EU-nytt nr. 27, 21. juli 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Seminarer

EUs fremtid

EU i verden

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Økonomi og næringsliv

Miljø

Transport

Regionalpolitikk

Fiskeri og landbruk

Forbrukervern

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarer

EUs tolketjeneste - Det språklige mangfoldet i EU

Lars Livrud fra Generaldirektoratet for tolkning

Dato: Mandag 26. juli
Tid: kl. 1400 - 1500
Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VIIs gate 10, 9. etg., inngang fra Munkedamsveien. For mer informasjon se her

                                                                     Til toppLink to top of page

EUs fremtid

Den spanske sosialisten Josep Borrell Fontelless ble valg til ny president for Europaparlamentet
Spanjolen fikk 388 av 647 gyldige stemmer og vil fungere i stillingen i to og et halvt år. Les Presidentens kommentarer etter valget her

 

 

EF-domstolen bedt om å avgjøre om  tidligere kommissær Cresson misligholdt sine forpliktelser
Den 19. juli avgjorde Kommisjonen å overføre saken til Cresson til EF-domstolen. Det vil nå bli opp til domstolen å avgjøre om den tidligere kommissæren er  skyldig i "favorisering" og "grov uaktsomhet". Les mer her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

EU i verden

EU øker matimport fra Kina
Medlemslandene vedtok 16. juli et forslag fra Kommisjonen om å gi grønt lys for import av en rekke animalske produkter fra Kina, blant annet reker, oppdrettsfisk og honning. All import til EU av animalske produkter ble stoppet i 2002 på grunn av dårlige kinesiske veterinærstandarder. Kina har siden dette vist en betydningsfull fremgang i arbeidet med å styrke kontroll av mat og for. Les mer her

42 millioner euro til kampen mot HIV/AIDS, tuberkulose og malaria
Kommisjonen vedtok 15. juli å øke sin støtte til Det globale fond i kampen mot HIV/AIDS, tuberkulose og malaria i utviklingsland. Med dette vil det samlede bidraget siden 2002 fra Kommisjonen være på 375 millioner euro. Les mer her

EUs kommissær for handel, Pascal Lamy, i Tyrkia 21. og 22. juli
Lamy vil besøke Istanbul og Ankara for å diskutere bilaterale handelsanliggender med regjeringen, næringslivet og det sivile samfunn Les mer
her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Kommisjonen til EF-domstolen for å styrke EUs antidiskrimineringslov
Kommisjonen kunngjorde den 19. juli at seks medlemsland vil bli brakt inn for domstolen for manglende innarbeiding av to anti-diskriminerings direktiv: rammedirektivet for sysselsetting og direktivet for rasediskriminering. Les mer
her

Ny strømlinjet finansiering av Det europeiske sosialfond og sosial- og arbeidsmarkedspolitikken
Kommisjonen vedtok 15. juli en forslagspakke som skal sørge for strømlinjet og målrettet finansiering for sysselsetting og sosialpolitikk i EU. Innenfor rammen av det nye europeiske sosialfondet for 2007-2013 vil finansieringen blant annet kobles mot politiske beslutninger for å stimulere sysselsetting. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen ber Sverige stanse skattediskriminering av vin
Kommisjonen har 15. juli formelt bedt Sverige stanse skattediskriminering av vin i forhold til øl. Ifølge EF-traktatens regelverk, som forbyr medlemsland å innføre høyere skatter på produkter fra andre medlemsland, medfører det svenske skattesystemet unødvendig beskyttelse av øl, som stort sett produseres i Sverige. Vin produseres stort sett i de andre medlemslandene. Les mer her

Fri flyt av varer: Kommisjonen starter rettslige tiltak mot 11 medlemsland
Kommisjonen har vedtatt å gå til rettslige skritt overfor 11 medlemsland som i til sammen 18 saker har brutt det grunnleggende prinsippet i Det indre marked om fri flyt av varer. Les mer her

Offentlige anskaffelser - Kommisjonen vil styrke fellesskapsretten
Italia og Nederland bringes inn for EF-domstolen for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser og det er sendt grunngitte uttalelser til Italia, Nederland, Spania, Finland og Danmark knyttet til oppfølging av det samme regelverket.  Les mer
her

Kommisjonen godkjenner fusjon av musikkgigantene Sony og Bertelsmann
Kommisjonen godkjente fusjonen av de to selskapene til det samlede Sony BMG  den 20.juli da det ble konkludert at det ikke fantes tilstrekkelig bevis til å motsette seg sammenslåingen. Musikkbransjen vil bli enda mer konsentrert og Kommisjonen vil nå følge nøye med på utviklingen. Les mer
her

Kommisjonen med forslag om nye utdannings-, kultur-, ungdoms- og medieprogrammer
Kommisjonen vedtok 14. juli flere ambisiøse forslag for fremtidige programmer innen utdanning, ungdom, kultur og media. Programmene vil erstatte de nåværende programmene for perioden 2007 til 2013, og markerer et steg i riktig retning i forhold til oppfyllelse av Lisboa-målene. Les mer her. For informasjon om budsjettutgifter for programmene se her

Fem år med Euroen
En rapport om den økonomiske og monetære union ble publisert den 20 juli. En suksess sier Kommisjonen, men store utfordringer venter Rapporten understreker de positive bidragene den felles myntenheten har hatt for mikroøkonomisk stabilitet og økt økonomisk vekst i EU. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Utslipp av drivhusgasser har gått ned i EU15
Kommisjonen og Det europeiske miljøbyrå la 15. juli frem informasjon som viser at utslipp av de seks drivhusgassene som det fokuseres på i Kyoto-protokollen har gått ned i EU15 (medlemmer før 1.5.04). Hovedårsaken for nedgangen er en overgang fra bruk av kull til gass, samt reduserte utslipp fra produksjonsindustrien og vanlige husholdninger. Les mer her

Rettslige tiltak mot Italia for å pålegge siciliansk miljøskatt
Kommisjonen har formelt anmodet Italia til å avskaffe en miljøskatt på naturgass som transporteres fra Algerie til Italia eller andre medlemsland via Italia. Gassen blir fraktet i et rørsystem som eies av et privat selskap. Les mer
her

Kommisjonen med tiltak mot ulovlig hogst og handel av tømmer
Flere tiltak ble den 20. juli vedtatt for å kjempe mot det økende problemet med ulovlig tømmerhogst og handel med ulovlig felt tømmer. Les mer
her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Transport

Styret i Det europeiske jernbanebyrå møtes for første gang
Det første møtet for det administrative styret i Det europeiske jernbanebyrå ble holdt 15. juli i Frankrike. Dette markerer begynnelsen for et nytt EU-byrå som vil være ansvarlig for å forbedre sikkerheten for og samarbeidet mellom Europas jernbanenettverk. Les mer her

Kommisjonen satser på transeuropeiske transport- og energinettverk, Galileo og Marco Polo
Kommisjonen foreslo 15. juli å bidra med mer enn 22 milliarder euro over en syvårsperiode til de transeuropeiske transport- og energinettverkene, satellittnavigasjonsprogrammet Galileo og Marco Polo, programmet for transport utenom vei. Les mer om saken her

 Til toppLink to top of page

Regionalpolitikk

Kommisjonen vedtar forslag for å styrke distriktsutvikling
Kommisjonen la 15. juli frem et forslag om å styrke EUs distriktsutviklingspolitikk samt å forenkle dets implementeringsprosess. Kommisjonen ønsker at EUs distriktsutvikling skal spille en viktigere rolle i den nye reformerte landbrukspolitikken. Les mer her

Kommisjonen styrker utjevningspolitikken i et større EU
Kommisjonen vedtok 14. juli et nytt juridisk rammeverk for reform av utjevningspolitikken for perioden 2007 til 2013. Rammeverket foreslår en enklere og mer målrettet tilnærming i forbindelse med gjennomføring av europeiske utviklingsprogram på nasjonalt og regionalt nivå. Styrking av konkurransekraften står sentralt. Les mer her. For informasjon om de nye virkemidlene i utjevningspolitikken se her. For spørsmål og svar i forbindelse med reformen av utjevningspolitikken og de strukturelle fondene se her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Fiskeri og landbruk

Kommisjonen godkjenner noe og avviser annen fransk støtte til fiskere
Frankrike får tillatelse fra Kommisjonen til å hjelpe fiskere som ble rammet av oljekatastrofen Erika og av den sterke orkanen som herjet i Frankrike i 1999. Kommisjonen godkjenner imidlertid ikke at Frankrike gis støtte til fiskere på Korsika for å kjøpe nye og modernisere fartøy. Les mer her
 

Ministerrådsmøtet for landbruk og fiskeri 19-20 juli
Matsikkerhet, genmodifisert mais og europeisk fiskerifond var blant sakene på dagsordenen. Les mer om møtet i Brussel
her

Kommisjonen krever tilbakebetalt landbruksstøtte
Kommisjonen vedtok 16. juli å gjøre krav på 143,86 millioner euro i utbetalt landbruksstøtte fra medlemslandene. Midlene trekkes tilbake på grunn av utilstrekkelige kontrollprosedyrer i medlemslandene eller på grunn av brudd på EUs regelverk for landbruksutbetalinger. Les mer her

Kommisjonen foreslår nytt europeisk fiskerifond
Kommisjonen la 15. juli frem et forslag for å etablere et nytt europeisk fiskerifond for perioden 2007 til 2013. Fondet, som vil erstatte det nåværende europeiske fiskerifond, skal bidra til et bærekraftig fiske, samt økonomisk diversifisering i fiseridistrikter. Rundt 700 millioner euro vil hvert år være tilgjengelig gjennom fondet. Les mer her. For spørsmål og svar om det nye fiskefondet se her

Kommisjonen godkjenner import av genmodifisert mais til bruk i dyrefôr
Avgjørelsen ble tatt den 19. juli med bakgrunn i en søknad fra selskapet Monsanto. En forutsetning for slik import er at varene må bære merket "genmodifisert  mais". Denne type mais (NK 603) er allerede i bruk i andre deler av verden uten at det har blitt rapportert om negative effekter for helse eller miljø. Les mer her

Teknologiske hjelpemidler for å redusere uregelmessigheter  landbruksstøtte
Ved å bruke det geografiske informasjonssystemet GIS og land og parsell identifiseringssystemet LPIS vil Kommisjonen spille en nøkkelrolle i å fordele  landbruksstøtte på en effektiv, rettferdig og pålitelig måte. Les mer her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Forbrukervern

Nyt ferien og nyt rettighetene dine! Ti grunnleggende prinsipper om forbrukervern
I juli og august krysser millioner av europeere landegrenser for å nyte ferien i et annet europeisk land. EUs forbrukerlov er nok det siste disse turistene tenker på. Men hva skjer hvis turoperatøren din går konkurs eller du blir presset til å signere en urimelig kontrakt? Les mer om dine rettigheter her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Send et postkort og si "hei" på 25 lands språk!
Delegasjonen har trykket postkort med flagg fra alle EUs medlemsland og snakkebobler med et "hei" på de ulike språkene. Du kan bestille kort gratis her
 

Working for the regions
Fersk brosjyre om regionalpolitikken som er nest største budsjettpost i EU. Her får du vite hvorfor, hvordan og hvem som får støtte fra EU, samt resultater fra regionalpolitikken. Finn brosjyren under Regionalpolitikk her
36 sider på engelsk

Ny utgave av EU-magasinet nr 3 - 2004
Delegasjonens nyhetsblad EU-magasinet: her  kan du blant annet lese om det nye Europaparlamentet og den nye grunnlovstraktaten. Vi har også artikler om helse og miljø, samt EUs initiativ for å få gjenopptatt forhandlingene i WTO. Obs! Denne utgaven kommer kun i elektronisk format. Last ned pdf-filen her

 Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609   

    Til toppLink to top of page