EU-nytt nr. 27, 6. november 2002 

Utvidelsen

Landbruk og fiske

Økonomi og arbeidsliv 

Budsjett

Generelt

Seminarer 

Utlysninger

 

Utvidelsen

Kommisjonens reaksjoner på valget i Tyrkia
Kommisjonen noterer seg valgresultatet i Tyrkia og erklærer seg rede til å samarbeide med den nye regjeringen. Kommisjonen forventer at Tyrkia fortsetter sin reform for å oppfylle EUs tiltredelseskriterier. Les mer her

Fortsatt lån til avvikling av kjernekraftverk i søkerland og andre land
Kommisjonen besluttet 6. november på vegne av Euratom å be Rådet om å heve lånetaket for kjernakraftsikkerhet og avvikling av kjernekraftverk i søkerland og andre land utenfor EU. Det nåværende tak på 4 milliarder euro er allerede nådd, og Kommisjonen ønsker å heve taket til 6 milliarder. Les mer her

Fischler møter søkerlandenes landbruksministre i Tsjekkia
Landbrukskommissær Franz Fischler besøker Den tsjekkiske republikk 7. november for å møte landbruksministre fra samtlige av de fremtidige medlemslandene i EU. Anledningen er en konferanse om Utivdelsen og landbruket som tsjekkiske myndigheter organiserer. Les mer her

 

Landbruk og fiske

Kommisjonen krever tilbake landbruksstøtte fra medlemslandene
Kommisjonen bestemte 5. november å kreve tilbake 83,36 millioner euro fra medlemslandene i forbindelse med misbruk av midler til jordbruket i EU. Medlemslandene er ansvarlige for å betale ut og sjekke utgifter til bønder under den felles landsbrukspolitikken, og kravet fra Kommisjonen er et signal om at midlene må fordeles etter korrekte prosedyrer hvis de ikke skal tilbakekalles. Les mer her

Sosial handlingsplan for å dempe effekt av reduksjon i fiskeflåten
Kommisjonen foreslo 6. november en handlingsplan som skal svare på de potensielle sosioøkonomiske konsekvensene av en omstrukturering av fiskeflåten i EU. Omstruktureringen er nødvendig med tanke på den dystre utsikten for fiskebestanden i EUs havområder og handlingsplanen skal dempe konsekvensene for fiskere og samfunn som er avhengig av fiske0. Les mer her

 

Økonomi og arbeidsliv

Ny ekspertrapport om selskapslovgivning
I lys av Enron-skandalen hilser kommissær for det indre marked, Fritz Bolkestein, en ny rapport om selskapslovgivning velkommen. -Vi har en unik mulighet til å introdusere den beste styringen for store selskaper i forbindelse med integrasjon av kapitalmarkedet innen 2005, sa Bolkestein. Les mer her

Resultater fra møtet for EUs finansministre
Da EUs finansministre møttes i Brussel 5. november sto skatt og finansielle tjenester på dagsorden. Kommissær for det indre marked, Fritz Bolkestein, kunne fortelle om fremgangen i forhandlingene med tredjeland om skatt på sparing. Særlig var forhandlingene med Sveits av interesse for ministrene. Les mer her

Kommisjonen foreslår regleverk for å beskytte arbeidstakeres personopplysninger
31. oktober la Kommisjonen frem et forslag om om nye EU-regler for arbeidslivets parter i Europa. Reglene omhandler beskyttelse av personopplysninger for arbeidstakere og skal behandles av de europeiske arbeidslivsorganisasjonene. Les mer
her

Ny forordning gjør det enklere med statsstøtte til sysselsettingstiltak
Kommisjonen vedtok 6. november en ny forordning som gjør det enklere for medlemslandene å bruke statsstøtte for p skape nye arbeidsplasser. For langtidsledige og andre dårlig stilte arbeidstakere kan medlemslandene påta seg å betale opp til 50% av lønnomkostninger og obligatoriske sosiale omostninger. Les mer her

Stabil arbeidsledighet i EU: 7,6%
EU-landene hadde en gjennomsnittlig arbeidsledighet på 7,6% i september, viser tall fra Eurostat. Den laveste ledigheten ble registrert i Luxembourg (2,5%), Nederland (2,9%) og Østerrike (4,2%). I den andre enden av skalaen finner vi Spania med en ledighet på 11,2 prosent, samme som i August. Les mer her

Budsjett

Årsrapport for 2001-budsjettet
5. november ofentliggjorde Revisjonsretten den 25. årlige rapport om det generelle budsjettet for EU og Det europeiske utviklingsfond. Revisjonsretten peker på visse svakheter i regnskapssystemet, og Kommisjonen lover en plan for regnskapsreform. Les mer her

Revisjonsretten presenterte rapporten for Parlamentet
Revisjonsrettens president Juan Manuel Fabra Vallés presenterte hovedinnholdet i årsrapporten til budsjettkomiteens medlemmer i Europaparlamentet 5. november. I sin tale sa Fabra Vallés at Kommisjonens reform for regnskapsførsel blir evaluert for første gang i en årsrapport. Les mer her

Kommisjonens kommentarer til budsjettet
Revisjonsretten leverer en positiv rapport for viktige deler av EUs finanser for året 2001, uttaler Kommisjonen i en kommentar til årsrapporten. Les mer om Kommisjonens kommentarer her

Vanlige spørsmål til årsrapporten
Hva sier rapporten egentlig om EUs finanser? Les spørsmål og svar om årsrapporten her

Generelt

Ombudsmannen presenterer seg på 12 nye språk
Den europeiske ombudsmann, Jacob Södermann, har lagt ut informason på sin hjemmeside om ombudsmannens rolle på språkene til alle søkerlandene til EU. Les mer her

EU og Russland åpner plattform for energidialog
5. november åpnet Russlands visepresident Victor Khristenko og Generaldirektør for Energi og transport, François Lamoureux, et nytt EU-Russland teknologisenter i Moskva. Senteret skal være en plattform for energidialogen mellom EU og Russland. Et felles "energihus" er det langsiktige målet for samarbeidet. Les mer her

EU-forskning kan hjelpe funksjonshemmede
Forskningskommissær Philippe Busquin åpnet SMART-utstillingen som del av Den europeiske uken for vitenskap pg teknologi. SMART står for Society Moves with Advanced Research Technology, og den ambulerende utstillingen viser hvordan ny teknologi kan hjelpe funksjonshemmede. Les mer her

Seminarer

The EU Dialogue with Religions and Churches
Dato: Tirsdag 12. november
Tid: kl 14.30-15.30
Dr. Michael Weninger er politisk rådgiver i Europakommisjonen med ansvar for dialog med kirker og humanistiske organisasjoner. Han vil redegjøre for Kommisjonens arbeid på dette området.  Se invitasjon her 

EU for journalister
26. november 11.30-15.45
28. november 9.00-13.15

Trenger du faglig påfyll? Savner du informasjon om hva som pågår i EU? Hvordan blir det egentlig med utvidelsen av EU? Er EU noe som angår dine lesere? Hvor finner du informasjon? Hvilke utfordringer har for eksempel næringslivet i forhold til det som skjer i EU akkurat nå? Hva skjer på regionalt nivå? Se invitasjon her 

Utlysninger fra EU

Forrige ukes utysninger:
Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring (2001-2005) — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Meddelelse om indkaldelse af forslag 74/2002 — Støtte til markedsføring og markedsadgang gennem audiovisuelle festivaler Les mer her

Begrænset indkaldelse af forslag med henblik på at opnå finansiel støtte til projekter på arbejdsmiljøområdet (VP/2002/17) Les mer her

 

 
 

 

    Til toppLink to top of page