EU-nytt nr. 26, 30. oktober 2002 

Utvidelsen

Europas fremtid

Miljø, energi  og samferdsel

Landbruk, fisk og matvaresikkerhet

Økonomi 

Utvikling og bistand

Forskning og utdanning

Generelt

Utlysninger fra EU

Utvidelsen

Toppmøtet i Brussel 24.-25. oktober oppnådde enighet om finansieringen av utvidelsen østover. Det var knyttet særlig stor spenning til spørsmålet om den felles landbrukspolitikken (CAP), men man oppnådde her enighet om å vente til 2006, hvorpå det vil bli lagt tak på utgiftene. De nye medlemslandene vil starte med 25% av inntektsoverføringene til bøndene. Les konklusjonene fra toppmøtet her

Utvidelsen ble en realitet 29. oktober, da søkerlandene undertegnet en avtale om deltakelse i EUs sjette rammeprogram for forskning. Dette er det første programmet hvor søkerlandene deltar på like vilkår som dagens medlemsland. Les mer her

Europas fremtid

Presidenten for Konventet om Europas fremtid, Valéry Giscard d'Estaing, la 28. oktober frem et forslag til 'skjelett' for en EU-forfatning. Konventets presidium har diskutert forslaget, og det skal brukes som utgangspunkt når Konventet nå går inn i utarbeidelsesfasen. Les forslaget her (pdf-fil)

Miljø, energi og samferdsel 

Kommisjonen foreslår revidert badevannsdirektiv. Kommisjonen vedtok 25. oktober en revidering av det eksisterende direktivet, som har vært i kraft i 25 år. Det nye direktivet skal ha tre hovedmål: Bedrede helsestandarder, mer effektiv administrasjon og økt fleksibilitet i implementeringen av direktivet. Les mer her

Kommisjonen har kritisert manglende og mangelfulle miljøkonsekvensutredninger fra Portugal, Sverige og Hellas. Kommisjonen vil trekke Portugal for EF-domstolen på grunn av en manglende konsekvensutredning før sluttføringen av motorveien mellom Lisboa og Algarve. Sverige blir sterkt oppfordret til å gjennomføre konsekvensutredninger i forbindelse med avviklingen av kjernekraftverket Barsebäck. Les mer her

Landbruk, fisk og matvaretrygghet

Franz Fischler oppfordrer: "Grip sjansen til å reformere CAP før det er for sent". På AGRA EUROPEs konferanse i Brussel 28. oktober sa Fischler at EU må handle raskt, hvis ikke vil gapet mellom målene for EUs landbrukspolitikk og det bønder og forbrukere faktisk får ut av den vokse enda mer. Les mer her

International Council for the Exploration of the Sea anbefalte 25. oktober stans av torskefisket i en rekke EU-havområder. Fiskerikommissær Franz Fischler uttalte at det nå er på tide å ta de gjentatte advarslene om overfiske alvorlig. Han sa at EUs egen komité for forskning og økonomi vil legge frem sin rapport om saken 11. november, men varslet at resultatet kan bli kraftige reduksjoner i kvotene for neste år. Les mer her

Europeiske og amerikanske forbrukergrupper møttes 29. og 30. oktober for å diskutere matvaretrygghet, genmodifiserte organismer, tilgang til medisiner med mer. Tilstede var også amerikanske og europeiske myndigheter. Les mer her

Økonomi 

Europaparlamentet og Rådet har godkjent programmet FISCALIS for 2003-2007, som skal hindre skatteunndragelse og skattesvindel. Virkemidlene vil være bedret elektronisk kommunikasjon mellom nasjonale administrasjoner, felles kurs, samarbeid om etterforskning og utveksling av tjenestemenn. Det nye FISCALIS-programmet er bredere enn sin forgjenger, blant annet fordi det også omfatter direkte beskatning (inntekts- og bedriftsbeskatning). Les mer her

Kommisjonen har besluttet å avslutte sin undersøkelse om de transatlantiske alliansene mellom KLM/Northwest og Lufthansa/SAS/United Airlines. Begge alliansene iverksatte tiltak for å hindre negative konsekvenser for konkurransen, og kommisjonen finner derfor å kunne avslutte undersøkelsen. Les mer her 

Utvikling og bistand

Kommisjonen gir ytterligere €17 millioner i humanitær bistand til Afghanistan. Dette øker den totale bevilgningen for 2002 til nesten €63 milllioner. De nye midlene skal hovedsakelig brukes på støtte til tilbakevendende flyktninger og tørkerammede områder. Midlene vil bli administrert av ECHO i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger og den internasjonale Røde Kors-komiteen. Les mer her

Kommisjonen vedtok 29. oktober en samarbeidsavtale med Kongedømmet Lesotho verdt €110 millioner i perioden 2002-2007. Viktige satsingsområder for samarbeidet er bedring av levestandarden, utbedring av infrastruktur, støtte til makroøkonomisk reform og bekjempelse av HIV/AIDS. Les mer her

Forskning og utdanning 

Forskningskommissær Philippe Busquin presenterte 29. oktober et prosjekt for å etablere et nettverk av organisasjoner som jobber med kjernefysisk avfall. Målet er å styrke forskningssamarbeidet om hvordan kjernefysisk avfall best kan håndteres. Syv medlemsland og Sveits vil være involvert i nettverket. Les mer her

Europakommisjonen trekker fire medlemsland for EF-domstolen på grunn av brudd på lovgivningen om gjensidig anerkjennelse av profesjonsutdanning. Østerrike, Hellas, Finland og Portugal vil alle bli trukket for retten på grunn av regler eller praksis som undergraver lovgivningen eller hindrer bevegelsesfrihet for personer med profesjonsutdanning. Les mer her

Generelt

Kommisjonens lovgivnings- og arbeidsprogram for 2003 ble lagt frem 30. oktober. Kommisjonen har tre klare politiske  prioriteter for neste års arbeid; forberedelser for utvidelsen, gjennomføring av området for frihet, sikkerhet og rettferdighet og arbeidet for en bærekraftig og inklusiv europeisk økonomi. Les mer her

Konsensus om EUs budsjett for 2003
En konsensus er i ferd med å oppås i Europaparlamentet om EUs budsjett for 2003. -Dette er med all sannsynlighet det siste budsjettet for bare 15 EU-medlemmer, sa budsjettkommissær Michaele Schreyer i forbindelse med Parlamentets første behandling av budsjettet. Les mer her

Utlysninger fra EU

Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring (2001-2005) — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Meddelelse om indkaldelse af forslag 74/2002 — Støtte til markedsføring og markedsadgang gennem audiovisuelle festivaler Les mer her

Begrænset indkaldelse af forslag med henblik på at opnå finansiel støtte til projekter på arbejdsmiljøområdet (VP/2002/17) Les mer her

 

 
 

 

    Til toppLink to top of page