EU-nytt nr. 26, 14. juli 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EUs fremtid

EU i verden

Indre marked

Økonomi og næringsliv

Forskning og innovasjon

Miljø

Distriktsutvikling

Gratismateriell

Utlysninger fra EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Bevisstgjøringskampanje om EU-grunnloven: 1000 diskusjoner for Europa
Presidentene i Europaparlamentet, Kommisjonen og Regionskomiteen gikk 9. juli ut med en felles oppfordring til alle politiske representanter fra europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå om å involvere seg i kampanjen "1000 diskusjoner for Europa". Kampanjen tar sikte på å presentere og forklare EUs grunnlovstraktat for borgerne. Les mer her

EU i verden

EU og Israel signerte avtale om GALILEO
EU og Israel kunne etter nesten seks måneders forhandlinger underskrive avtalen om det Europeiske radio og satellittnavigasjonsprogrammet GALILEO 13. juli. Avtalen legger til rette for samarbeid innen satellittnavigasjon samt koordinering innen en rekke sektorer som blant annet forskning og teknologi, tjenester og markedsutvikling. Les mer her

18 millioner euro til ofrene i Darfur-krisen
Kommisjonens kontor for utviklingshjelp øremerket 12. juli nye 18 millioner euro i humanitær bistand til ofrene for krisen i Vest-Sudan. Midlene vil gå til fordrevne mennesker og andre sivile i vest-Sudan samt til flyktninger som har drevet inn i nabolandet Tsjad. Krisen i Sudan er i dag den alvorligste humanitære krisen i verden og det estimeres at mer enn to millioner mennesker er påvirket av den væpnete konflikten i Darfur. Les mer her

Til toppLink to top of page

Indre marked

Norge og Danmark best i å gjennomføre EUs regler for det indre marked
Kommisjonen la 13. juli frem sin halvårlige rapport, "Resultattavlen for det indre marked" (Internal Market Scoreboard) som blant annet gir en oversikt over EU og EØS-landenes innsats i forhold til lovendringspåleggene fra EU. Rapporten viser at Norge og Danmark ligger best an i forhold til å endre nasjonale lover i tråd med direktivene fra EU-kommisjonen. Ni prosent av direktivene som angår det indre marked er ifølge rapporten ikke gjennomført i nasjonal lovgivning i ett eller flere av EUs gamle medlemsland innen tidsfristen. Les mer her. Se samlet oversikt i tabell her

Ni land får advarsel fra Kommisjonen
Kommisjonen vedtok samtidig med at resultattavlen for det indre marked ble offentliggjort å be ni medlemsland om å skjerpe innsatsen med å endre nasjonale lover i tråd med EU-direktivene. Les mer her

Kommisjonen ber Hellas slutte med diskriminering av EØS-land
Kommisjonen oppfordret 8. juli Hellas til å sette en stopp for forskjellsbehandling i forbindelse med investeringsfond etablert i EUs medlemsland og EØS/EFTA-landene. Ifølge dagens praksis vil alle greske kapitalfortjenester ved salg av en enhet i et investeringsfond ilegges en beskatning dersom dette investeringsfondet er etablert i et EØS/EFTA-land. Kommisjonen viser til at dette er uforenelig med EUs prinsipper om fri flyt av kapital og tjenester. Les mer  her

Sveriges alkoholmonopol skal prøves i EF-retten
Kommisjonen avgjorde 13. juli å stevne Sverige for EF-domstolen i forbindelse med den svenske opprettholdelsen av forbudet mot import av alkohol fra andre medlemsland. Sverige forbyr privatpersoner å importere alkohol for privatbruk fra andre medlemsland dersom dette skjer via en uavhengig tredjeperson. Kommisjonen anser dette som et hinder for EFs regler om fri flyt av varer. Les mer om saken her

Mot et globalt partnerskap i informasjonssamfunnet
Kommisjonen publiserte 14. juli en rapport som legger frem forslag til hvordan man kan realisere prinsippene medlemslandene ble enige om i Genève i 2003 i forbindelse med å skape et verdensomspennende informasjonssamfunn. Rapporten legger frem prioritetsområder og foreslår konkrete handlinger for andre del av Verdenstoppmøtet om informasjonssamfunnet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi og næringsliv

Stabilitetspakten: Kommisjonen uttaler seg om Domstolens beslutning
Kommisjonen stilte seg 13. juli positiv til beslutningen i EF- domstolen i forbindelse med en rekke medlemslands brudd på stabilitetspakten. Domstolen besluttet å annullere rådets vedtak fra 25. november 2003 om å frita Tyskland og Frankrike straff for brudd på reglene nedsatt i stabilitetspakten. Les mer her Les pressemeldingen fra Domstolen her

Kommisjonen foreslår en felles lisens for flygeledere i EU
I forbindelse med etableringen av et felles europeisk luftrom la Kommisjonen 13. juli frem et forslag om å innføre en felles lisens for flygeledere i EU. Lisensen skal blant annet sørge for å harmonisere de nasjonale lisenssystemene og kvalifikasjonsnivåene for flygeledere. Les mer her


EU og tobakksgigant enige om å bekjempe smugling og forfalskning av sigaretter

Kommisjonen, 10 medlemsland og tobakksgiganten Philip Morris la 9. juli frem en mangeårig avtale som vil ta sikte på å bekjempe smugling og forfalskning av sigaretter. Avtalen, som også vil markere en slutt på pågående tvister mellom partene, inneholder blant annet et effektivt system som tar sikte på å kjempe mot sigarettsmugling og forfalskning i fremtiden. Les mer her
 

Nye krav til banker og investorers egenkapital er foreslått av Kommisjonen
Et forslag har blitt presentert som skal sikre at finansinstitusjoners egenandel er i større samsvar med de økonomiske risikoene deres investeringer innebærer. Det nye rammelovverket vil styrke vern av forbrukere og økonomisk stabilitet, i tillegg til å fremme konkurranseevnen til Europeisk industri. Les mer her

Kommisjonen foreslår mindre støtte til sukkerprodusenter i EU
Dagens system har blitt sterkt kritisert for å feilfordele ressurser, hindre konkurranse, skade utviklingsland og være ufordelaktig for forbrukere, skattebetalere og miljøet. Kommisjonen la 14. juli frem et forslag om å å kutte ned på sukkereksport og eksportrefundering, avskaffe markedsintervensjon og redusere EUs produksjon av sukker. Den interne sukkerprisen skal også reduseres. Ler mer her

Til toppLink to top of page

 Forskning og innovasjon

Nye muligheter for små og mellomstore bedrifter i et utvidet EU
Kommisjonen understreket 13. juli hvilke muligheter som er tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter (SMB) gjennom EUs sjette rammeprogram for forskning (FP6). EUs nye medlemsland fikk med dette informasjon om hvordan de skal gå frem for å få mest mulig ut av rammeprogrammet. 2,3 milliarder euro er satt av til forskningsprosjekter i regi av små og mellomstore bedrifter.  Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Kommisjonen foreslår EU-innsats for økt flomberedskap
Kommisjonen foreslo 12. juli en felles EU-innsats for økt flomberedskap. Forslaget la frem en rekke mulige tiltak, blant annet å utvikle kart over særlig flomutsatte områder, koordinere utveksling av informasjon og  utarbeide flomberedskapsplaner for utsatte elvebasseng og kystsoner. Les mer her

Ni medlemsland får advarsler for dårlig luftkvalitet
Kommisjonen sendte 8. juli skriftlige advarsler til ni medlemsland som ikke har fulgt opp EUs miljølovgivning for luftkvalitet. Ifølge lovgivningen skulle alle medlemsland innen desember 2003 sette opp planer for å redusere forurensning for områder med høy konsentrasjon av blant annet nitrogenoksid. Planene skal videre gi en oversikt over de konkrete tiltak medlemslandene vil ta for å redusere forurensingen. Les mer her

Beskyttelse av ozonlaget: Kommisjonen med juridiske skritt mot ni medlemsland
Kommisjonen sendte 9. juli en første skriftlig advarsel til ni medlemsland som ikke har lagt frem informasjon om hvilke tiltak de har iverksatt for å  begrense bruken av desinfeksjonsmiddelet metylbromid. Desinfeksjonsmiddelet skal fases ut under EU-lovgivningen på grunn av skadevirkningene på ozonlaget som skal beskytte mennesker, dyr og planeter fra solens farlige ultrafiolette stråler. Les mer her

Vannkvalitet: Kommisjonen innleder rettssaker mot tretten medlemsland
Kommisjonen iverksatte 8. juli juridiske tiltak mot tretten medlemsland som ikke har fulgt opp EU-lovgivning om vannkvaliteten i Europa. Formålet med lovgivningen er å forbedre vannkvaliteten i Europa ved hjelp av en ny integrert grenseoverskridende strategi for vannforvaltning. Lovgivningen skulle gjennomføres i nasjonal lov i samtlige medlemsland innen desember 2003. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Distriktsutvikling

1,8 milliarder euro til matvaresektor og distriktsutvikling i Polen
Kommisjonen ga 8. juli grønt lys til et program som tar sikte på omstrukturering og modernisering av matsektoren og distriktsutvikling i Polen for perioden fra 2004 til 2006. Programmet vil først og fremst fokusere på modernisering av jordbrukssektoren, forbedring i foredlingssektoren, samt å oppmuntre til distriktsutvikling. Les mer om programmet her

 Til toppLink to top of page

 

Gratismateriell

Send et postkort og si "hei" på 25 lands språk!
Delegasjonen har trykket postkort med flagg fra alle EUs medlemsland og snakkebobler med et "hei" på de ulike språkene. Du kan bestille kort her
 

 

Working for the regions
Fersk brosjyre om regionalpolitikken som er nest største budsjettpost i EU. Her får du vite hvorfor, hvordan og hvem som får støtte fra EU, samt resultater fra regionalpolitikken. Finn brosjyren under Regionalpolitikk her
36 sider på engelsk

Ny utgave av EU-magasinet nr 3 - 2004
Delegasjonens nyhetsblad EU-magasinet: her  kan du blant annet lese om det nye Europaparlamentet og den nye grunnlovstraktaten. Vi har også artikler om helse og miljø, samt EUs initiativ for å få gjenopptatt forhandlingene i WTO. Obs! Denne utgaven kommer kun i elektronisk format. Last ned pdf-filen her

 Til toppLink to top of page

Utlysninger fra EU

Utlysing av midler for 2004 og 2005: Kultur 2000
Kommisjonen utlyser midler til europeiske kulturprosjekter med to tilskuddsordninger: I tillegg til Kultur 2000-programmet lanserer EU en ny støtteordning for europeisk kultursamarbeid. (06/07/2004) EUs rammeprogram Kultur 2000 er nå utvidet til og med 2006 og søknadsrunden for prosjekter som starter i 2005 er nå i gang. Det gis støtte til ettårige og flerårige prosjekter innen musikk og scenekunst, kulturarv, visuell kunst og litteratur. Kommisjonen ønsker samtidig å styrke kulturelt samarbeid med en ny tilskuddsordning (2004-2006) som legger vekt på mobilitet av kulturaktører og kunstneriske produksjoner samt interkulturell dialog i Europa. Les mer her

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page