober. Natali-prisen for journalistikk gis ut hvert år, og aldri før har så mange bidrag vært levert juryen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

EU kritisk til Tysklands system for pant av tomflasker
Europakommisjonen besluttet 21. oktober å sende en formell anmodning til Tyskland angående det nasjonale pante- og retursystemet. - Vi har mottatt mange klager om at detaljister i Tyskland tar ut importerte drikkevarer fra andre EU-land ut av hyllene på grunn av den pliktige panten på engangsemballasje kombinert av fraværet av et effektivt retursystem, sa kommissær for det indre marked Fritz Bolkestein i forbindelse med Kommisjonens beslutning. Les mer her

Kommisjonen oppfordrer Frankrike til å ta nye skritt for å minske budsjettunderskuddet for 2004
21. oktober vedtok Kommisjonen en henstilling om å pålegge Frankrike å minske det offentlige budsjettunderskuddet med 0,4 % av BNP. Retningslinjene nevner spesielt å begrense utgiftsveksten innen helsesektoren. Les mer her

Kommisjonen ber Sverige tillate privat import av alkohol
20. oktober sendte Kommisjonen en anmodning til Sverige om forbudet mot å importere alkoholholdige varer gjennom et uavhengig mellomledd fra andre EU-land. Kommisjonen mener regelen hindrer fri vareflyt. Les mer her

Helse- og sosialsaker

Enighet i EU om felles regler for å beskytte arbeidstakere mot elektromagnetisk stråling
20. oktober kunne Kommisjonen gratulere det italienske formannskap med å bidra til enighet om felles regler for beskyttelse av arbeidstakere mot elektromagnetisk stråling. Direktivet pålegger arbeidsgiveren å vurdere risiko for stråling fra slike ting som radio og tv-antenner. Les mer her

EU: Kondomer beskytter mot HIV/AIDS
I løpet av de siste 15 årene har Kommisjonen støttet en rekke forskningsprosjekter som alle støtter opp om at kondom er den eneste effektive beskyttelsen mot HIV/AIDS og kondom faktisk virker. I den senere tids spekulasjon rundt dette, så forksningskommissær Philippe Busquin seg nødt til å vise til denne forskningen og bistandskommissær Poul Nielson sa at kondomer er en del av løsningen, ikke problemet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Fiskeri og landbruk

Uavhengig internasjonale forskning bekrefter Kommisjonens bekymring for fiskebestanden
Det uavhengige internasjonale havforskningsråd (ICES) kom 20. oktober med en innstilling til Kommisjonen som bekrefter at det er behov for å gjennomføre strenge tiltak for å berge fiskebestanden, blant annet når det gjelder torsk i Nordsjøen og i Skagerrak. Les mer her

Fiskerireform: Kommisjonen vil ha mer innspill fra berørte interesser og foreslår å opprette regionale rådgivende råd
Kommisjonen la 20. oktober frem et forslag om å opprette regionale rådgivende råd som forbedre beslutningsrunnlaget i EUs fiskeripolitikk. - Med dette forslaget vil vi bringe fiskeripolitikken nærmere regionene og menneskene som berøres av den, sa kommissær for landbruk og fiskeri Franz Fischler da forslaget ble presentert. Les mer her

Kommisjonen ikke fornøyd med sikkerheten i EUs fiskebåter
Belgia, Hellas, Nederland og Finland mottok 16. oktober advarsler for manglende tiltak for å gjennomføre EUs felles regler for sikkerhet i fiskefartøy. Les mer her

147 millioner euro til bekjempelse av dyresykdommer i EU i 2004
Kommisjonen godkjente 16. oktober en pakke med tiltak for å bekjempe smittsomme dyresykdommer som blant annet kugalskap for året 2004. Blant annet vil EU bidra til finansiering av ny obligatorisk testing av buskapen. Les mer her
 

Til topp Link to top of page

Miljø

Smiley viser vei til rene badestrender
Europaparlamentet stemte 21. oktober for et nytt system som gjør at badegjester i EU kan se av det velkjente Smiley-merket hvor rent vannet er. Les mer her

Kyoto-avtalen: Avtale i EU om overvåking av klimagassutslipp
Europaparlamentet stemte 21. oktober for overvåking av klimagassutslipp i EU og det betyr at EU oppfyller sine forpliktelser i henhold til Kyoto-avtalen. Nå har EU en infrastruktur på plass som overvåker fremskritt og vurderer hvor effektive tiltakene er for å oppnå reduserte utslipp. Les mer her

Nye utslippsstandarder for dieselmotorer
Europaparlamentet og Rådet ble 21. oktober enige om et nytt direktiv med utslippsgrenser for dieselmotorer som ikke brukes på veier (gravemaskiner, lokomotiv, kanalbåter osv.) Hvis ikke disse standardene gjøres gjeldende, kunne utslipp fra slike motorer utgjøre like mye som utslipp fra veitransport innen 2020. Les mer her

Østerrike og Portugal bryter EUs regler om beskyttelse av natur- og dyreliv
To
direktiver som skal beskytte ville fugler og naturområder er gjeldende i EU, det såkalte habitatdirektivet og villfugldirektivet. I en siste skriftlig advarsel til Østerrike og Portugal 21. oktober, får landene refs av Kommisjonen for manglende gjennomføring av direktivene. Blant annet blir tranen skadelidende under et damprosjekt i Portugal, som ikke utvikles i tråd med EUs regler om beskyttelse av natur- og dyreliv. Les mer her
 

Kommisjonen åpner prosedyre mot Spania og Hellas for manglende gjennomføring av EUs regelverk for avfallshåndtering
Kommisjonen satte 21. oktober i gang tiltak for å tvinge Spania og Hellas til å gjennomføre EUs regelverk for  behandling av avfall. Kommisjonen er misfornøyd med rapportering fra Hellas om håndtering av farlig avfall og mangel på stenging av en søppelplass i Spania. Les mer her

Miljøorganisasjoner forbereder seg på valg til Europaparlamentet
På sin årskonferanse 17. oktober lanserte europeiske miljøorganisasjoner en kampanje for å understreke den viktige rollen Europaparlamentet spiller for miljøbeslutninger i EU. Samtidig la åtte miljøorganisasjoner frem et eget manifest for de europeiske valgene som holdes i juni 2004. Les mer her

Ikke like kostbar kjemikaliereform som tidligere antatt
Kommisjonen la nylig frem et vidtrekkende forslag til nytt regelverk for kjemikalier i industrien som kraftig skjerper inn dagens bestemmelser. Nå viser nye beregninger at omstillingene ikke vil koste så mye som først antatt. Les mer her

Energi og trygg trafikk

Oljetankere med enkelt skrog bannlyst i EUs havner fra 21. oktober
Fra og med 21. oktober kan ikke oljetankere med enkelt skrog ankomme EUs havner. I tillegg har man blitt enige om en hurtigere utfasing av av slike tankere og frakteskip som er mer enn 23 år gamle. Les mer her

Bedre beskyttelse for trafikkskadde med nytt direktiv
Kommisjonen er glad for at Europaparlamentet 22. oktober vedtok å gå inn for et nytt motorforsikringsdirektiv som tar sikte på å bedre ofres rettigheter og gjøre det enklere å få forsikring. Kommisjonen er imidlertid skuffet over at ikke direktivet også gir fotgjengere og syklister bedre beskyttelse. Les mer her

Kommisjonen vil ha bedre håndheving av trafikkreglene
Kommisjonen la 22. oktober frem en pakke med tiltak med sikte på å bedre håndhevingen av veitrafikkregler i EU. Erfaring tilsier at hvis bare eksisterende lovgivning ble håndhevet, kunne 14.000 liv spares hver eneste år. Les mer her

Kommisjonen vil ha felles førerkort i EU
Kommisjonen foreslo 22. oktober å innføre nye bestemmelser som gjelder sertifikater med tanke på å redusere mulighetene til svindel, sikre fri bevegelse og trygge veiene. Mer enn 80 ulike typer førerkort florerer i medlemslandene, og det er nærmest umulig å sjekke om disser er gyldige. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

EUs kjernefysiske forskning nøkkel til kamp mot kreft og ulovlig handel med kjernefysiske substanser
Europakommisjonens institutt for transuraniumelementer (ITU) feiret sitt 40-årsjubileum 17. oktober. Instituttet som ligger i Karlsruhe i Tyskland leder forskning på blant annet radioaktiv avfallshåndtering, stråling og medisinsk utstyr til behandling av kreft. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

EU-grunnloven: Mot en europeisk stat eller et utvannet samarbeid?
Utenriksdepartementet og ARENA-programmet inviterer til åpen debatt og dialog om spørsmålene knyttet til forslaget til ny grunnlov for EU på konferansen ”EUs fremtid og Norge” på Hotel Bristol i Oslo 30. oktober. Les mer her

Atmospheric Research within the 6th EU Research Framework Programme
Seminar på Delegasjonen 6. november kl. 13.00-14.00
EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling er et avgjørende skritt mot å utvikle EU til den mest dynamiske, konkurransedyktige og kunnskapsbaserte økonomi i verden. Ulike prosjekter er finansiert av rammeprogrammet og ett av dem omhandler atmosfærisk forskning.
Giovanni Angeletti er fra  generaldirektoratet for forskning og leder en rekke prosjekter i feltet “Global Change”. Les mer her

Seminar om tjenester i allmennhetens interesse
11. november inviterer KS, NAVO og HSH til dagsseminar i KS-huset.  Bakgrunnen er EUs Grønnbok (tilsv. NOU) om tjenester i allmennhetens interesse, som Kommisjonen lanserte i mai i år. I forbindelse med de store endringsprosessene som pågår i EU, står spørsmål omkring tjenester i allmennhetens interesse nå i sentrum av den politiske debatten i Europa. EØS-avtalen gjør at dette får betydning både for kommunal, statlig og 3. sektor i Norge. Les mer her

 

   

 

    Til toppLink to top of page