EU-nytt nr. 24, 30. juni 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Forskning og innovasjon

Miljø og energi

Fiskeri

Distriktsutvikling i EU

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

EUs fremtid

Jose Manuel Durao Barroso, ny Kommisjonspresident
Portugals statsminister, Jose Manuel Durao Barroso takket 29. juni ja til  stillingen som ny president for Kommisjonen. Romano Prodi hilser utnevnelsen velkommen. Les mer her (28/6)

                                    

 

 

Javier Solana blir EUs utenriksminister
Chris Patten, EUs kommisær for utenrikssaker, gratulerte 29. juni Javier Solana med utnevnelsen som EUs nye utenriksminister. EUs stats- og regjeringsledere har bestemt at Solana skal utnevnes som utenriksminister når den nye Grunnloven trer i kraft. Les mer her

Det nederlandske formannskapet med ny hjemmeside
Det nederlandske presidentskapet som skal overta formannskapet i EU fra 1. juli har en egen hjemmeside på internett. Siden vil blant annet inneholde informasjon om det nederlandske formannskapet, samt dets prioriteter for de neste 6 månedene. Besøk hjemmesiden her

Til toppLink to top of page

EU i verden

8.1 millioner euro i humanitær bistand til Burma/Myanmar
Kommisjonen vedtok 29. juni to planer om humanitær bistand til den pågående krisen i Burma/Myanmar. Støtten vil inkludere tilgang til grunnleggende legebehandling, rent vann og hygiene, assistanse til mineofre og beskyttelse av barn. Les mer her

EU og USA med veikart for reguleringssamarbeid og åpenhet
Kommisjonen og den amerikanske regjeringen presenterte 26. juni, i forbindelse med toppmøtet i Irland, utviklingen av et veikart for reguleringssamarbeid og åpenhet. Veikartet legger frem en rekke aktiviteter med formål å redusere kostnader, utvide markedsmuligheter samt minske reguleringsforskjeller mellom EU og USA. Les mer her

Kommisjonen med uttalelse om maktoverføring i Irak
Kommisjonen uttalelse seg 28. juni positivt til maktoverføringen i Irak. Kommisjonen erkjenner imidlertid at dette kun er et første steg i en lang prosess. Les mer her

EU og USA enige om satellittbaserte navigasjonssystemer
Etter fire års forhandlinger ble EU og USA 26. juni, under sitt toppmøte i Irland, enige om en avtale om satellittbaserte navigasjonssystemer. Avtalen vil tillate at EUs og USAs systemer, henholdsvis GALILEO og GPS, kan navigere ved siden av hverandre uten å  forstyrre motpartens signaler. Avtalen er til stor fordel for forbrukerne. Les mer her

EU og Sveits inngår ni nye avtaler
Etter mange års forhandlinger inngikk EU og Sveits 25. juni ni nye sektoravtaler. Avtalene omhandler tema som beskatning av sparepenger, samarbeid i kampen mot bedrageri samt Sveits' tilknytning til Schengen-avtalen. Les mer om avtalene her

EUs utjevningspolitikk viktig i kampen mot fattigdom
EUs kommissær for regionalpolitikk, Jacques Barrot, gjentok 24. juni at EUs utjevningspolitikk er svært viktig i kampen mot fattigdom og sosial utestengelse. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen vil forbedre direktivet mot hvitvasking
For å styrke EUs arbeid mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme presenterte Kommisjonen 30. juni forslag til forbedring og oppdatering av direktivet mot hvitvasking av penger. Forslaget innebærer at hvitvasking blir definert som kamuflering av overskudd fra et bredt spekter av alvorlig kriminalitet, og det skal bidra til en mer helhetlig håndtering i alle medlemslandene. Les mer her

Bedring for næringslivet i eurosonen
Næringslivsklimaindikatoren (NKI) i eurolandene bedret seg med 0,14 poeng i juni. Den er på 0,43, som er den høyeste verdien på over tre år. Den positive utviklingen i NKI forklares hovedsaklig ut fra den positive vurdering europeiske industriledere har når det gjelder eksport og den totale ordretilgangen. Les mer her

Den økonomiske oppfatningsindikatoren svakt ned i EU og eurosonen
Indikatoren som indikerer hvordan økonomien oppfattes (ØOI) i EU gikk ned med 0,5 poeng i juni, til et nivå på 102,8. Nedgangen skyldes i stor grad synkende tiltro til tjeneste- og detaljisthandelen. En noe sterkere tiltro til industrien i eurolandene gjør at oppfatningen i eurosonen bare sank med 0,3 poeng totalt. Les mer her

Kommisjonens beslutning om svensk energiskattesystem 2002-2005
Kommisjonen besluttet 30. juni at systemet som innebærer at lettelser i energibeskatningen bevilget til prosessindustrien regnes som statsstøtte. Systemet for perioden 2002-2004 anses ikke å være i tråd med reglene for Det indre marked, mens systemet for perioden 1. juli 2004 til 31. desember 2005 kan godkjennes. Les mer her

Grønt lys til en rekke støttetiltak for Belgisk maritim transport
Kommisjonen ga 30. juni grønt lys for en rekke støttetiltak til maritim transport i Belgia. Les mer her

Kommisjonen med rapport om mobile bredbåndstjenester
Kommisjonen la 30. juni frem en rapport om mobile bredbåndstjenester. Rapporten inneholder blant annet en blåkopi for hvordan data skal bli tilgjengelig når som helst og hvor som helst i EU-området, samt hvordan EU skal beholde sin lederstilling innen dette feltet. Les mer her

Konferanse om Den europeiske charter for småbedrifter
En konferanse om Den europeiske charter for småbedrifter ble avholdt 29. - 30. juni i Dublin. 250 deltagere utvekslet erfaringer i arbeidet med å forbedre forholdet for småbedrifter. Konferansen fokuserte på tilgang til finansiering, innovasjon og teknologioverføring samt konsultasjon av småbedrifter. Les mer her

Inflasjon i euro-området anslått til 2.4%
Den årlige inflasjonen i euro-området er ifølge statistikk lagt frem 30. juni av Eurostat løselig anslått til 2.4%. For mer informasjon se her

Rapport om nanoteknologi presentert for Kommisjonen
Toppsjefer fra ledende selskaper og forskningsinstitusjoner presenterte 29. juni en rapport for EUs kommissær for forskning Philippe Busquin, og Erkki Liikanen, kommissær for næringsliv og IT. Rapporten legger frem hvordan EU, for å få verdens mest konkurransedyktige økonomi i elektronikksektoren, må rette fokus mot og jobbe hardt for å utvikle nanoelektronikk. Les mer her

EU lanserer ARTEMIS for å bli verdensledende i intelligente teknologisystemer
Sammen med 17 toppsjefer fra IT-bransjen la Kommisjonen den 28. juni frem planer for et privat og offentlig samarbeid for å gjøre EU verdensledende innen intelligente teknologisystemer, ARTEMIS. Les mer her

Kommisjonen positiv til rapport om næringslivets samfunnsansvar
Kommisjonen stilte seg 29. juni svært positiv til en rapport som legger frem forslag til hvordan EUs dagsorden kan styrkes når det kommer til næringslivets samfunnsansvar. Rapporten er utformet av et forum satt sammen i forbindelse med Kommisjonens strategi for å fremme næringslivets samfunnsansvar i EU. Les mer her

EUs borgere ønsker konkurranse, men krever garantier
To undersøkelser om forbrukernes tilfredshet med tjenester i allmennhetens interesse, som telekommunikasjon, energi, post, vann og transport, i det utvidede EU, gir et sammensatt bilde. Konkurranse anses som positivt for å få ned prisene og bedre kvaliteten på flere tjenester. Les mer her. I henhold til en kommisjonsrapport om nettverkstjenester, som elektrisitet og telekommunikasjon, fremgår det at konkurranse fører til bedre tjenester og lavere priser, men at det er stor variasjon medlemslandene mellom. Les mer her

Kommisjonen med vurdering av de nye medlemslandenes tilpasningsprogram
Kommisjonen vedtok 24. juni anbefalinger i forbindelse med Rådets vurdering av de nye medlemslandenes første tilpasningsprogrammer. For mer informasjon om Kommisjonens anbefalinger for de individuelle landene, se liste nedenfor.

Mer informasjon om;
Malta her
Tsjekkia her
Slovenia her
Slovakia her
Polen her
Litauen her
Latvia her
Estland her
Kypros her
Ungarn her

                                                                                                         Til toppLink to top of page

Forskning og innovasjon

Nytt europeisk nettverk av mobile forskningssentre
EUs kommisær for forskning, Philippe Busquin, etablerte 30. juni et nytt europeisk nettverk av mobile forskningssentre, ERA-MORE. Nettverket vil danne binneleddet mellom 200 forskningssentre i 33 land, og dets formål er å øke informasjon og praktisk hjelp for forskere i Europa. Les mer om nettverket her. For informasjon om europeiske forskere og mobilitet, se her

EU-forskning undersøker genetiske faktorer relatert til depresjon
Det integrerte EU-prosjektet, NEWMOOD, som ved forskning på genetiskefaktorer relatert til depresjon skal prøve å utvikle en ny medisinsk behandling, har gjennom EUs sjette rammeprogram (FP6) mottatt 7.2 millioner euro til sitt arbeid. Les mer om forskningsprosjektet her                                                                                    

                                                                                           9 millioner euro til kamp mot medisinresistente dødelige virus
EU bevilget 28. juni 9 millioner euro til forskning på medisinresistente dødelige virus. Prosjektet vil først se på medisinresistens i hepatitt- og influensavirusene. Bakgrunnen for prosjektet er den økende faren for utbredte epidemier forårsaket av virus som ikke reagerer på medisiner. Les mer om saken her

Ny studie vurderer livskvalitet i europeiske byer og tettsteder
Kommisjonen la 25. juni frem resultater fra the Urban Audit, en undersøkelse som kartlegger demografiske, økonomiske og sosiale data for 258 byer og landsbyer i EU-landene samt i Romania og Bulgaria. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø og energi

Kommisjonen etterlyser flere bærekraftige budsjett som kan øke EUs vekstpotensial
I en rapport om tilstanden for offentlige finanser i ØMU-området vedtatt 24. juni etterlyser Kommisjonen flere bærekraftige og vekststimulerende budsjett i medlemslandene for å bidra til å øke EUs vekstpotensial. Etterlysningen skjer i samsvar med Kommisjonens og EUs ønske om økt vekst i forbindelse med Lisboa-prosessen og dens målsetting. Les mer her

Ministerrådet vedtok forslag om lavere SO2-utslipp fra skip
EUs miljøministre vedtok 28. juni et forslag fra Kommisjonen om å senke SO2-utslipp fra skip. Sulfurdioksid er et luftforurensende stoff som forårsaker helseproblem samt forsurer økosystem i innsjøer og skoger. Les mer her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

Kommisjonen vedtok nye regler for statlig støtte til fiskerisektoren
Kommisjonen vedtok 30. juni nye regler for statlig støtte til fiskerisektoren, noe som er i samsvar med den reformerte Felles fiskeripolitikken som ble vedtatt i 2002. Reglene gjør det lettere for medlemsland å støtte fiskerisektoren, så sant det ikke er fare for at støtten vil true bestanden eller virke konkurransevridende. Les mer her

Til toppLink to top of page

Distriktsutvikling i EU

250 millioner euro til sosialpolitikk i Vallonia, Belgia
Den europeiske investeringsbanken innvilget 24. juni et lån på 250 millioner euro til oppgradering og renovering av sosialboliger i Vallonia i Belgia. Lånet skal finansiere første fase av et investeringsprosjekt på 1 milliard euro annonsert av Den vallonske regjering og Société Wallonne du Logement (SWL). Les mer om saken her

 Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Key facts and figures about the European Union
Denne boken gir mange fakta om EU og presenterer oppdaterte data og oversikter med underholdende grafer og illustrasjoner. 82 sider på engelsk Les mer her
 

Protecting the humanitarian space: ECHO 2003
Brosjyre om arbeidet til EUs kontor for humanitær hjelp i 2003. Inneholder artikler om endringer i utfordringene for humanitært arbeid og en oversikt og presentasjon av ECHOs viktigste prosjekter. Budskapet fra EUs utviklingskommissær i innledningen er at det humanitære arbeid må respekteres, og at nøytralitet er et nøkkelelement for å beskytte rommet for humanitære hjelpeaksjoner. 34 sider på engelsk. Les mer under EU i verden her

Den europeiske ombudsmannen med informasjonshefte
Den europeiske ombudsmannen, P. Nikiforos Diamandouros har gitt ut et informasjonshefte for å klargjøre hvilke områder som faller inn under hans kompetanseområde. Ombudsmannens oppgave er å undersøke holdbarheten på klager om dårlig ledelse i EUs institusjoner, men hele 70% av sakene han mottar faller utenfor hans kompetanseområde. Heftet må bestilles direkte fra Ombudsmannens kontor. Les mer her

    Til toppLink to top of page