EU-nytt nr. 30, 27. november 2002 

Utvidelse

Miljø og nærings
middeltrygghet

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Energi og samferdsel

Landbruk og fiske

Økonomi

EUs budsjett  

Generelt

Seminarer 

 

Utvidelse

Formannskapet presenterer forhandlingspakker for søkerlandene
26. november presenterte det danske formannskapet individuelle forhandlingspakker for de ti kandidatlandene som har mulighet for å avslutte forhandlingene ved toppmøtet i København 12.-13. desember.  Les mer her

Tyrkia deltar i EU-program for likestilling og antidiskriminering
EUs sosialkommissær Anna Diamantopoulou uttrykte 27. november glede over at at Tyrkia fra 2003 vil delta i fire EU-programmer innenfor feltet sysselsetting og sosiale saker. Programmene støtter europeisk samarbeid og utveksling av god praksis. Les mer her

Ungarn får klarsignal til støtte gjennom SAPARD-programmet
Endelig kan Ungarn starte med SAPARD-programmets finansieringsstøtte for utvikling. SAPARD er et program som skal forberede søkerlandene på deltakelse i EUs indre marked og den felles landbrukspolitikken. Ungarn får etterbetalt for 2000 og 2001. Les mer her

18 prosjekter fra kandidatland valgt ut for MEDIA Plus
De fem nye deltakerne i EUs program for å støtte den audiovisuelle industrien, MEDIA Plus, får tilsammen støtte for 18 prosjekter  i 2002. Flere søkerland blir med i 2003. Les mer her

Miljø og næringsmiddeltrygghet

Første møte i forum for sivilberedskap i EU
28. november åpner miljøkommissær Margot Wallström det første møtet i EU-forumet for sivil beredskap i Brussel. Målet er å fremme informasjonsutveksling, god praksis og erfaring knyttet til naturlige og teknologiske risker, samt terrorangrep. Les mer her

Nye statsstøtteregler for slakteavfall
Kommisjonen vedtok 27. november nye retningslinjer for statstøtte i forbindelse med deponering av slakterhusavfall og tester for kugalskap og lignende sykdommer for andre dyrearter. Det som tidligere var et verdifullt avfall, krever nå kostnadskrevende deponering. Les mer her

EU vil ha slutt på antibiotika i dyrefôr
Helse- og forbrukerkommissær David Byrne sa 21. november at han var svært fornøyd med at Europaparlamentet har vedtatt en rapport om tilsetningsstoffer i dyrefôr. -Det er et viktig skritt for EUs arbeid med å fase ut antibitotika i dyrefôr, sa Byrne. Les mer her

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Arbeid og familieliv må henge bedre sammen
Det danske formannskap arrangerte 25. november en EU-konferanse om betydningen av omsorg- og barnepasstilbud for å øke kvinners deltakelse i arbeidslivet. -Det kan være vanskelig for kvinner å bevare en stabil tilknytning til arbeidslivet, sa den danske sosial- og likestillingsministeren Henriette Kjær under åpningen av konferansen. Les mer her

Arbeidslivsstandarder må ikke ses på som proteksjonisme
Den økonomiske og sosiale komité inivterer 2. og 3. desember til en konferanse med tema Menneskerettigheter på arbeidsplassen. Hovedbudskapet fra de sosiale parnerne til EUs handelskommissær er at arbeidslivsforhold ikke må ses på som et verktøy for proteksjonisme. Les mer her

Sosial dialog-toppmøte 28. november
Sosial dialog har siden midten av 1980-tallet brakt sosiale partnere inn i EUs beslutningsarena. Les Kommisjonens memo om den sosiale dialog, med et historisk overblikk her

Energi og samferdsel

Storbritannia satser på transportsektoren for å redusere CO2
Kommisjonen ga 27. november klarsignal for Storbritannias opplegg for å støtte den private transportsektoren for å finne gode metoder for å redusere utslipp av CO2. Tiltaket vil løpe fram til 2008 og skal bidra til at Storbritannia innfrir Kyoto-forpliktelsene. Les mer her

Kommisjonen godtar tiltak for å redde British Energy
Kommisjonen godkjente 27. november den britiske støtten til energiselskapet British Energy for å hjelpe selskapet å holde seg flytende. Argumentene om energiforsyningssikkerhet og kjernekraftsikkerhet vant frem. Les mer her

-Vi kunne ha unngått Prestige-ulykken sier EU-kommissær
I Europaparlamentet 21. november sa EUs transport og energikommissær Loyola de Palacio at ulykken med oljetankeren Prestige kunne vært unngått hvis Kommisjonens forslag til regelverk hadde vært vedtatt og implementert. Les mer her

Landbruk og fiske

Ny plan for å redde torskebestanden
EUs fiskerikommissær Franz Fischler la 27. november frem konkrete forslag for EUs fiskeriministre for å takle torskekrisen. -Vi befinner oss i en så ekstraordinær situasjon at forskere ikke kan spå  effekten av vår plan for å berge fiskebestanden, sa Fischler. Les mer her Les mer om Kommisjonens forslag her

-Vi skylder landbruksreform til bønder, samfunnet og utviklingsland
EUs landbruks- og fiskerikommissær Franz Fischler sa under en globaliseringskonferanse i Leuven at vi skylder bøndene en reform av den felles landbrukspolitikken for å sikre deres fremtid. Han sa også at vi skylder det til samfunnet og utviklingslandene. Les mer her Les hele talen til Fischler her

Økonomi

Skjellsettende reform styrker EUs kartellregler
Kommisjonen er meget fornøyd med at Rådet 26. november vedtok den mest omfatttende reform av EUs kartellregler siden 1962. Reformen som Kommisjonen foreslo i 2000 vil i høy grad forenkle håndhevelsen av traktatens kartellregler i hele EU. Selskapene avgjør selv om egen virksomhet er i tråd med regelverket. Les mer her Les spørsmål og svar om reformen her Les om hva som sto på dagsorden for møtet i Rådet om konkurranse her

Kraftige bøter for kartellvirksomhet i markedet for gipsplater
Fire selskaper fikk 27. november bøter på tilsammen 478 millioner euro for kartellvirksomhet i markedet for gipsplater, et produkt som anvendes mye i byggebransjen og som er velkjent for privatpersoner som pusser opp hos seg selv. Les mer her

Kommisjonen ønsker bedre statistikk for euroområdet
Kommisjonen vedtok 27. november to meldinger som tar sikte på å forbedre kvaliteten av statistikker for euroområdet. Kommisjonen ber blant annet om at de deltagende parter vedtar en adferdskodeks. Les mer her

Kommisjonen oppfordrer til bedre finanspolitisk koordinering
27. november la Kommisjonen frem  forslag som skal bedre den finanspolitiske koordingeringen. Hovedmålet med en sunn og bærekraftig offentlig budsjettering er en forutsetning for en stabil euro, sier Kommisjonen. Les mer her Les EUs Økonomikommissærs innlegg i forbindelse med offentliggjøringen av forslagene her

Integrering av finansmarkedene gir vekst
En studie utført for Kommisjonen viser at finansmarkedenes integrasjon kan føre til betydelige vekstfordeler for EU. Det vil føre til reduserte finansieringskostnader for bedrifter og gi bedre kapitalspredning. Les mer her

Postdirektivet har ført til bedre tjenester
Målene med EUs postdirektiv (1997); å sikre universell postleveranse i medlemslandene og bedre kvaliteten på tjenestene, er i ferd med å nås. Det sier en rapport som ble offentliggjort 26. november. Les mer her

EUs budsjett

Mot en mer effektiv revisjon og budsjettkontroll i EU
Revisjonsretten arbeider med å effektivisere rutinene for kontroll med EUs utgifter og inntekter. Medlem av Revisjonsretten Vitor Caldeira presenterte dette arbeidet under en workshop i Brussel 26. november. Les talen her

Revisjonsretten i EU organiserer møte for Riksrevisjonene i medlemslandene og kandidatlandene 27.-28. november.
Riksrevisorene i de 15 medlemslandene møtes til sitt 25. årlige møte 27. - 28. november i Brussel. Kandidatlandene deltar også. Les mer her

Et solid og økonomisk rammeverk for neste års budsjett
Budsjettkommissær Michaele Schreyer sa 26. november at hun var fornøyd med vedtakene som ble gjort i Rådets og Parlamentets annen gjennomgang av 2003-budsjettet for EU. -Neste års budsjett er solid, økonomisk og skreddersydd for å møte neste års utfordringer, sa Schreyer. Les mer her

Generelt

EUs og EFTAS parlamentarikere møttes 26. november
Medlemmer av Europaparlamentet og parlamentarikere fra Norge, Island og Liechtenstein møttes til sitt årlige møte i Brussel 26. november. Les mer her

Rådet vil realisere et europeisk forskningsrom
EU-medlemmerne vil i fremtiden lytte mer til hverandre når landenes forskningspolitikk fastlegges. Bare slik kan man motvirke den fragmentering som preger den samlede forsknings- og innovasjonsonsinnsats i Europa, som til sist gir europeiske virksomheter et alvorlig handicap i møtet med den global konkurransen. Les mer her

Fakta om EUs arbeid med illegal innvandring og tilbakevendingsavtaler
Tilbakevendingsavtaler er en del av EUs brede strategi for å bekjempe ulovlig innvandring. Kommisjonen ønsker å integrere slike saker inn i EUs generelle forbindelser med tredjeland. Les mer her

Seminarer

Forholdet EU-USA

Tid: 4. desember 2002 kl. 14.00
Sted: NUPI, Grønlandsleiret 25, Oslo

EU har siden 1999 arbeidet med å reformere sine eksterne forbindelse.  Direktør i EUs generaldirektorat for eksterne forbindelser, Percy Westerlund, vil fortelle om EUs forhold til USA. Se invitasjon her

Utlysninger

Likestillingsprogram
Offentlig indkaldelse af forslag — VP/2002/6 — Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold — Iværksættelse af Rådets beslutning af 20. december 2000 om EF-handlingsprogrammet vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005) Les mer her

 

 

 

 

 
 

 

    Til toppLink to top of page